Home About Browse Search
Svenska


Franzén, Jonathan, 2009. Acceptans av vindkraft. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
297kB

Abstract

Denna uppsats behandlar acceptansen av vindkraft ur ett svenskt perspektiv. Uppsatsen syftar till att besvara vad det är för problem som ligger till grund för brist på acceptans, och hur man kan förebygga dessa. Den syftar även till att belysa hur man i Sverige jobbar politiskt för ökad acceptans för vindkraft.

Det finns många bevisade negativa effekter av vindkraft såsom visuell störning, besvärande ljud, skuggor och reflexer. Det är dock endast den visuella effekten som spelar stor roll i frågan om acceptans.

Experter har länge trott att bristen på acceptans för vindkraft har grundat sig i NIMBY-syndromet, men på senare tid har man kommit fram till att så inte är fallet. Istället lägger man större vikt vid det visuella problemet och brister i planeringsprocessen när det kommer till informering och delaktighet hos de närboende. Den holländske forskaren Wolsink har dessutom kommit fram till att den förväntade negativa upplevelsen ofta är större än den faktiska negativa upplevelsen. Man har i studier kunnat se en dalande acceptans under projekteringen, som sedan stiger igen efter avslutat projekt.

De olika sätten att jobba för ökad acceptans, om man bortser från det visuella, kan delas in i tre punkter; information, delaktighet och ekonomisk vinning. Tillgång till bra och pedagogisk information tidigt i ett projekt är viktigt för att kunna forma de närboendes attityd från början. Delaktighet krävs i ett demokratiskt samhälle, för att allmänheten inte ska känna sig överkörd och genom möjlighet till påverkan erhålls ökad acceptans. Ekonomisk vinning ansågs av många studier, och de flesta tillfrågade kommuner, som den lättaste lösningen att uppnå en högre acceptans. Det finns dock problem gällande hur man ska dela upp vinsten för att undvika splittring i det berörda samhället.

Det finns idag ingen reglering från statens sida, utan allt sker på kommunal nivå. Detta har medfört att hanteringen av vindkraft varierar mellan olika kommuner, vilket skapar problem. Många kommuner jobbar inte aktivt med frågan om acceptans, trots att det pågår vindkraftsbyggen i kommunen. Ofta överlåter de istället ansvaret på projektören, vilket leder till mindre kontroll över processen och allmänhetens intressen.

,

In this paper acceptance of wind power is considered from a Swedish point of view. The paper aims to determine what problems are causing the lack of acceptance and how these can be prevented. It also aims to enlighten what is done politically in Sweden to increase the acceptance of wind power.

There are many proven negative effects of wind power such as visual impact, noise, shadows and reflexes. It is however only the visual effect that has a great impact on the matter of acceptance.

For a long time experts have had the impression that the lack of acceptance is due to the NIMBY- syndrome. However, it has recently been determined that this is not the case. The focus has instead been turned to visual effects and shortcomings in the process of planning, regarding information and participation of the locals. The Dutch researcher Wolsink has furthermore come to the conclusion that the expected negative experience often is greater than the actual negative experience. It has been seen in studies that the acceptance decreases during the project only to increase again when the project has been finished.

The different ways to try to improve the acceptance, apart from the visual impact, can be divided in to three different categories; information, participation and financial profit. Access to educational, high quality information in the beginning of the project is important to be able to make the locals maintain a positive attitude against wind power. Participation is required to make sure that the public does not feel disregarded and by partaking in the process the acceptance is increased. Financial profit is according to many studies and asked municipalities considered to be the easiest way to achieve higher acceptance. There is however a problem to share the profit whiteout causing further problems in the regarded community.

In the present time there is no regulation from the government, all responsibilities lies on the municipalities. This has contributed to that issues concerning wind power are handled differently in different municipalities and this causes problems. Many municipalities do not actively try to increase the acceptance for wind power in spite of wind turbines being built in their municipalities. Instead they transfer the responsibilities to the planners. This contributes to decreased control over the process as well as local interests.

Main title:Acceptans av vindkraft
Authors:Franzén, Jonathan
Supervisor:Elgåker, Hanna
Examiner:Skärbäck, Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:acceptans, vindkraft, förnyelsebar energi, medborgardeltagande, NIMBY
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-66
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-66
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Renewable energy resources
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2009 09:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics