Home About Browse Search
Svenska


Ekenberg, Hanna and Lundén, Fanny, 2015. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Rekreationscykling och cykelturism ökar i takt med ett växande intresse för hälsa, miljö och fysisk aktivitet. Cykling ligger i tiden och flera länder i Europa har de senaste åren satsat på nationella turistcykelleder.
Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella cykelled för turism och rekreation. Leden kommer att sträcka sig från Göteborg till Helsingborg och väntas bli ett besöksmål för såväl lokalbefolkning som nationella och internationella turister. Arbetet med att förverkliga leden har pågått under många år och har inneburit ett samarbete över kommun- och regiongränser. Kärnvärdena som Kattegattledens samarbetsparter definierat är: havsnära, variation, välkomnande, trygg och säker samt upplevelserik. Kattegattleden som ska gå genom ett av Sveriges mest natursköna kustområden kommer att invigas i juni 2015.
Syftet med detta arbete är att undersöka hur man som landskapsarkitekt skapar attraktiva rastplatser längs med cykelleder utifrån sträckans upplevelsevärden och behoven hos rekreationscyklister och cykelturister. Arbetet tar utgångspunkt i fallet Kattegattleden där potentiella rastplatser undersöks och ett gestaltningsarbete för rastplatser presenteras.
Genom en litteraturstudie undersöks bakgrunden till projektet Kattegattleden och vilka dess framtida brukare skulle kunna vara. För att cykelleder av Kattegattledens kaliber ska bli framgångsrika är det viktigt att de möter cyklisternas behov. Framgångsexempel runt om i världen uppvisar satsningar på att tillgodose dessa behov, bland annat genom rastplatser längs med leden. Arbetet beskriver cykelrastplatsen som fenomen och som plattform där cyklistens behov kan tillgodoses. Exempel på olika typer av rastplatser undersöks för att hitta inspiration till ett gestaltningsarbete för Kattegattledens rastplatser. Med hjälp av samtal och intervjuer med nyckelpersoner med olika expertis sätter vi oss in i ledens förutsättningar och potentiella placeringar för cykelrastplatser längs Kattegattledens dragning. Fördjupande undersökningar av olika sträckor och platser längs med Kattegattleden görs med hjälp av kartstudier, fältstudier och intuitiva analyser på plats i landskapet.
Resultatet är en strategi för Kattegattledens rastplatser. Eftersom Kattegattleden omfattar 370 km och går genom olika landskapskaraktärer krävs en strategi som gör att leden upplevs som formmässigt sammanhängande. Det är också viktigt att lyfta fram karaktärsfulla och vackra platser för cyklisten. Strategin utgörs därför av två olika typer av cykelrastplatser: karaktärsrastplatser och de flexibla rastplatserna. De flexibla rastplatserna bygger på en serie av möbler och servicefunktioner som kan kombineras ihop utifrån önskat behov, platsens förutsättningar och ekonomi. Dessa flexibla rastplatser följer Kattegattledens grafiskaprofil och återkommer längs med hela leden. Dessa symboliserar mångsidighet i funktionerna med ett sammanhängande formspråk.
Karaktärsrastplatserna stärker Kattegattledens upplevelsevärde genom att accentuera och tillgängliggöra vissa unika platser längs med Kattegattleden i integration med spännande arkitektur och konst. Detta görs genom att skapa rastplatser tydligt utformade efter platsens karaktär. Båda dessa huvudtyper av cykelrastplatser, karaktärsrastplatserna och de flexibla rastplatserna, understödjer Kattegattledens identitet och dess kärnvärden. Arbetets gestaltningsdel består av två delar: ett gestaltningsförslag på en karaktärsrastplats i Gullbranna naturreservat samt ett gestaltningsförslag för en serie av möbler och funktioner till de flexibla rastplatserna.
Efter gestaltningsdelen följer en avslutande del där en diskussion förs kring frågeställningarna i arbetet och slutligen en reflektion av vår arbetsprocess.

,

Recreational cycling and cycle tourism is becoming more and more popular in line with a growing interest in health, physical activity and environment awareness. Studies have shown that cycling has many positive effects as for example socioeconomic, health and environmental benefits. Several European countries have in the last couple of years initiated national tourism- and recreational cycle routes.
The Kattegatt Trail will become Sweden’s first national cycle route for tourism and recreation with the aim to promote the tourist industry in Sweden. The trail will go from Gothenburg to Helsingborg and is expected to become a destination for both locals as national and international tourists. The process of creating the trail has gone on for many years and has involved collaboration between ten municipals, two regions and The Swedish Transport Administration. The core values that The Kattegatt Trail’s partners have defined are: close to the seaside, variety, welcoming, safe and secure, and eventful. The Kattegatt Trail will go through one of Sweden’s most scenic coastal areas and will open in June 2015.
The purpose of this thesis is to investigate how landscape architects can create attractive rest areas along tourism- and recreational cycle routes based on the values of the experiences along the trail and the needs of the recreational cyclists and the cycle tourists. The thesis takes a focus in The Kattegatt Trail and examines where potential rest areas could be installed and how to design them.
A literature review examines the background of the project of The Kattegatt Trail and presents a hypothesis of who the future users could be. It is important to meet the cyclists’ needs in order to be a successful tourism -and recreational cycle route. Success stories around the world show efforts to meet those needs, including resting areas along the trails. This thesis describes bicycle rest areas as a phenomenon and as a platform where the cyclist’s needs can be met. Examples of various types of rest areas are examined to find inspiration for a design proposal for The Kattegatt Trail’s resting areas. With the help of conversations and interviews with key people with different knowledge and perspectives, we examine the existing trail conditions and search for potential locations for bike resting stops along the The Kattegatt Trail. In-depth examinations of various distances and locations along the The Kattegatt Trail is done using landscape analysis, map studies, field studies and an intuitive analysis of the landscape.
The result is a strategy of The Kattegat Trail’s rest areas. Since the KattegatTrail covers 370 km and goes through different landscape characteristics, it requires a strategy that allows the trail to be perceived aesthetically coherent. It is also important to highlight unique and beautiful places for the cyclist. The strategy therefore consists of two different types of bicycle rest areas: The Character Rest Areas and The Flexible Resting Areas. The flexible resting areas are based on a series of furniture and service functions that can be combined based on needs, site conditions and the economy. These flexible rest areas will follow the The Kattegatt Trail’s graphic profile and will be located along the trail. These rest areas symbolize versatility in features with a cohesive design language.
The character rest areas will strengthen The Kattegat Trail’s experiences by accentuate the unique places along the Kattegatt Trail and make them available for the cyclist in integration with architecture and art. This is done by creating rest areas clearly designed incorporation with the site’s character. Both of these main types of rest areas, The Character Rest Areas and The Flexible Resting Areas, will support the Kattegatt Trail’s identity and its core values. The design proposal consists of two parts: a design proposal of a Character Rest Area in Gullbranna Nature Reserve, as well as a design proposal for a series of furniture and features of the flexible resting areas.
A discussion of our questions in this thesis is presented after the design proposal followed by suggestions for further work and a reflection of our work process.

Main title:Kattegattleden
Subtitle:ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled
Authors:Ekenberg, Hanna and Lundén, Fanny
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rekreationscykling, cykelturism, Kattegattleden, cykelrastplats, cyklistens behov, landskapsarkitektur, gestaltning, recreational cycling, bicycle tourism, the Kattegatt Trail, rest areas for cyclists, cyclist’s needs, landscape architecture, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4460
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4460
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2015 10:04
Metadata Last Modified:15 Jun 2015 10:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics