Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Johanna, 2013. Miljonprogrammen 2.0 – tillsammans med brukarna : förslag till förändringsprocess med fallstudie i miljonprogramsområdet Storvreten i Tumba. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
58MB

Abstract

I examensarbetets nio kapitel söker jag efter råd, erfarenheter och fallgropar för att kunna föreslå en arbetsprocess för förändringsarbete av miljonprogrammen där brukarnas engagemang och delaktighet optimeras. Arbetet består av tre övergripande delar varav den första utgörs av en teoretisk bakgrund och är uppdelad i tre kapitel. Det första kapitlet behandlar ämnet visioner kopplade till de upprustningar som miljonprogrammen står inför idag. Vid studerandet av olika visioner fick det mig att fundera över vilka förändringar som har gjorts tidigare. Följande kapitel handlar därför om de tidiga upprustningsförsök som gjordes samt en allmän introduktion till miljonprogrammen. I de tidiga upprustningarna på 70-talet var det ett krav för att få bidrag från staten att förändringarna skulle göras i samarbete med brukarna, något som inte lyckades särskilt väl. Det sista kapitlet i teoridelen handlar därför om burkarsamverkan, när det är lämpligt och vilka metoder som finns.
Del två i arbetet är min fallstudie som är belägen i Storvreten, Tumba. I arbetets fjärde kapitel presenteras en inventering och analys av stadsdelen baserad på undersökningar, platsbesök och den information jag fått ut av att sitta med i en arbetsgrupp på Botkyrkabyggen, som äger de flesta fastigheterna i stadsdelen. Det femte kapitlet innehåller en inzoomning och presentation över den site som jag väljer att arbeta vidare med. Siten utgörs av ett kvarter innehållande en fastighet med beteckningen Kalkstenen 2. Avgränsningen innebär att det är möjligt att genomföra dialog med de boende om deras vardagslandskap och närmiljö. Dialogen presenteras i arbetets sjätte kapitel.
Arbetets tredje del består av resultat och utvärdering. Det första som presenteras är ett gestaltningsförslag för Kalkstenen 2 baserat på min tidigare inventering, en undersökning samt information som framkom i dialogen med de boende. Åtgärdsförslagen som framkommit har jag sammansatt till fyra övergripande mål för gestaltningen. De utgörs av att; bryta ned skalan, länka, skapa variationer samt att skapa rumsligheter och sinnesupplevelser. I arbetets åttonde kapitel utvärderas och analyseras dialogarbetet samt gestaltningsförslaget för att kunna dra lärdomar samt få en förståelse för vilken betydelse upprustningen skulle ha på den fysiska miljön. I arbetets nioende och avslutande kapitel presenteras det förslag till process som är ett av syftena med det här arbetet. Processen som föreslås har fokus på hur ett förändringsarbete i miljonprogrammen bör gå till för att optimera samverkan med brukarna.

,

In the nine chapters of this thesis i search for advice, experiences and pitfalls to be able to suggest a work process for developing the Swedish housing project (miljonprogram) where the inhabitants involvment and inclusion are optimised. The thesis consists of three main parts whereof the first comprises of the theoretical background. The first chapter takes up the contemporary topic of visions connected to the development that the miljonprogram faces today.
I studied different visions and it made me think about the previous attempts of development. For this reason the next chapter concentrates on earlier attempts of development and a general introduction of the miljonprogram. In the seventies financial government support was conditioned upon the involvment of inhabitants, this was not very successful. The last chapter of the theory section focuses on involvment of inhabitants, when is it appropriate and what methods are at hand.
The second part of the thesis consists of a case study of Storvreten, Tumba. The fourth chapter presents an inventory and analysis of the neighborhood based on pools, visits and the information I gained from being a part of a team at Botkyrkabyggen who owns most of the properties in Storvreten. The fifth chapter is a zoom-in and presentation over the site I chose to go ahead and work with. The site consists of a neighbourhood and the property Kalkstenen 2. The clear-cut limitation enables a dialogue with inhabitants about their every-day environment och close surroundings. The dialogue is resented in the sixth chapter.
The third part of the thesis contains results and evaluation. The design proposal for Kalkstenen 2 based on the inventory, a pool, and the dialogue meetings is presented. The proposed actions for developing the site is put together from main goals of the design. They consist of breaking down the scale, linking together, create variations and make spaces and mindful experiences. In the eighth chapter I evaluate and analyze the process of dialogue and the design proposal in order to learn from and gain an understanding for the significance a development/renovation? would have for the neighbourhood environment. To fininsh off, a work process is presented, which was one of the purposes of this thesis. The process suggested focuses on how the development of the housing projects should go about to optimize inclusion of the inhabitants.

Main title:Miljonprogrammen 2.0 – tillsammans med brukarna
Subtitle:förslag till förändringsprocess med fallstudie i miljonprogramsområdet Storvreten i Tumba
Authors:Axelsson, Johanna
Supervisor:Nord, Jenny and Svensson, Jitka
Examiner:Sarlöv-Herlin, Ingrid and Persson , Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Miljonprogram, Swedish miljonprogram, brukarsamverkan, upprustning, dialogmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3192
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3192
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2014 13:41
Metadata Last Modified:09 Apr 2014 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics