Home About Browse Search
Svenska


Ek Linde, Fredrika, 2015. Blandstaden som planeringsideal. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att finna svar på hur vi, inför
framtidens stadsbyggande, kan åstadkomma optimalt hållbara,
trivsamma och välfungerande miljöer och bostadsområden för
alla oberoende av kön, ålder, bakgrund och samhällsklass.
Med lanskapsarkitekturstudier, projektarbeten samt litteraturstudier som grund utkristalliserades tolv
frågeställningar varav den om "Blandstaden" blev den
viktigaste, då blandstaden sägs vara vår tids nya
stadsbyggnadsvision (Bellander 2005, s.6).
För närmare undersökning av begreppet valdes två olika
stadsdelar i Stockholm som båda är planerade med blandstaden
som ideal. En stadsdel är driven av kommersiella överväganden och en styrs av kommunen. Två yrkespersoner
med stor kunskap om respektive plats intervjuades.
Platserna besöktes och fotograferades och efter analys av
materialet besvarades tolv frågeställningar.
De
huvudsakliga
slutsatserna
av
arbetet
är
att
blandstaden
blivit
det
nya
stadsbyggnadsidealet
som
en
reaktion
mot
de
zonerade
städer
som
det
tidigare
planeringsidealet
har
gett
upphov
till
och
som
vi
idag
ser
stora
nackdelar
med.
Skillnaden
mellan
förändringsprojekt
drivna
av
kommunen
och
kommersiella
överväganden
var
inte

stora
som
jag
förväntat
mig,

även
kommunen
i
praktiken
är
driven
av
vinstintressen
och
verkar
uppmuntra
gentrifieringsprocessen.
Strävan
efter
socialt
blandade
städer
bottnar
i
en
strävan
efter
en
mångfasetterad,
attraktiv
och
stimulerande
miljö
(Bellander
2005,
s.25).

lång
sikt
är
arbetet
för
en
socialt
blandad
stad
en
metod
att
förebygga
motsättningar
mellan
olika
grupper
i
samhället.
Fördelarna
med
en
social
blandning
är
dock
mer
komplexa
än
vad
man
kan
tro,

konsekvenserna
av
att
göra
nedgångna
områden
mer
attraktiva
kanske
inte
nödvändigtvis
gynnar
de
boende
utan
i
värsta
fall
tvingar
dem
att
flytta
ifrån
sina
hem.
Planeringsverktyget
blandstaden
verkar
fungerar
bra
i
den
bemärkelsen
att
man
kan
främja
funktionsblandning
som
i
sig
är
en
viktig
faktor
för
en
stimulerande
och
trygg
stadsmiljö.
Det
är
dock
inte
lika
säkert
att
blandstaden
är
det
mest
effektiva
verktyget
för
att
åstadkomma
en
social
blandning.
Därför
är
mitt
förslag

fortsatt
kunskapsutveckling
inom
området
att
undersöka
resultat
av
alternativa
planeringsverktyg
för
att
främja
social
mångfald
som
”Social
Housing”.

,

The
purpose
of
this
Bachelor
thesis
is
to
find
answers
to
how
we,
for
future
urban
development,
can
create
sustainable,
pleasant
and
functional
environments
and
neighborhoods
for
all
people,
regardless
of
gender,
age,
background
and
social
class.
With
Landscape
Architectural
studies,
project
works
and
literature
studies
as
a
basis
twelve
qustions
became
clear,
and
the
one
about
the
Mixed-­‐use
city
seemed
to
be
the
most
important,
since
it
is
known
as
the
new
urban
vision
(Bellander
2005,
p.6).
To
examine
the
Mixed-­‐use
city
tool
I
chose
two
different
neighborhoods
in
Stockholm,
both
planned
as
a
Mixed-­‐use
city.
One
is
controlled
by
the
municipality
and
one
is
driven
by
commercial
considerations.
Two
professionals
with
great
knowledge
of
each
site
were
interviewed.
The
sites
were
visited
and
photographed
and
after
analysis
of
the
material
I
answered
my
twelve
questions.
The
main
conclusions
of
the
study
is
that
the
Mixed-­‐use
city
planning
became
our
new
urban
ideal
as
a
reaction
against
the
zoned
cities
that
the
previous
planning
ideal
has
given
rise
to
and
which
we
now
see
major
drawbacks
with.
The
difference
between
the
projects
runned
by
the
municipality
and
commercial
considerations
were
not
as
big
as
I
expected.
Even
the
municipality
is
driven
by
profit
motives
and
seems
to
encourage
the
process
of
gentrification.
The
desire
to
create
socially
mixed
cities
are
rooted
in
a
quest
for
a
diverse,
attractive
and
stimulating
environment
(Bellander
2005,
p.25).
In
the
long
term,
a
socially
mixed
city
can
prevent
conflicts
between
different
groups
in
society.
But
the
benefits
of
a
social
mix
can
be
more
complex
than
you
might
think.
since
the
consequences
of
making
degraded
areas
more
attractive,
for
example,
not
necessarily
benefits
the
residents,
but
force
them
to
move
away
The
planning
tool
Mixed-­‐use
city
seems
to
work
well
in
the
sense
that
they
can
promote
functional
mix
which
in
itself
is
an
important
factor
for
a
stimulating
and
safe
urban
environment.
However,
it
does
not
seem
as
effective
to
achieve
a
social
mix.
Therefore,
my
suggestion
to
further
research
in
this
area
would
be
to
investigate
other
alternative
tools
that
can
be
used
to
create
social
diversity
such
as
"Social
Housing".

Main title:Blandstaden som planeringsideal
Authors:Ek Linde, Fredrika
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:blandstaden, planeringsretorik, gentrifiering, social mångfald, social blandning, funktionsblandning, upprustning, utvecklingsprocesser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4547
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2015 10:04
Metadata Last Modified:01 Jul 2015 10:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics