Home About Browse Search
Svenska


Zohlen, Alexis Eduardo, 2013. Samspel i det offentliga rummet : en studie av Shared space inverkan på trafiksäkerhet, tillgänglighet och attraktivitet i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Inom stadsplanering har vi sett att kvaliteten i det offentliga rummet har minskat under det senaste århundradet. Under 1960-talet utvecklades det, exempelvis, i Sverige en modell för stadsplanering med
hänsyn till trafiksäkerhet, SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers,
Arbetsgruppen för trafiksäkerhet), som strävade efter separering av de olika trafikslagen. Trafikseparering av de olika trafikgrupperna medförde samtidigt separering av funktioner och sociala företeelser i det offentliga rummet. Det gjorde att städerna präglades av rum avsedda för transport och inte för social interaktion med vackra och
inbjudande platser att vara på. En motsatt modell har däremot utvecklats i andra länder i Europa. I Nederländerna utvecklades en modell under 1960-talet vars syfte var att integrera människor och bilar på samma utrymme. Modellen heter idag Shared space och har spridit sig genom Europa under de senaste 20 åren. I Sverige började begreppet användas i början av 2000-talet.

I denna uppsats behandlar jag konceptet Shared space, dess utveckling och hur det används i svenska städer idag. I uppsatsen analyserar jag gestaltningsmodellens påverkan på trafiksäkerhet, tillgänglighet och attraktivitet i det offentliga rummet. Målsättningen med detta arbete är att genom litteraturstudier och fallstudier av två utvalda platser i södra Sverige (Nya torg i Hörby och Storgatan i Eslöv) belysa användningen av metoder där människors förmåga, människors beteende och en plats utformning samspelar för att bidra till attraktiva stadsrum.

Anledningen till ämnesvalet är förankrad i tidigare gestaltningsförslag där jag i någon form har använt mig av Shared space som koncept. Konceptet, tillsammans med andra gestaltningsidéer, har jag använt för att uppnå attraktiva rum där människor kan interagera med varandra, uppehålla och röra sig på ett säkert och trivsamt sätt.

,

In urban planning, we have seen that the quality of the public space has decreased in the last century. In the 1960s, for example, was developed in Sweden a model for urban planning with regard to road safety, SCAFT (Urban planning, Chalmers, Working Group on Road Safety), which sought the separation of the various traffic groups. This separation led simultaneously to separate functions as well as social aspects in the public space; it also caused cities to be characterized by spaces intended for transportation instead of spaces for social interaction with beautiful and inviting places to be. In other European countries, however, have an opposite model of urban planning developed. In the 1960s, developed in the
Netherlands a model that would integrate people and cars in the same space. The model is now called Shared space and has spread through Europe during the last 20 years. In Sweden, the term began to spread as a concept in the early 2000s.

In this thesis I discuss the concept Shared Space, its development and how it is used in Swedish cities today. In this thesis I evaluate Shared space inpact on traffic safety, accessibility and attractiveness in the public space. The aim of this thesis is to illustrate, through literature and case studies of two selected sites in southern Sweden (Nya torg in Hörby and Storgatan in Eslöv), the use of methods where human ability, human behavior and the design of places interact to contribute to attractive urban spaces.

The reason for the choice of topic is based on earlier design proposal which I in any form have been using Shared space as a concept. The concept, along with other design ideas I have used to achieve attractive places where people can interact with each other, reside and move in a safe and comfortable way.

Main title:Samspel i det offentliga rummet
Subtitle:en studie av Shared space inverkan på trafiksäkerhet, tillgänglighet och attraktivitet i det offentliga rummet
Authors:Zohlen, Alexis Eduardo
Supervisor:Caroline, Dahl
Examiner:Persson, Bengt
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:shared space, trafiksäkerhet, tillgänglighet, attraktivitet, Hörby, Eslöv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2870
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2870
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2013 10:15
Metadata Last Modified:30 Oct 2013 10:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics