Home About Browse Search
Svenska


Kinch, Elsa, 2020. Aktörernas spel om skogens naturvärden : den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
817kB

Abstract

Rätten till att äga är en av de mest grundläggande rättigheterna vi har. Enligt Libecap (2003)
går den att belysa genom tre ensamrätter som en ägare har över sin egendom. Ensamrätt över
användningen, ensamrätt över vinster egendomen genererar och rättigheten att byta eller sälja
egendomen. Kort sagt, att ägaren har rätten och rådigheten över egendomen. Det finns dock
tillfällen när intrång i äganderätten sker. I studien undersöks bland annat intrång i skogsbruk
för att skydda skogens naturvärden.
Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur naturvärden i Sveriges skogar skyddas,
genom att problematisera effekter av markägares respektive lagstiftning/myndigheters
förvaltning och åtgärder. Målet är att undersöka hur privata skogsägares handlingar och
skogens naturvärden påverkas av myndigheternas naturvårdsåtgärder.
Resultatet visar att skogen är viktig för vårt land. Skogsbruket genererar stora skatteintäkter
som finansierar välfärden. Samtidigt är skogen ett hem för många arter och andra höga
naturvärden. Den är också känslomässigt laddad, vissa skogsägare har exempelvis förvaltat
den i generationer och lärt känna varje träd på sin egendom. Markägaren kan trots det inte
känna en trygghet i sitt ägande. I lagstiftningen som berör äganderätten finns det
tolkningsfrågor och undantagsregler, vilket gör att den inte är absolut.
Slutsatsen visar att skogsägare som tar störst ansvar och hänsyn till de höga naturvärdena är
de som har störst risk att förlora delar av eller hela ägandet av sin skog. Slutsatsen visar också
att stärkt äganderätt och mindre tvång vid inrättandet av naturskydd kan tillåta mer långsiktig
planering, något som gynnar både skogsägarna och de höga naturvärdena. Skogsägarna vågar
då göra investeringar som sträcker sig över generationer vilket leder till att höga naturvärden
hinner växa till sig. Den politik och det skydd som används idag riskerar att bara skydda de
redan befintliga eller skyddade naturvärdena och i begränsad omfattning främja skapandet av
nya kvaliteter inför framtiden. Skogsägarnas handlingar påverkas i viss mån av detta då det
finns en oro för myndigheternas naturvårdsåtgärder och dess intrång.
Ur ett landskapsarkitektoniskt perspektiv är det viktigt att se och respektera hur de olika
aktörerna kan påverkas av ett ingrepp, exempelvis vid planering av friluftsliv i skogen.

,

The right to own is one of the most fundamental rights we have. It can be illustrated by three
exclusive rights that an owner has over his property. Exclusivity over use, exclusive right
over profits the property generates and the right to exchange or sell the property. In short, the
owner has the right and disposal of the property. However, there are times when infringement
of ownership occurs. The study examines, among other things, intrusion into forestry to
protect the forest's natural values.
The purpose of the study is to contribute to knowledge of how natural values in Sweden's
forests are protected, by problematizing the effects of landowners 'respective legislation /
authorities' management and measures. The aim is to investigate how private forest owners
'actions and the forest's natural values are affected by the authorities' conservation measures.
The result shows that the forest is important for our country. Forestry generates large tax
revenues that finance welfare. At the same time, the forest is home to many species and other
high natural values. It is also emotionally charged, for example, some forest owners have
managed it for generations and got to know each part of their property. Despite this, the
landowner cannot feel a sense of security in his ownership. There are interpretive questions
and exceptions in the legislation that concerns ownership, which means that it is not absolute.
The conclusion shows that forest owners who take the greatest responsibility and regard for
the high natural values are those who have the greatest chance of losing part or all of the
ownership of their forest. The conclusion also shows that stronger ownership and less
coercion in establishing nature protection can allow for more long-term planning, which
benefits both forest owners and the high nature values. The forest owners then dare to make
investments that extend over generations, which means that high natural values can grow.
The policy and protection that is used today risks only protecting the existing or protected
natural values, but does not promote the creation of new qualities for the future. The forest
owners’ actions are affected to some extent by this as there is a concern about the authorities'
conservation measures and their intrusion.
From a landscape architectural perspective, it is important to see and respect how the
different actors can be affected by an intervention, for example when planning outdoor life in
the forest.

Main title:Aktörernas spel om skogens naturvärden
Subtitle:den privata äganderätten och höga naturvärden i svensk skog
Authors:Kinch, Elsa
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:äganderätt, naturvårdsskydd, skog, intrångsersättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15971
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15971
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 06:27
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics