Home About Browse Search
Svenska


Ekholm Bailes, Jenny, 2023. Övergångar : att göra gränser till möten i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

I det urbana landskapet finns många övergångar mellan fysiska objekt som kan skapa gränser.
Exempel på dessa skulle kunna vara att vattnet i en kanal är skilt från promenadstråket som
ligger flera meter högre upp, den vackra planteringen får beskådas från gatan men erbjuder
ingen plats eller möjlighet att vistas i, en park avgränsas tvärt från en trafikerad bilväg med ett
stort staket eller en klippt häck.
I arbetet undersöks hur det går att tillämpa idéer om övergångar mellan olika fysiska miljöer
för att skapa en helhet i gestaltningen som knyter samman och tar vara på dessa övergångar
som en potential. På vilket sätt går det att ta vara på övergångarna mellan olika miljöer i det
urbana landskapet så att gränser blir till möten som uppskattas av människor och djur?
Genom att analysera omständigheterna kring utformningen av en framtida park i Varvsstaden
i Malmö som ligger i gränslandet mellan havet och det förtätade urbana landskapet samt
med hjälp av fältstudier och en litteraturstudie kring gränser och övergångar i landskapet har
gestaltningsförslaget Kajparken utformats.
Begrepp som ekoton, tröskelrum, hybridlandskap och nisch har tillämpats i arbetet
med gestaltningsförslaget och bedömts som värdefulla att bära med sig i fortsatt arbete.
Arbetet har även resulterat i ett konstaterande att gränser aktivt behöver gestaltas och att
det finns potential i att arbeta med dessa för att skapa en sammanhängande helhet i ett
gestaltningsarbete.
Vidare så har ämnet visat sig vara delvis subjektivt. Vad är det som gör att en plats hänger
ihop och formar en helhet som är större än delarna? Övergångar är ett stort ämne utan tydliga
gränser och möjligtvis är det så centralt för landskapsarkitekturen att det är svårt att separera
och göra till sin egen gestaltningskategori

,

In the urban landscape there are many transitions between physical objects that can create
boundaries. Examples of these could be that the water in a canal is separated from the walking
path which is several meters higher up, the beautiful planting can be viewed from the street
but offers no place or opportunity to be experienced from within, a park is demarcated
abrubtly from a busy road with a large fence or a cut hedge.
The work investigates how it is possible to apply ideas about transitions between different
physical environments to create a whole in the design that ties together and makes use of
these transitions as a potential. In what way is it possible to take advantage of the transitions
between different environments in the urban landscape so that borders become encounters that
are appreciated by people and animals?
By analyzing the circumstances surrounding the design of a future park in Varvsstaden in
Malmö, which is located in the borderland between the sea and the dense urban landscape,
and with the help of field studies and a literature study on borders and transitions in the
landscape, the design proposal Kajparken has been created.
Concepts such as ecotone, threshold space, hybrid landscape and niche have been applied
in the work with the design proposal and have been assessed as valuable concepts to keep
in mind in further work. The work has also resulted in a finding that boundaries need to be
actively shaped and that there is potential in working with these to create a coherent whole in
a design work.
The subject has been shown to be partly subjective. What is it that makes a place hang
together and form a whole that is greater than the parts? Transitions are a big subject without
clear boundaries and possibly it is so central to landscape architecture that it is difficult to
separate and make it its own design category

Main title:Övergångar
Subtitle:att göra gränser till möten i det urbana landskapet
Authors:Ekholm Bailes, Jenny
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Svensson, Jitka and Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:arkitektur, övergång, tröskel, kant, biologisk mångfald, möte, gräns
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19383
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19383
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 13:16
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page