Home About Browse Search
Svenska


Lyth, Maj and Fredriksson Bratthäll, Disa, 2023. Hållbar dagvattenhantering utifrån våtmarkens egenskaper : exemplet Videdal, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
39MB

Abstract

Det här examensarbetet fokuserar på två områden som är relevanta för stadens utveckling i ett föränderligt klimat. Det första området handlar om problematiken kring klimatförändringar i förhållande till staden och våtmarken, och det andra lyfter komplexiteten i stadens dagvattenhantering, samt reningen av stadens förorenade dagvatten. Urbaniseringen förtätar våra städer och andelen grönytor minskar i samma takt, vilket leder till minskat intresse och kunskap för naturen. Klimatförändringar och problem-
atiken det skapar i staden handlar framförallt om ökad nederbörd, värmeböljor och en kraftigare urban heat island- effekt. Till följd av detta står dagens städer inför större översvämningar och ett ledningsnät som blir allt oftare överbelastat. Överanvändningen av hårdgjorda ytor tillsammans med ett varmare klimat gör våra städer till ett ökenlandskap, där vattnet kommer alltmer ha en betydande roll för trivsamheten i städerna. Vattnet i städerna ger mer än bara en estetiskt effekt, det ger oss även fördelar såsom en kylande effekt, biologisk mångfald, en kapacitet att begränsa negativa konsekvenser vid skyfall.
Syftet med detta arbete har varit att under-
söka hur vi kan kombinera dagvatten och våtmarkens värde för att skapa en hållbar dagvattenhantering med fokus på rening. Under denna process har vi även sett till hur vår roll som landskapsarkitekter kan bidra med en generell kunskap om stadens struktur och som medlare mellan olika professioner. För att nå detta har vi samlat kunskap inom litteratur, intervjuer med yrkesverk-
samma, samt besök av referensplatser med olika dagvattenlösningar i Malmö och Lund.
Den samlade kunskapen har resulterat i ett gestaltningsförslag i Videdal, Malmö. Men det är framförallt intervjuerna som gjorts under arbetet som haft en vägledande roll som haft stor betydelse för resultatet. I
gestaltningen presenteras en urban våtmark som ser till både dagvattenhantering, rening och de rekreativa värdena en stadsdelspark kan erbjuda. Konceptet för gestaltningen tar upp urbaniseringens konsekvenser av
stadens grönytor och kontrasterna mellan stadens hårdgjorda ytor och naturen fluktu-
erande rörelser.

,

This thesis focuses on two areas that are relevant to the city’s development in a changing climate. The first area deals with the problem of climate change in relation to the city and the wetland, and the second highlights the complexity of the city’s stormwater management, as well as the purification of the city’s polluted stormwater. Urbanization is densifying our cities and the proportion of green areas is decreasing at the same rate, which leads to a decrease in interest and knowledge of nature. Climate change and the problems it creates in the city are mainly about increased precipitation, heat waves and a stronger urban heat island effect. Contemporary cities will face more frequently occurring floods and a network of pipes that is progressively overburdened due to this. The overuse of hard surfaces together with a warmer climate is turning our cities into a desert landscape, where water will play a more significant role in the well-being of the cities. The water in the cities gives more than just an aesthetic effect, it also gives us benefits such as a cooling effect, biological diversity, and a capacity to limit negative conse-
quences in case of torrential rain.
The purpose of this work has been to investigate how we can combine stormwater and the value of the wetland to create sustainable stormwater management with a focus on purification. During this process, we have also seen how our role as landscape architects can contribute with a general know-
ledge of the city’s structure and as a mediator between different professions. To achieve this, we have gathered knowledge in litera-
ture, conversations with professionals, and site visits to various stormwater solutions in Malmö and Lund.
The collected knowledge has resulted in a design proposal in Videdal, Malmö. However, it was primarily the conversations that occurred during the project which played a directing role and had immense importance for the outcome. The design presents an urban wetland that takes care of both stormwater management, purification and the recreational values a neighborhood park can offer. The concept for the design addresses the consequences of urbanization of the city’s green spaces and the contrasts between the city’s hard-made surfaces and nature’s
fluctuating movements.

Main title:Hållbar dagvattenhantering utifrån våtmarkens egenskaper
Subtitle:exemplet Videdal, Malmö
Authors:Lyth, Maj and Fredriksson Bratthäll, Disa
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Wade, Emily and Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:våtmark, hållbar dagvattenhantering, dagvattenhantering, skyfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19679
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19679
Language:Swedish
Deposited On:25 Jan 2024 10:57
Metadata Last Modified:26 Jan 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics