Home About Browse Search
Svenska


Kihlström, Johanna, 2012. Blandbygd : visioner för tätortsnära landsbygdsboende i Sydvästra Möckeln, Älmhult. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om en tätortsnära landsbygd och hur den kan utvecklas till en boendeplats för fler människor än idag. Platsen heter Sydvästra Möckeln och ligger strax utanför Älmhult i södra Småland. I Älmhult ser man en befolkningsökning samtidigt som det är brist på bostäder. Det som erbjuds är tomter och villor i traditionella villaområden. Kommunen har i sin översiktsplan pekat ut områden för boende i Sydvästra Möckeln, som ligger som längst sex kilometer ifrån centrum och min uppgift har varit att ta fram ett förslag på hur utbyggnaden av detta område kan se ut.
Titeln på arbetet – Blandbygd – syftar till förslaget, där bebyggelsen består av olika boendeformer för att möjliggöra tätortsnära landsbygdsboende för olika människor. Begreppet blandbygd är alltså sammansatt av blandad bebyggelse och landsbygd.
Arbetet har sin utgångspunkt i landskapets och landsbygdens värden. Platsens förutsättningar har studerats och platsbesök har gjorts för att studera landskapet. Genom litteraturstudier och intervjuer med boende på landsbygden har kvaliteterna i landsbygdsboende generellt och i Sydvästra Möckeln specifikt kunnat tas fram. En del av arbetet har också varit att studera referensobjekt och därmed hitta inspiration till förslaget.
Sammanfattning
Visionen för området är att skapa hållbara bostadsområden utifrån det som uppfattas som landsbygdsens och landskapets kvaliteter som kan fungera som ett alternativ till de traditionella villaområdena. Det är viktigt att naturenkaraktären behålls, då detta ses som en av de viktigaste kvaliteterna i landsbygdsboende. Att skapa olika boendeformer är också viktigt, då olika människor uppfattar landsbygden på olika sätt och därmed har olika förväntningar på den. Några vill bo i lägenhet på landet, medan andra vill ha en egen villa.
Arbetet resulterar i ett gestaltningsförslag på hur Sydvästra Möckeln kan utvecklas med mer bebyggelse. Dels presenteras en översiktlig plan över området, där bebyggelseutvecklingen presenteras. Bebyggelsen är blandad och består av både enfamiljshus på större eller mindre tomter, men också av radhus och flerfamiljshus. Bebyggelsen ligger i kluster, i olika storlekar och med olika innehåll, som skiljs från varandra genom naturmark. Husen bildar gårdar och byar och förslaget har därmed utgått ifrån de traditionella byggnadsprinciperna. Ett av utbyggnadsområdena har studerats närmre. Området har blivit en liten by där det finns kluster av både radhus och villor.
Mitt examensarbete är en början till fortsatt arbete om Sydvästra Möckelns utveckling. Jag tror att det är viktigt att kommunen tillsammans med boende i området och möjliga inflyttare arbetar vidare tillsammans med projektet och att Älmhults kommun då kan komma fram till en bra lösning på det nya området. Jag hoppas att kommunen kan använda mitt arbete som en förstudie av Sydvästra Möckeln.

,

This thesis is about a periurban countryside and how it can develop into a living place for more people than today. The place is called Southwest Möckeln and it is located next to the town of Älmhult in southern Småland. In Älmhult there is a population growth while there is a shortage of housing. Today there are villas and plots in traditional residential areas that is offered for housing. In the master plan the municipality has designated certain areas for future housing development in the Southwest Möckeln, located up to six kilometers from the center. My task was to develop a proposal on how the expansion of this area might look like.
The work has its origins in the landscape and the qualities in the countryside. Site conditions have been studied and site visits have been made to study the landscape. Through literature studies and interviews with people living in the countryside the qualities of country living in general and in Southwestern Möckeln specifically could be found. Some of the work has been to study reference objects and thus find inspiration for the proposal.
The vision for this area is to create sustainable neighborhoods by using what is perceived as the countryside and the landscape qualities that can serve as an alternative to the traditional residential areas. It is important that the nature character is preserved as this is seen as one of the most important qualities of country living. Creating different types of housing is also important, as different people perceive the countryside in different ways and thus have different expectations on it. Some people want to live in an apartment in the countryside, while others want their own house.
This work results in a design proposal for how Southwest Möckeln can be developed with more housing. First, a comprehensive plan of the area is presented, where settlements development is presented. The houses are mixed and consist of both single family homes on larger or smaller plots, but also of terraced houses and apartment buildings. The houses are located in clusters, in various sizes and contents, which are separated by natural areas. The houses form courtyards and villages and so the proposal has its starting point in the traditional building principles. One of the expansion areas has been studied more closely. The area has become a small village where there are clusters of both terraced houses and villas.
My thesis is a start for further work on the Southwest Möckelns development. I think it is important that the municipality together with people living in the area today and potential immigrants are working on the project together and the Municipality of Älmhult then can come up with a good solution to the new area. I hope the community can use my work as a preliminary study of the Southwest Möckeln

Main title:Blandbygd
Subtitle:visioner för tätortsnära landsbygdsboende i Sydvästra Möckeln, Älmhult
Authors:Kihlström, Johanna
Supervisor:Svensson , Jitka
Examiner:Peterson , Anna and Nord, Jenny
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:tätortsnära landsbygd, landsbygdsutveckling, boende, Älmhult, Boastad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2161
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2013 10:00
Metadata Last Modified:19 Apr 2013 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics