Home About Browse Search
Svenska


Malmberg, My, 2023. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I dagens samhälle är klimatförändringar ett faktum och det innebär ett varmare klimat och ökad
nederbörd. Samtidigt går utvecklingen i den urbana miljön mot ökande andel hårdgjorda ytor.
Tillsammans för detta med sig mer dagvatten att hantera samt sämre möjligheter för vattnet att
infiltrera i marken. Detta leder till överbelastade rörsystem under mark som svämmar över och
föroreningar vilka läcker ut i vattendrag. Därför behövs öppen hållbar dagvattenhantering som
fördröjer och renar dagvattnet.
Denna studie syftar till att undersöka relationer mellan funktion och rekreativa värden hos
dagvattenanläggningar. Frågor vilka ställs är vilka vanliga typer av öppna hållbara
dagvattenhanteringslösningar kan tänkas fungera i ett rekreationsområde? Varför är vatten ett
viktigt designelement? Hur kan inslag av vatten främja kulturella ekosystemtjänster? Målet med
studien är att uppmärksamma dagvatten som en värdefull tillgång och redogöra för sannolika
främjande faktorer för en dagvattenanläggning med rekreativa inslag.
En litteraturstudie genomfördes och kompletterades med platsbesök i Hyllie dagvattenpark och
Vintrie dagvattenstråk för att besvara frågeställningarna. Sammanfattningsvis framkommer en rad
dagvattenlösningar vilka kan tänkas fungera i ett rekreationsområde. Det är särskilt lösningar vilka
kräver utrymme, till exempel dammar, översvämningsytor och gröna stråk. Litteraturstudien tyder
på att människan evolutionärt tycks ha en preferens för vatten och platsanalysen belyser vattnets
roll som identitetsskapande för en plats. Vatten verkar främja kulturella ekosystemtjänsterna, då
vatten har egenskaper som främjar människans välbefinnande indirekt och direkt. Dock innebär
inte inslag av vatten automatiskt en lyckad gestaltning eller främjande av människans
välbefinnande. Passande utformningen och fungerande skötsel av vattnet är viktiga aspekter.
Sammanfattningsvis tycks en balans mellan funktion och rekreativa värden hos en
dagvattenanläggning uppnås genom att tänka på lösningen som en helhet och att hänsyn tas till
platsens förutsättningar.

,

In today's society climate change is a fact and this means a warmer climate and increased
precipitation. At the same time development in the urban environment is moving towards an
increasing proportion of impermeable surfaces. Together, this means more stormwater to manage
but decreased opportunities for the water to infiltrate the ground. This leads to overloaded
underground pipe systems that flood and pollutants that leak into waterways. Therefore, open
sustainable stormwater management is needed that delays and purify the stormwater.
This study aims to investigate relationships between function and recreational values of
stormwater facilities. Questions that are asked are what common types of open sustainable
stormwater management solutions can be suitable for a recreation area? Why is water an important
design element? How can features of water promote cultural ecosystem services? The intention of
this study is to draw attention to stormwater as a valuable asset and present on likely promoting
factors for a stormwater facility with recreational values.
The questions are answered through a literature study supplemented with site visits at Hyllie
Dagvattenpark and Vintrie Dagvattenstråk. The results bring a number of stormwater solutions
which seems to be sutiable for the purpose of a recreation area. The solutions require space and are
for example ponds, flood surfaces and green paths. The literature study indicates that humans
seem to have an evolutionary preference for water and the site analysis highlights the role of water
in creating identity for a place. Water appears to promote cultural ecosystem services, as water has
properties that promote human well-being indirectly and directly. However, elements of water do
not automatically mean a successful design or promotion of human well-being. The stormwater
solution must have a suitable design and an effective maintenance. In summary, a balance
between function and recreational values of a stormwater facility is achieved by thinking of the
solution as a whole and taking into account the site's basic conditions.

Main title:Dagvatten och dess potentialer
Subtitle:en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden
Authors:Malmberg, My
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar dagvattenhantering, vatten och landskapsarkitektur, rekreation, upplevelsevärden, kulturella ekosystemtjänster, landskap och miljöpsykologi, klimatförändringar, skyfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18827
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18827
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 07:38
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics