Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Anna, 2015. Upplevelsestig vid Malmö Airport : ett gestaltningsprogram ur ett landskapsvårdande perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Examensarbetet bygger på ett verkligt
uppdrag där uppdragsgivaren är Swedavia AB och
deras flygplatsledning vid Malmö Airport. Swedavia
äger och förvaltar tio flygplatser i Sverige, däribland
Malmö Airport, och bedriver både en flygplats- och
fastighetsverksamhet vid respektive flygplats.
Enligt Swedavias lokala miljöplan för Malmö Airport
finns mål om att bevara och förvalta de naturvärden
som finns i det omgivande landskapet för att gynna
biologisk mångfald samt öka informationen till
allmänheten om företagets miljöarbete. Dessa
lokala miljömål är inkluderade i uppdragsgivarens
projektplan som beskriver hur flygplatsledningen
vill utreda möjligheten att etablera en naturstig i
anslutning till flygplatsen.
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka
förutsättningar och begränsningar som finns för att
etablera en naturstig i anslutning till Malmö Airport
och med hjälp av utförda analyser och inventeringar
ge förslag på hur naturstigen kan utformas och
förvaltas.
Uppdraget har krävt en fördjupad analys av
landskapet kring flygplatsen för att lära känna detta
och med hjälp av litteratur, utförda analyser och
inventeringar kunna lyfta fram de karaktärer och
kvalitéer i landskapet som är intressanta, både ur ett
natur- och kulturmiljöperspektiv men även utifrån
rekreativa och estetiska aspekter.
Att synliggöra landskapets värden kring Malmö
Airport är en form av landskapsvård som inriktar sig
på hur markerna kan utvecklas och förvaltas för att
upprätthålla och framhäva natur- och kulturvärden
samt vilka insatser som kan göras för att främja
rekreation och ett landskaps skönhetsvärde. Som
en koppling till landskapsvården och arbetet med
att synliggöra natur- och kulturvärden och främja
rekreation kan naturstigar ses som ett användbart
verktyg. Naturstigar tillgängliggör landskapet, vilket
också främjar friluftslivet, och kan ses som en del i
arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen
hos människor om landskapets kulturella, biologiska,
rekreativa och estetiska värden.
Utgångspunkten för examensarbetet har varit att
undersöka vilka förutsättningar och begränsningar
som finns för att etablera en naturstig i flygplatsens
närmiljö och utifrån upplevelsen från naturstigen
undersöka vilka landskapsvårdande insatser som kan
tillämpas för att framhäva landskapets värden och
bidra till en positiv utveckling av landskapet kring
flygplatsen.
Examensarbetet innehåller ett gestaltningsprogram
som visar stigens fysiska dragning, vilka upplevelser
den har att erbjuda samt hur den kan kommuniceras.
Gestaltningsprogrammet inkluderar även en
skötselbeskrivning för hur stigen och de miljöer som
berörs av dess fysiska dragning kan skötas.
Avslutningsvis följer en slutdiskussion som
reflekterar över det uppdrag som ligger till grund för
examensarbetet och den process som lett fram till
gestaltningsprogrammet.

,

This master thesis is based on a real project where the
client is Swedavia AB and the management at Malmö
Airport. Swedavia owns and manages ten airports in
Sweden, including Malmö Airport, and runs both an
airport- and real estate business.
In Swedavia’s local environmental plan for Malmö
Airport there are goals that aim to conserve and
manage the natural values of the area that surrounds
the airport. Focus are biodiversity and to increase
public information about Swedavia’s work to benefit
the environment. These goals are included in the
client’s description of the project which describes
how the airport management wants to investigate
the possibility to establish a nature trail next to the
airport.
The purpose of this master thesis is to investigate the
opportunities and limitations for establishing a nature
trail next to Malmö Airport and with analyzes and
inventories provide suggestions for how the nature
trail can be designed and maintained.
The project has required an in-depth analysis of the
surrounding landscape to acquire knowledge of the
area. Analyzes and inventories have been a tool to
highlight characters and qualities of the landscape
that are interesting, both from a natural and cultural
perspective, but also based on recreational and
aesthetic aspects.
Highlighting the values of the landscape that
surround Malmö Airport is a form of landscape
management that focuses on how the landscape
can be developed in order to maintain and enhance
natural and cultural values.
As a connection to landscape management, and
what work that can be done to make the natural and
cultural values visible, nature trails can be seen as
a useful tool. Nature trails available the landscape,
which also promotes recreation, and can be seen as
efforts to increase awareness and knowledge about
the cultural, biological, recreational and aesthetic
values of the landscape.
My starting point has been to examine opportunities
and limitations for establishing a nature trail
connected to Malmö Airport. Based on literature
about nature trails and landscape management I’ve
achieved knowledge about what work that can be
done to emphasize the values of the landscape around
the airport.
One result of the master thesis is a design program
showing the trail, its content and how it can be
communicated. The program also includes a
maintenance description of how the trail, and
the environments affected by the trail, should be
maintained.
Finally, following a final discussion to reflect on
the project and the process that led to the design
program.

Main title:Upplevelsestig vid Malmö Airport
Subtitle:ett gestaltningsprogram ur ett landskapsvårdande perspektiv
Authors:Jönsson, Anna
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Bergsjö, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturstig, landskapsvård, gestaltning, Malmö Airport, Swedavia AB
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4634
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 14:01
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 14:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics