Home About Browse Search
Svenska


Grundh, Ida, 2021. Bullerreducerande metoder för exponerade boendemiljöer nära bilvägar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
31MB

Abstract

Landskapsarkitekter och stadsplanerare behöver rätt verktyg för att forma framtidens hållbara städer.
Då buller är en av de största miljöstörningarna i Sverige behöver dessa belysas och rätt metoder appliceras. Uppsatsen berör flera befintliga metoder för bullerreducering som en landskapsarkitekt kan arbeta med för att skapa goda boendemiljöer.
Metoderna har studerats via en litteraturstudie och specificerats för att ge exempel på hur dessa
kan användas i bullerexponerade boendemiljöer i anslutning till bilvägar. Litteraturstudien visar att
immissionsbegränsande metoder som bullervall, bullerskärm eller bebyggelse endast har inverkan på närliggande miljö, dock kan de vara effektiva om de appliceras och konstrueras korrekt av landskapsarkitekter vid stadsplanering. Emissionsbegränsande metoder kan underlätta för fler människor då bullerreduceringen begränsas direkt vid källan, dvs hos fordonet eller vägbeläggningen. Dessa åtgärder är svårare för en landskapsarkitekt att påverka men viktiga att ha i åtanke vid planeringsprocessen.
Resultatet av litteraturstudien sammanfattas över hur emission- och immissionsbegränsande åtgärder kan appliceras. Åtgärderna används som underlag till en fallstudie i form av en principskiss över ett bullerexponerat arbetsområde i Lomma kommun med förhoppningar att minska bullret i kommunens västra delar. Enligt en bullerutredning uppgår ljudnivåerna till 60–65 dBA i de mest utsatta delarna, andra utsätts för nivåer mellan 55–60 dBA. Då kommunen strävar efter att uppnå Naturvårdsverkets rekommendationer på 55 dBA (Leq24h) (vid bostadens fasad) behöver åtgärder göras för att uppfylla dem.
Principskissen visar hur olika bullerreducerande metoder kan kombineras för att skapa goda ljudnivåer och intressanta inslag i det omgivande landskapet. Principskissen innehåller ny bebyggelse (kontorsbyggnader, parkeringshus och verksamheter) bullervall, bullerskärm, ljudmur, vegetation, gröna väggar och gröna tak. Något som är tydligt för effektiv bullerreducering på ett område där bullernivån redan är hög är att placera åtgärden nära bullerkällan eller nära det exponerade området. Åtgärderna ska inte lämna glipor där ljudet kommer igenom, därför har byggnader, bullervall och bullerskärm placerats utan mellanrum i största möjliga mån.

,

Landscape architects and urban planners need the right tools to shape the sustainable cities of the future. As noise from traffic roads is one of the biggest environmental disturbances in Sweden, this needs to be highlighted so the right methods can be applied. The thesis touches on several existing methods for noise reduction that a landscape architect can use to create good living environments.
The methods have been studied via a literature study and specified to provide examples of how these can be used in noise-exposed living environments in connection with traffic roads. The literature study shows that immission-limiting methods such as noise barriers, noise screens or buildings only have an impact on the surrounding environment, however they can be effective it they are applied and constructed correctly by landscape architects in urban planning. Emission�limiting methods can be effective for more people as the noise reduction is limited directly at the source, for example at the vehicle or the road surface. These measures are more difficult for a landscape architect to influence but important to keep in mind during the planning process. The results of the literature study are summarized on how immission-limiting and emission�limiting methods can be applied. The methods are used for a case study in the form of a principle sketch of a noise-exposed work area in Lomma municipality with hopes of reducing the traffic noise in the western parts of the municipality. According to a noise investigation it reaches 60–65 dBA in the worst areas, in other areas noise levels reaches between 55–60 dBA. As the municipality strives
to achieve the Swedish Environmental Protection Agency's recommendations of 55 dBA (Leq24h) (at the residential facade), measures need to be taken to fulfil the acquirements.
The principle sketch shows how different noise reduction methods can be combined to create good noise levels and interesting elements in the surrounding landscape. The principle sketch contains new buildings (office buildings, parking garages and businesses) noise barrier, noise screen, soundwall, vegetation, green walls and green roofs. Something that is clear for effective noise reduction in an area where the noise level is already high is to place the measures close to the noise source or close to the exposed area. The measures must not leave gaps where the sound can break through, therefore the buildings, noise barrier and noise screen have been placed without gaps as much as possible.

Main title:Bullerreducerande metoder för exponerade boendemiljöer nära bilvägar
Authors:Grundh, Ida
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:buller, trafikbuller, bullernivåer, bullerstörning, bullerexponering, bullerreducering, road-traffic noise, car noise sensitivity, noise annoyance, noise exposure, noise barriers, noise ratings
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17036
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17036
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2021 09:48
Metadata Last Modified:18 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics