Home About Browse Search
Svenska


Krüssenberg, Henrietta, 2022. Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet : en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

För att tillgängliggöra det offentliga rummet krävs olika nödvändiga funktioner i staden. En av
dessa funktioner är offentliga toaletter. Faktorer såsom placering, utformning och skötsel av
offentliga toaletter påverkar i sin tur hur olika personer kan använda och röra sig i den bebyggda
miljön. I det här arbetet utforskas hur dessa faktorer kan ses ur ett intersektionellt genusperspektiv,
med Malmö Stad som exempelstudie. Huvudfrågan för arbetet är: Hur arbetar Malmö Stad med
planering och förvaltning av offentliga toaletter, och på vilket sätt påverkar detta användningen
av det offentliga rummet ur ett intersektionellt genusperspektiv?
För arbetet gjordes en litteraturstudie av tidigare forskning och rumsliga teorier kopplat till
offentliga toaletter, där olika faktorer kring offentliga toaletter undersöktes och hur dessa påverkar
tillgången till det offentliga rummet ur ett intersektionellt genusperspektiv. Litteraturstudiens
resultat användes i sin tur för att analysera arbetets empiri. Empirin består av intervjumaterial med
respondent från Malmö Stad, kartunderlag, plandokument samt fältstudier. Analysen gjordes för
att dra slutsatser kring hur olika faktorer kring Malmös offentliga toaletter kan påverka tillgången
till det offentliga rummet ur ett intersektionellt genusperspektiv.
Studiens slutsatser visade att Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter i de
flesta fall möjliggör tillgången till det offentliga rummet. Faktorer som bidrar till en bättre tillgång
till den offentliga miljön ur ett intersektionellt genusperspektiv kan sammanfattas följaktligen:
- Malmös offentliga toaletter är synligt placerade på öppna och exponerade platser
- Toaletterna har en tydlig utformning och design
- De flesta toaletterna är könsneutrala
- Toaletterna rengörs dagligen
- Toaletterna är utrustade med sanitetsbehållare
- 39 av 41 toalettbyggnader tillhandahåller handikapptoaletter
- 31 av 41 toalettbyggnader är utrustade med skötbord
- Alla toalettbyggnader förutom en är gratis att använda
Studiens slutsatser visade även faktorer som hämmar tillgången till det offentliga rummet ur ett
intersektionellt genusperspektiv. Dessa sammanfattas nedan:
- Malmös offentliga toaletter är ojämnt fördelade över staden
- Toaletterna är en blandning av könsneutrala toaletter och urinoarer
- Toaletterna är låsta under vissa tider på dygnet

,

In order to make public space accessible, various necessary functions in the city are required.
Public toilets are one of these. Factors such as placing, design and maintenance of public toilets
are key elements of how people can use and move around freely in the built environment. In this
paper these aspect are examined through an intersectional gender perspective by studying the City
of Malmö. The main question of this paper is: How does the City of Malmö work with the planning
and management of public toilets, and in what way does this affect the use of public space from an
intersectional gender perspective?
For this paper a study was made of previous research and spatial theories linked to public toilets,
where various factors around public toilets were examined and how these affect access to public
space from an intersectional gender perspective. The results of the study were then used to analyze
the empirical work. The empirical work consists of interview material with a respondent from the
City of Malmö, map data, planning documents and field studies. The analysis was made to draw
conclusions about how various factors around Malmö’s public toilets can affect access to public
space from an intersectional gender perspective.
The study’s conclusions showed that the planning and management of public toilets in Malmö in
most cases enable access to the public space. Factors that contribute to better access to the public
environment from an intersectional gender perspective can be summarized as follows:
- The public toilets in Malmö are visibly located in open and exposed places
- The toilets have an obvious design and layout
- Most toilets are gender neutral
- The toilets are cleaned daily
- The toilets are equipped with sanitary containers
- 39 of 41 toilet facilities provide accessible toilets
- 31 of 41 facilities are equipped with changing tables
- All toilet facilities, except one, are free of charge
The conclusions also showed factors that inhibit access to public space from an intersectional
gender perspective. These are summarized below:
- Malmö’s public toilets are unevenly distributed across the city
- The toilets are a mixture of gender-neutral toilets and urinals
- The toilets are locked during certain hours of the day

Main title:Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet
Subtitle:en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv
Authors:Krüssenberg, Henrietta
Supervisor:Aagaard Hagemann, Frederik
Examiner:Cerwén, Gunnar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:offentliga toaletter, offentliga rummet,, genus, intersektionalitet, planering, förvaltning, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17743
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17743
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2022 07:27
Metadata Last Modified:18 May 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics