Home About Browse Search
Svenska


Fischer, Jenny, 2017. Bidrar spridningskorridorer till ökad biodiversitet? : en litteraturstudie över för- och motargument. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det av människan påverkade och fragmenterade landskapet präglas ofta av en låg konnektivitet där många habitat är isolerade, vilket innebär en risk för att arter dör ut och en minskad biologisk mångfald. Ett populärt verktyg för att öka konnektiviteten i landskapet är korridorer, och det är fokus för den här uppsatsen.

Frågeställningarna som uppsatsen utgått ifrån är: Kan spridningskorridorer bidra till ökad biologisk mångfald? Om så, vilka verkar de viktigaste bidragande faktorerna vara? 14 studier och tre analyser har studerats och analyserats i en litteraturstudie. Resultatet tydliggör att det är en komplex fråga där många olika aspekter påverkar olika arters val att använda eller inte använda en korridor. Men generellt verkar finnas fler argument som talar för än mot korridorer.

Några aspekter som verkar betydelsefulla är bredden och karaktären på korridoren, att dämpa invasiva arters framfart, att minska störningar, samt att anpassa underhåll av korridorer utifrån deras syften. Liksom helhetsperspektivet där korridoren har ett tydligt syfte och är anpassad efter de behov målarterna har.

Dock understryker samtliga undersökta studier vikten av att fler studier behövs och att framförallt är gedigen kunskap om målarterna grundläggande vid utformandet. En viktig poäng som framkommit under arbetes gång är vikten av att redan i början av landskapsekologiprojekt samarbeta med andra sakkunniga för att säkerställa att korridoren inte stannar vid en god tanke utan också lever upp till förväntningarna.

,

The anthropogenic and fragmented landscape is often imprinted by a low connectivity where many habitat patches are isolated, the danger is species may go extinct in these habitats and thus decrease biodiversity. A popular way to increase connectivity in the landscape is corridors, which is the focus of this thesis.

The questions which this thesis is based upon are: Could corridors support an increase in biodiversity? If so, which aspects appear to be the most significant? 14 research articles and three analyses have been reviewed and analysed in a literature review. The results show it’s a complex question with several factors that may have an impact on whether a species disperses through a corridor or not. But on the whole there appears to be a majority of studies that support corridors’ dispersing capabilities.

Some aspects which appears to be important are the width and character of the corridor, the subduing of invasive species, the reducing of disturbances, and adapting maintenance of corridors according to their purposes. A wide perspective ensuring the corridor has a clear purpose and is designed according to the needs of the targetspecies is also vital.

All studies and analyses strongly stress the need of further research, and above all thorough knowledge of the intended targetspecies is vital when designing corridors. An important point which has emerged during the course of the thesis is the importance to already in the beginning of landscape ecology projects cooperate with experts of the field to make sure the corridor won’t simply be a good intention but actually live up to the expectations.

Main title:Bidrar spridningskorridorer till ökad biodiversitet?
Subtitle:en litteraturstudie över för- och motargument
Authors:Fischer, Jenny
Supervisor:Öxell, Cecilia
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsekologi, biologisk mångfald, biodiversitet, spridningskorridorer, korridorer, kanteffekter, konnektivitet, patch, fragmenterat landskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6616
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6616
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2017 12:42
Metadata Last Modified:15 Aug 2017 12:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics