Home About Browse Search
Svenska


Jacobson, Carl Magnus, 2016. Tillfällig Urbanism : tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Tillfällig urbanism är ett brett begrepp som sammanfattar en mäng aktiviteter och initiativ i stadsrummet. Det handlar ofta om interventioner genomförda av några få engagerade individer som ägnar sig åt sina projekt på hobbybasis, som ett sätt att umgås. I vissa fall är istället de tillfälliga aktiviteterna ett sätt för initiativtagarna att relativt enkelt och billigt kunna testa ett koncept för en affärsverksamhet, som ifall den blir lyckad kan anta en mer permanent form.
Nya levnads- och arbetsförhållanden, där allt fl er arbetar inom kunskapsindustrier i västvärldens städer, har medfört att vi är mer flexibla i förhållande till tid och rum. Många av oss kan ta med oss datorn och arbeta på ett café, eller ta ut flextid och ta en ledig eftermiddag en solig dag. Detta gör att vi ställer nya krav på vår närmiljö och vi har nya förväntningar på vad det offentliga rummet ska erbjuda. Det har gett upphov till allt fl er hybrida lokaler och miljöer har börjat poppa upp, som till exempel caféer som erbjuder skrivare och mötesrum. Genom att tillfälliga aktiviteter är relativt snabba och billiga att genomföra erbjuder de intressanta möjligheter att modifiera det offentliga rummet i enlighet med önskemål.
Den tillfälliga urbanismen vitt nar också om ett nytt förhållningssätt mellan medborgarna och makthavarna i en stad. Det vitt nar om en vilja bland medborgare att få ha en mer aktivt drivande roll i påverkan på sina närområden. Allt från urban-knitting-konstnärer och guerilla garderners till initiativtagare till Pop Up restauranger, visar på att det finns en vilja att på ett enklare och mer direkt sätt kunna vara med och påverka såväl form som innehåll i det offentliga rummet.
På senare år har också kommuner och planerare fått upp ögonen för tillfällig urbanism. Det ses som en intressant metod för att höja statusen i socio-ekonomiskt utsatt a områden, att omvandla gamla industriområden till innerstad eller som ett billigt sätt att genomföra omvandlingsprojekt under tider av ekonomisk kris.
Examensarbetet strävar efter att besvara i vilken idéhistorisk kontext intresset för tillfälliga aktiviteter i det offentliga rummet har vuxit fram. Arbetet vill beskriva men också kritiskt granska tillfälliga interventioner och motiven för dess. Den övergripande frågan är dock vad som står att vinna på att arbeta med tillfälliga aktiviteter i planeringen, samt att ge exempel på hur det kan göras.
Metoden för att finna svaret på dessa frågor har i första hand varit litteraturstudier och studier av genomförda projekt, men även intervjuer har genomförts för att ge en kompletterande bild av hur planerare respektive tillfälliga initiativtagare ser på sina roller och på fenomenet tillfällig urbanism.

,

Temporary Urbanism is a broad term that summarizes a vide spectra of activities and initiatives in the public space. This often involves interventions implemented by a few dedicated individuals who engage in their projects as a hobby and as a way to socialize. In other cases the temporary interventions is a way for the initiators to test a concept for a business in a relatively simple and inexpensive manner, which if proven to be successful can be adopted in a more permanent form.
Our living and working conditions has changed and more and more people are now working in knowledge industries in urban regions in the West. Because of this, today people are more flexible in relation to time and space. Today many of us can bring our computers and working away from the office, or choose to take out flexible hours and have a free afternoon if we feel like it. This means that we place new demands on our environment and we have new expectations of what public space should offer us. It has given rise to an increasing number of hybrid premises and environments, such as coffee shops which provides meeting rooms and printers. Since temporary activities are relatively quick and inexpensive to implement , they offer interesting opportunities to modify the public domain in accordance with our new wishes.
Temporary urbanism also implies that a new relationship between citizens and rulers in our cities is beginning to emerge. It shows a desire among citizens to have a more direct say in how their local area should develop. Everything from urban-knitting artists and guerilla gardeners to the initiator of Pop-Up restaurants shows a growing strive for a simpler and more direct way to influence both form and content in the public domain.
In recent years there has also been a growing awareness of temporary urbanism amongst planners and municipalities. Temporary urbanism is seen as an interesting method to raise the status of socio-economically poor areas, transform old industrial sites to city or as an inexpensive way to implement transformation projects during times of economic crisis.
This thesis seeks to answer in which context the interest for temporary activities in the public space has emerged. The thesis wishes to describe, but also critically examine, temporary interventions and the motives behind them. The main focus of the thesis, however, is to show what can be gained by working with temporary activities in planning.
The method for finding the answer to these questions has primarily been the study of literature and projects which tries to integrate temporary urbanism. Interviews have also been conducted to provide a complementary view of how planners and temporary initiators reflects on their roles and how they regard the phenomenon of temporary urbanism.

Main title:Tillfällig Urbanism
Subtitle:tillfälliga platser & initiativ som ett verktyg i stadsplanering
Authors:Jacobson, Carl Magnus
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Qviström, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tillfällig urbanism, temporär urbanism, alternativa planeringsmodeller, tillfälliga platser, tillfälliga initiativa, interventioner i stadsrummet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2016 13:37
Metadata Last Modified:16 Dec 2016 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics