Home About Browse Search
Svenska


Ingemansson, Rebecka, 2016. Barns informella lärande i utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka
frågeställningarna:
*På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella
lärande?
*Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns
informella lärande?
Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ
litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna
inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi,
utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur.
Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö
designad för att stimulera barns informella lärande. Lekmiljön
är designad för Sege Park som är ett bostadsområde i Malmö
i Sverige. Syftet med detta designförslag är att pröva hur
resultatet av litteraturstudien kan tolkas och användas i en
verklig kontext. Designförslaget har producerats med hjälp av
en sammanställning över designprinciper för utemiljöer som
stimulerar barns informella lärande. Denna sammanställning
har skapats genom en tolkning av den studerade litteraturen
och presenteras i form av en tabell.
Uppsatsen kommer fram till att utemiljöer påverkar barns
informella lärande. Detta eftersom utemiljöer stimulerar
handlingar och påverkar barns känslor. Rörelser och
känsloerfarenheter påverkar hjärnans utveckling. Genom
vistelse i utemiljöer kan barn även pröva olika rörelser och
uppleva en variation av sinnesintryck. På detta vis lär sig barn
om sin kropps förmågor och hur omvärlden är uppbyggd.
I en utemiljö kan barn erhålla platsanknuten och personlig
kunskap. Uppsatsen beskriver hur barn kan lära sig genom
lek och genom att utforska utemiljön med sin kropp och sina
sinnen. Uppsatsen visar även på hur barns informella lärande
i en utemiljö påverkas av om det fi nns återhämtande eller
händelserika platser i omgivningen. Uppsatsen presenterar
även en sammanställning över designprinciper för hur
utemiljöer kan gestaltas för att stimulera barns informella
lärande.
De designprinciper som uppsatsen kommer fram till kan
främja barns informella lärande är; skapa mycket och varierande
sinnesintryck i miljön, inkludera mycket och varierat löst material,
inkludera träd och buskage, skapa en formbar miljö, inkludera
gömslen, skapa överraskande eller fantasifulla miljöer, inkludera
lekredskap med rörliga delar eller möjlighet för barn att klättra
eller balansera på, inkludera öppna ytor och rinnande vatten samt
skapa en läsbar miljö.
Uppsatsen riktar sig till pedagoger, arkitekter,
landskapsarkitekter och andra tjänstemän och lekmän
som är intresserade av hur utemiljöer påverkar
barns informella lärande samt hur utemiljöer kan
gestaltas för att stimulera barns informella lärande.
Nyckelord: Lärande, utveckling, barn, lek, utemiljöer, natur,
landskapsarkitektur, sensoriskt, informellt.

,

This paper has been written with the purpose of
synoptically investigate the questions:
*In which way can outdoor environment influence
children’s informal learning?
*How can outdoor environments be designed in order to
stimulate children’s informal learning?
The paper has been compiled through a qualitative
literature study of primarily articles and books written
within the disciplines; pedagogy, environmental psychology,
developmental psychology and landscape architecture.
The paper also includes a design proposal of a play
environment designed in order to stimulate children’s
informal learning. The play environment is designed for
Sege Park which is a residential area in Malmö in Sweden.
The purpose of this design proposal is to try how the result
from the literature study can be interpreted and used in a real
context. The design proposal has been produced by means of
a compilation of design principles for outdoor environments
that stimulates children’s informal learning. This compilation
has been created through an interpretation of the studied
literature and is presented in form of a table.
The paper concludes that outdoor environments
influence children´s informal learning. This is because
outdoor environments stimulate actions and influences
children’s emotions. Movements and emotional
experiences affect the development of the brain.
Abstract
When children are in an outdoor environment they
can try out different movements and feel a variety of
sensory impressions. In this way children learn about the
abilities of their body and how the surrounding world
is composed. I an outdoor environment children can
receive personal knowledge related to the specific place.
The paper describes how children can learn through play
and through exploring the outdoor environment with their
body and their senses. Children’s informal learning in an
outdoor environment is also affected by whether there are
recovering or eventful areas in the outdoor environment. The
paper presents a compilation of design principles for outdoor
environments that stimulate children´s informal learning.
The design principles that they paper identifies can support
children’s informal learning are; create abundant and varied
sensory impressions in the environment, include abundant and varied
loose material, include trees and shrubbery, create a malleable
environment, include dens, create surprising and imaginative
environments, include play structures with moving parts or
possibilities for children to climb or balance on, include open
spaces and running water and create a readable environment.
The paper is written for pedagogues, architects, landscape
architects and other officials and laymen who are interested in
how the outdoor environment influences children’s informal
learning and how outdoor environments can be designed in
order to stimulate children´s informal learning.
Key words: Learning, development, children, play, outdoor
environments, nature, landscape architecture, sensory,
informal.

Main title:Barns informella lärande i utemiljöer
Authors:Ingemansson, Rebecka
Supervisor:Bodelius, Stina
Examiner:Kylin, Maria and Kristensson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lärande, utveckling, barn, lek, utemiljöer, natur, landskapsarkitektur, sensoriskt, informellt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6147
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6147
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2017 11:32
Metadata Last Modified:16 Jan 2017 11:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics