Home About Browse Search
Svenska


Hellwer, Matilda, 2021. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
2MB

Abstract

Större delen av världens befolkning bor i städer och det är en trend som ser ut att fortsätta framöver. Klimatet och utmaningarna i städer skiljer sig mot landsbygden och luftföroreningar och buller är två negativa faktorer som det ofta är högre nivåer av i urbana miljöer. Naturen kan hjälpa till att minska de nivåerna med hjälp av ekosystemtjänster. Syftet med arbetet har varit att diskutera litteratur kring de reglerande ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering. Faktorer kring växters karaktär och utbredning har diskuterats, utifrån det har slutsatser dragits kring vilka egenskaper och kriterier som gör en växts luftrening och bullerreducering mer effektiv. Studier kring lämpliga växtval lyfts mot varandra i litteraturstudien och resulterade i två växtlistor. Utifrån förutsättningarna på Bergsgatan i Malmö har möjligheter till att förbättra miljön med hjälp av vegetation diskuterats.
Litteraturen kring luftrening och bullerreducering av växter var till viss del begränsad, många studier var gjorda utanför Skandinavien. Inga källor hittades för växtval utifrån svenskt klimat, forskningen var framförallt ifrån USA och Asien vilket gör att en del av växtvalen litteraturen tar upp inte är lämpliga i Sverige. Flera studier lyfte städsegröna växter som mest effektiva på luftrening. Några andra faktorer som var avgörande för växtens upptag av luftföroreningar var bladarean, hur länge bladets stomata är öppen samt partikelstorlek. Det fanns väldigt lite litteratur kring växtval utifrån bullerreducering, fakta som istället lyftes var vilken bredd vegetationen behövde för att ha effekt. Stadsrum är oftast smala och innehåller högre halter av luftföroreningar, då är lämplig vegetation gröna väggar och gröna tak. Andra faktorer som spelade roll var utbredningen, bladorientering och tätheten i ett bestånd.

,

The majority of the world’s population lives in cities and this is a trend that looks set to continue in the future. The climate and challenges in cities differ from the countryside and air- and noise pollution are two negative factors that are often higher in urban environments. Nature can help reduce those levels with the help of ecosystem services.
The purpose of this work has been to discuss literature on the regulating ecosystem services air purification and noise reduction. Factors regarding the nature and distribution of plants have been discussed, based on which conclusions have been drawn about which properties and criteria that make a plant’s air purification and noise reduction more effective. Studies on suitable plant choices are highlighted in the literature study and resulted in two plant lists. Based on the conditions on Bergsgatan in Malmö, opportunities to use the environment with the help of vegetation have been discussed.
The literature on air purification and noise reduction of plants was to some extent limited, many studies were done outside Scandinavia. No sources were found for plant selection based on Swedish climate, the research was primarily from the USA and Asia which means that some of the plant choices the literature addresses are not suitable in Sweden. Several studies highlighted evergreen plants as most effective at air purification. Some other factors that were decisive for the plant’s uptake of air pollutants were leaf area, how long the leaf’s stomata are open and particle size. There was very little literature on plant selection based on noise reduction, facts that were highlighted instead were what width the vegetation needed to have for an effect. Urban spaces are often narrow and contain higher levels of air pollutants, then suitable vegetation is green walls and green roofs. Other factors that played a role were the distribution, leaf orientation and density of a stock.

Main title:Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö
Subtitle:potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö
Authors:Hellwer, Matilda
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Deak Sjöman, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:reglerande ekosystemtjänster, luftföroreningar, buller, luftkvalitet, bullerreducerande, regulating ecosystem services, air pollution, noise pollution, noise reduction, air quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17035
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17035
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2021 08:44
Metadata Last Modified:18 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics