Home About Browse Search
Svenska


Lundgren Alm, Elin, 2018. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Detta kandidatexamensarbete har sin utgångspunkt i den strandnära rekreationen, samt hur Allemansrätten och Strandskyddslagen påverkar den. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet inom Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Rekreation utförd i naturen har enligt forskning visat sig ge positiva effekter på människors välmående och verkar återhämtande. Samtidigt ökar de stressrelaterade problemen vilket bland annat misstänks hänga ihop med en allt mer hektisk vardag med brist på återhämtning. Både Strandskyddslagen och Allemansrätten värnar om allmänhetens möjlighet till rekreation i naturen. Allemansrätten är en tillåtande rättighet som härstammar från gamla sedvänjor och idag förknippas med fritid och friluftsliv, medan Strandskyddslagen är en yngre lag som blev permanent 1952. Båda beskrivs i ”Fritidsutredningen”, en statligt initierad utredning presenterad 1940, vars syfte var att uppmärksamma och underlätta för medborgaren att utföra friluftsliv samt kartlägga områden som ansågs lämpliga för detta. Urbanisering, utbredning av industrier samt ett allmänt ökat välstånd skapade ett behov av allemansrättslig natur. Dessa principer hänger ihop och strandskyddet syftar enligt Allemansrätten till att trygga tillgången på allemansrättsliga strandområden samt till att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv i samma område. Detta syfte efterföljs genom ett generellt skydd på 100 meter och på vissa platser är skyddet utvidgat till 300 meter. För att göra intrång på det strandskyddade området krävs dispens.

Rapporten syftar till att finna konflikter eller samverkansområden mellan den strandnära rekreationen, Allemansrätten och strandskyddet. Genom en litteraturstudie med tillhörande exempelfall undersöks det hur och varför den strandnära rekreationen kan hamna i konflikt eller finna samverkansområden mellan Allemansrätten och strandskyddet. De funna konflikterna eller samverkansområden appliceras sedan på exempelfallet Filsbäck.

Naturen spelar en signifikant roll för rekreation och både Allemansrätten och strandskyddet värnar om allmänhetens möjlighet till rekreation i naturen. Möjligheten till strandnära rekreation hotas dock av okunskap om Allemansrätten och hur marken fördelas samt vem den tillägnas. När naturens rekreativa värden är mer betydelsefulla än någonsin är en helhetsbild där även den strandnära rekreationen vägs in vid planerad exploatering nödvändig för att göra en rättvis bedömning av områdets potential.

,

This essay discuss the recreational areas by the shoreline, and how the Swedish Right of Public Access and the shoreline protection law might have an impact on it. The essay comprise 15 ECTS and is written whitin the Landscape architecture programme at The University of Agricultural Science, Alnarp.

Science have shown that recreation practiced in nature have a positive impact on health and wellbeing of the public. Meanwhile, the stress related illness is increasing, due to a lack of recreation. In Sweden, the Right of Public Access and the shoreline protection law both protect the people’s possibility to practice recreation in the nature. The Swedish Right of Public Access is a permitting right that derive from a long time ago and now a days is linked with leisure time and outdoor life. The shoreline protection law is much younger. Both is described in an inquiry introduced in 1940, which purpose was to make it easier for people to practice outdoor life. It also charted areas where outdoor recreation could take place. The need of public nature increased in connection with urbanisation, expansion of industries and an over all better affluence. The current principles is clearly linked together and the shoreline protection law referring among others to the Right of Public Access, and aims to ensure the public’s access to the shore area as well as preserve good life qualities of the animals and plants in the same area. This aim is fulfilled trough a hundred meter protection area along the shoreline, which sometimes is expanded to three hundred meters. An exemption is needed if the shoreline protection is about to change in case of construction for instance.

This essay aim to find possible conflicts or collaboration points between the recreation areas at the shoreline, the shoreline protection law and the Right of Public Access. A litterature study is made and investigate how and why the recreation by the shoreline happen to interferance or find collaboration points between the Right of Public Access and the shoreline protection law. The found conflicts or collaboration areas is compared with an appurtenant case, Filsbäck.

The nature is significantly important when it comes to recreation, and both the Right of Public Access and the shoreline protection law protect the possibilities for the public to practice recreation in the nature. However, this possibility is threathed by ignorance. When the recreational values of nature is more important than ever a comprehensive view is required to make a reliable estimation of the potential in the area.

Main title:Strandnära rekreation
Subtitle:konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen
Authors:Lundgren Alm, Elin
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:strandskydd, allemansrätt, rekreation, natur, återhämtning, dispens, strand
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9942
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2018 09:18
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics