Home About Browse Search
Svenska


Wegren, Kristin, 2017. När loken tystnar : aspekter på lösningar för järnvägsrelaterad bullerproblematik. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
42MB

Abstract

Detta examensarbete har genomförts under vintern 2016/2017 inom ramen för landskapsarkitekt-utbildningen. Utgångspunkten är en frågeställning formulerad av avdelning Gata och Landskap på COWI i Malmö, som har bred erfarenhet av storskaliga infrastrukturprojekt och bidragit med värdefull input under processen.
Järnvägen är till sin natur storskalig och om- och nybyggnad av denna medför per automatik en betydande landskaplig påverkan. Buller är en miljöstörning som påverkar väldigt många människor – en femtedel av Sveriges invånare beräknas vara utsatta. Ju tätare och närmre störningskällorna vi vill bygga bostäder, desto påtagligare blir bullerproblematiken.
I arbetet undersöks hur buller från järnvägen hanteras idag och vilka möjligheter som finns att hantera problematiken med alternativa lösningar. Huvudfokus ligger på ett upplevelseperspektiv av de strukturer som byggs för att minska bullernivåerna vid stationsnära områden. Till grund för den teoretiska delen av arbetet ligger litteraturstudier. Källmaterialet består till stor del av rapporter och utredningar från statliga verk och myndigheter samt artiklar och skrifter som behandlar lösningar för bullerproblematiken. Studerade byggda exempel, platsanalyser vid befintliga stationsområden och ett undersökande skiss- och gestaltningsarbete mynnar ut i idéer kring hur lösningar för bullerproblematiken kan tillföra platsen ett värde istället för att främst, som ofta är fallet, utgöra en fysisk och visuell barriär.

,

This thesis was completed as a part of the Landscape Architecture Programme, during the winter of 2016/2017. It is based on a question formulated by the Department Gata och Landskap, COWI in Malmö, which has extensive experience in large-scale infrastructure projects and has contributed with valuable input during the process.
The railway is largescaled by nature and its structure considerably affects the surruonding landscape. Noise affects more people than any other environmental issues. One fifth of Sweden's population is estimated to be exposed. The more dense we want to build our residential areas, and the closer to the noise source, the more challenging are the noise problems.
How noise from railways is managed today, and what kind of alternative solutions there is to manage noise problems, is examined. The main focus is the experience perspective, how places around the railway station is percieved and how they are affected by the built structures for noise reduction. The basis for the theoretical part of the work is literature, mainly reports and studies from departments and authorities, as well as articles and writings that deals with solutions for noise problems. A study of built examples, site analysis and investigative sketch- and design work has resulted in ideas on how solutions for noise problems can bring value to a place instead of, as is often the case, constitute a physical and visual barrier.

Main title:När loken tystnar
Subtitle:aspekter på lösningar för järnvägsrelaterad bullerproblematik
Authors:Wegren, Kristin
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Skärbäck, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stationsområde, gestaltning, landskap, buller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 08:57
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 07:29

Repository Staff Only: item control page