Home About Browse Search
Svenska


Smedbro, Cecilia, 2017. Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården : erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med uppsatsen var att undersöka gröna utemiljöers betydelse i anslutning till psykiatrivården och hur de kan påverka psykisk ohälsa som behandlas och diagnostiseras inom den typen av vård. Uppsatsen är en litteraturstudie som är
kompletterad med erfarenheter från White Arkitekters projekt med Östra sjukhusets heldygnsvård. Litteraturstudien är uppdelad i fyra delavsnitt. Första delen introducerar
fakta om psykiska störningar, psykiska funktionsnedsättningar och psykiatrivården i Sverige. Den andra delen presenterar forskning som talar för gröna utemiljöers positiva påverkan på människans psyke och välbefinnande. Tredje delen diskuterar sedan forskning som visar på gröna utemiljöers betydelse i anslutning till vårdmiljöer. Den sista delen, går därefter in på forskning som skulle kunna visa på gröna utemiljöers betydelse inom den psykiatriska vård- och behandlingsmiljön, där psykisk ohälsa som psykiska störningar diagnostiseras och behandlas.

Slutsatsen från litteraturstudien och erfarenheter från projektet på Östra sjukhuset heldygnsvård visar att det går att föra en argumentation om betydelsen av gröna utemiljöer i anslutning till sluten psykiatrivård och främst för att stödja patienterna i deras hantering av psykiska funktionsnedsättningar. De mest betydelsefulla effekterna
för patienterna är:

o Gröna utemiljöers stressreducerande effekter och aktivering av parasympatiska nervsystemet som lugnar oss.
o Gröna utemiljöer kan bidra med återhämtning vid för mycket intryck från omgivningen.
o Gröna utemiljöer kan vara ett stöd i att hantera känslor och tankar om patientens egen situation.
o Gröna utemiljöer kan erbjuda enkla relationer som inte ställer krav.

Sammanfattningsvis skulle samtliga nämnda betydelsefulla effekter kunna stödja patienter som vistas i psykiatrisk slutenvård. Det behövs dock ytterligare forskning inom området.

,

The purpose of the essay was to examine the importance of green outdoor environments in connection with psychiatric care and how they can affect mental illness, that is treated
and diagnosed within that type of care. The essay is a literature study that is complemented by experience from White Architecture project with general psychiatric
inpatient care at Östra Sjukhuset. The literature study is divided into four sections. The first part introduces facts about mental disorders, mental disabilities and psychiatric
care in Sweden. The second part presents research that speaks for the green environment's positive impact on human psyche and well-being. The third part discusses research that shows the importance of green outdoor environments in
connection with healthcare environments. The last part then goes into research that could show the importance of green outdoor environments in the psychiatric care and treatment environment, where mental ilness and mental disorders are diagnosed and treated.

The conclusion from the literature study and the experiences from the project with general psychiatric inpatient care at Östra Sjukhuset, shows that an argument can be made about the importance of green outdoor environments in connection within the general psychiatric inpatient care and mainly to support patients in their handling of mental disabilities. The most significant effects for the patients are:

o The stress-reducing effects of green outdoor environments and activation of the parasympathetic nervous system that calms us.
o Green outdoor environments can help recover from too much impression from the environment.
o Green outdoor environments can be a support in managing emotions and thoughts about the patient's own situation.
o Green outdoor environments can offer simple relationships that do not make requirements.

In summary, all of the mentioned significant effects could support patients staying in general psychiatric inpatient care. However, further research is needed in this area.

Main title:Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården
Subtitle:erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård
Authors:Smedbro, Cecilia
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna utemiljöer, psykiatrivården, psykisk ohälsa, psykiska störningar, miljöpsykologi, vårdmiljöer, Östra Sjukhusets heldygnsvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 12:19
Metadata Last Modified:16 Aug 2017 12:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics