Home About Browse Search
Svenska


Endre, Emilia and Henning Backlin, Saga, 2024. Utemiljöns betydelse inom äldrevården : med äldreboendet Blombuketten som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna uppsats undersöker hur utemiljöer vid ålderdomshem kan användas i förebyggande och häl-sofrämjande syfte. Syftet med uppsatsen är att med vetenskaplig litteratur och en enkel fallstudie sammanfatta och öka kunskapen om evidensbaserad design, hälsofrämjande och förebyggande vårdmiljöer. Genom kunskap från litteraturstudien, två platsbesök och en intervju samt egna erfa-renheter har utemiljön på äldreboendet Blombuketten undersökts.
Med en åldrande befolkning ökar behovet av vård och vårdande miljöer och därmed ökar behovet för särskilt boende. Under flera århundrande har människan använt naturen och utomhusvistelse som ett komplement till den vita vården. Studier visar att natur och utevistelse har en positiv inver-kan på människan och är extra viktigt för personer som är sjuka och svaga. Att arbeta med utevis-telse inom ett vårdsammanhang är viktigt då utemiljön kan utgöra en betydande resurs. Uppsatsen undersöker olika evidensbaserade teorier och modeller för att få en större förståelse för evidensba-serad design för vårdmiljöer.
Resultatet av uppsatsen visar att Blombukettens utemiljö har potential att främja välmående hos vårdtagaren. Det grundar sig i ett evidensbaserat arbete och utemiljöns anpassning till vårdtagaren. En gestaltad utemiljö kan ha flera hälsofrämjande kvaliteter. Däremot behövs det riktlinjer inom vården för att öka användningen av utomhusvistelse som en hälsofrämjande och förebyggande in-sats.

,

This essay investigates how outdoor environments at nursing homes can be used for preventive and health- promoting purposes. The aim of this essay is to use scientific literature and a case study to summarize and increase knowledge about evidence-based design, health promoting and preventa-tive care environments. Using knowledge from the literature study, two site visits and one inter-view as well as personal experiences, the outdoor environment of the nursing home Blombuketten has been studied.
With an aging population, the need for caring environments increases, leading to a greater demand for elderly care facilities. Throughout centuries, humans have used nature and outdoor stay as a complement to traditional healthcare. Studies indicate that nature and outdoor exposure have a positive impact on individuals, particularly for those who are sick and weak. Incorporating outdoor activities within a healthcare context is important as the outdoor environment can serve as a valuable resource. This essay explores various evidence-based theories and models to gain a greater under-standing of evidence-based design for healthcare environments.
The result of the essay shows that the outdoor environment at Blombuketten has the potential to enhance the well-being of the care recipients. The potential is grounded in an evidence-based ap-proach and the adaptation of the outdoor environment to the care recipient. A designed outdoor environment can have several health-promoting qualities. However, guidelines within healthcare are needed to increase the utilization of outdoor exposure as a health-promoting and preventive ef-fort.

Main title:Utemiljöns betydelse inom äldrevården
Subtitle:med äldreboendet Blombuketten som exempel
Authors:Endre, Emilia and Henning Backlin, Saga
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:äldre, äldreboende, evidensbaserad design, hälsofrämjande miljö, restorativ miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19977
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19977
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:15
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics