Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Amanda, 2013. Att omgestalta en plats : processen i att ta fram ett övergripande förslag för omvandling av en central yta i Trelleborg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Att ge sig in i en gestaltningsprocess är något som medför att man måste våga kastas mellan förvirring och ovisshet, frustration och glädje, kontroll och slump och mycket därtill. Jag har haft svårt med detta under utbildningens projektkurser så jag ville under perioden för mitt examens-arbete än en gång försöka öva mig i detta.
Det övergripande syftet med arbetet har varit att skapa en bättre relation till gestaltningsprocessen för att bli mer trygg i min roll som landskapsarkitekt. För att uppnå detta sattes två mål upp. Det ena handlade om att lära känna och utforska min gestaltningsprocess för att hitta förhållnings- och hanteringssätt till det jag uppfattar som begränsningar och svårigheter. Det andra målet handlade om att ta fram ett övergripande gestaltningsförslag för ett spännande område i Trelleborg.
För att komma fram till förslaget använde jag mig av inventering på plats, analyser, studerande av litteratur och
referensområden samt skissande både manuellt och digitalt. För att lära känna och utforska min gestaltningsprocess använde jag mig av en processdagbok. I den fördes dagligen notiser över dagens sysslor, upplevelser och reflektioner. Processdagboken kom sedan att bearbetas vidare för att åskådliggöra min process för utomstående läsare samt för att själv kunna nå mer övergripande lärdomar om min
process. I arbetet presenteras min process genom upplyftande av de aspekter där mina reflektioner varit som rikast.
Arbetet har lett fram till ett övergripande förslag för
Trelleborg Övre och kvarteret Signalen med närområde, ett betydligt större område än vad som ursprungligen varit
planerat. Vidare har arbetet resulterat i många lärdomar rörande min gestaltningsprocess. Genom kritiskt
analyserande av min process har jag funnit de aspekter som tagit mest energi och/ eller väckt mest reflektioner. Många av dessa aspekter är inneboende i alla gestaltningsprocesser och upp till alla gestaltare att förhålla sig till. Däri ligger allmängiltigheten av mitt arbete och tron att det kan väcka igenkänning och bidra med inspiration.
Genom att ha gjort ännu ett gestaltningsförslag har jag blivit medveten om såväl mina svagheter som styrkor, funnit olika begränsningar samt hittat skilda former av lösningar. En övergripande lärdom av mitt arbete kan sammanfattas med
betydelsen av att våga. Genom att ha nått en större medvetenhet om hur jag kan fungera under en gestaltnings-process har jag minskat min rädsla för gestaltning, vilket har medfört att mitt självförtroende i egenskap av landskapsarkitekt ökat.

,

To engage in a design process means that one must dare to be thrown between control and chance, states of confusion and uncertainty, frustration and joy. I have struggled with this during all my education and when thesis time
approached I wanted to practice this one more time.
The overall aim of the work has been to create a better
relationship with the design process for the purpose of
becoming more confident in my role as landscape architect. In order to achieve this I set up two different objectives. One was about getting to know and explore my design
process, to find approaches and ways to manage what I perceive as limitations and difficulties. The second objective was to develop a comprehensive design proposal for an area in Trelleborg.
I order to arrive at a design proposal, I made site excursions, analyzes, literature studies and sketches both manually and digitally. To learn about and explore my design process, I used a process diary. In this I made daily notes of the chores of the day, experiences and reflections. The diary was then processed further to illustrate my process to the uninitiated readers and for myself to achieve more general knowledge about my process. In the thesis my process is presented by the issues where my reflections have been the greatest.
My thesis has led to a comprehensive proposal for
Trelleborg Övre and kvarteret Signalen with its close
surroundings, a much larger area than originally was planned for. Further, the work has resulted in great
knowledge regarding my design process. By critically
analyzing my process, I have found the aspects that have taken most energy and brought about most reflections. Many of these aspects are inherent in all design processes and for all designers to relate to. Therein lies the
universality of my work and the belief that it may bring recognition and provide inspiration.
By having made yet another design proposal, I have become aware of my weaknesses as well as my strengths, found
different forms of limitations and various types of solutions. The overall knowlegde of my work can be summarized with the importance of daring. By reaching a greater awareness of how I can work in a design process, I have reduced my fear of designing and increased confidence in myself as a landscape architect.

Main title:Att omgestalta en plats
Subtitle:processen i att ta fram ett övergripande förslag för omvandling av en central yta i Trelleborg
Authors:Nilsson, Amanda
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Sarap, Tiina and Eklund, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltningsprocess, Trelleborg , inventering, koncept, analys, förslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2837
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2837
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2013 13:51
Metadata Last Modified:14 Oct 2013 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics