Home About Browse Search
Svenska


Lövemyr, Annika, 2016. Öppen dagvattenhantering : funktion och upplevelsevärden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Ökade nederbördsmängder och föråldrade dagvattenledningar leder till att sättet på vilket man hanterar dagvatten måste förnyas. Öppna lösningar har introducerats men används ännu inte i så hög utsträckning. Det finns ett flertal metoder för öppen dagvattenhantering och de som tagits upp i detta arbete är dammar, våtmarker, rain gardens, gröna tak och fördröjningsmagasin. De har olika funktioner, såsom fördröjande, infiltrerande och renande effekter. Vid infiltration tas vattnet om hand lokalt och tillåts tränga ner i marken. Fördröjande effekter kan uppnås genom att vattnet till viss del hålls kvar, som hos de gröna taken, eller genom att större mängder vatten tillfälligt kan magasineras. Viktiga processer under olika reningsförlopp är sedimentering, växtupptag, nitrifikation och denitrifikation.
Värden som öppen dagvattenhantering kan bidra med är grönska och naturlika områden, vilket människor visat sig ha högre preferens för än byggda miljöer. Det kan även anses positivt att få se naturliga processer såsom årstidsvariation i olika dagvattenlösningar. Förekomsten av vatten är även det ett inslag som tenderar att uppskattas. Lösningarna kan även bli tillhåll för olika djur som i sin tur som ger liv till platsen.
En lämplig dagvattenlösning bör väljas och utformas utifrån platsens förutsättningar och problem. Genom att kombinera olika öppna lösningar med slutna system i viss utsträckning går det att skapa ett fungerande dagvattensystem över hela staden. Öppna dagvattenlösningar har mervärden och kan bidra till en intressantare och grönare stadsbild. Öppen dagvattenhantering är således inte bara en teknisk lösning utan även en bidragande faktor till en trivsammare livsmiljö i staden.

,

Greater volumes of rainfall and outdated stormwater drainage pipes results in a need for a renewed way of managing stormwater. Open solutions has been introduced but are not yet implemented to any great extent. There are a number of methods for open stormwater treatment and those brought up in this paper are ponds, wetlands, rain gardens, green roofs and detention basins. They have different functions, such as retention, infiltration and purifying effects. With infiltration, water is dealt with locally and is allowed to infiltrate into the ground. Detention is accomplished either through water being held in a material, as in the case of the green roofs, or through great amounts of water temporarily being stored. Important purifying processes are sedimentation, plant uptake, nitrification and denitrification.
Values that open stormwater treatment can contribute with are green and nature-like areas, which humans have shown greater preferences for than built environments. Another positive aspect is that one is allowed to see natural processes such as seasonal changes. The presence of water is also something that tends to be appreciated. The different solutions may also become a resort for animals that in turn bring life into an area.
A solution can be chosen and adapted to a place depending on the conditions and what problems are present. The solutions can combined with each other – and to some extent together with closed systems – create a well functioning stormwater treatment system over a whole city. Open stormwater solutions have additional values and can help create an interesting and green urban environment. Open stormwater treatment is therefore not only a technical solution but also a contributing factor for an enjoyable life in the city.

Main title:Öppen dagvattenhantering
Subtitle:funktion och upplevelsevärden
Authors:Lövemyr, Annika
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:öppen dagvattenhantering, damm, våtmark, fördröjningsmagasin, rain garden, gröna tak, upplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 10:01
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 10:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics