Home About Browse Search
Svenska


Klacka, Elfrida, 2017. Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

I Sverige har aska sedan 1958 fått spridas utanför begravnings- platsen. Att sprida aska är en sekulär företeelse och en individuellt formad handling som under senare år ökat kra igt. Askan består av benbitar som blir kvar e er kremering och som sedan blir nmalda till ett ljust pulver. Den kemiska sammansättningen gör att askan är starkt basisk. En upprepad spridning kan förändra konkurrensvillkoren för en känslig biotop. En individuell sprid- ning har troligen mycket liten påverkan på markförhållandena. Det nns länder där synen på spridning av aska är liberal, sålänge markägaren ger tillstånd får askan placeras var som helst. I Sver- ige har myndigheterna en restriktiv hållning. Dagens praxis för beslutsprövande vad gäller ansökningar om spridning av aska e - er avliden, hänvisar till ett rättsfall från 1998 då det var svenska kyrkans yttrande som fällde avgörandet. Till följd av det prejudicerande fallet tillåts spridning av aska idag, med ett fåtal undantag, endast över antingen hav (eller större sjöar), i ällområden eller stora privatägda områden. Jag har i min undersökning studerat arkiverade beslut från framförallt Länsstyrelsen Skåne. Besluten har samtliga behandlat en ansökan om spridning över land och avslagits (med två undantag). Med bland det arkiverade materialet nns även ett antal överklaganden på beslut om avslag. Med utgångspunkt i detta material har jag sedan sökt litteratur. Frågorna jag försökt besvara har varit varför vill männi­ skor sprida aska och på vilka platser, vad betyder platsen som spridn­ ing önskas på för de vars aska ska spridas och vad betyder platsen för de e erlevande som utfört spridningen. Undersökningen har belyst platser med stark identitet och platser som har betytt mycket för den som avlidit. Det har framkommit att spridningsplatsen för de e erlevande är en symbolisk plats som kan anpassas e er var det är mest lämplig att sprida, såtillvida askan får spridas inom det om- råde som den avlidne har önskat. Vidare har jag ställt frågan om det behövs upprättas organiserade askspridningsplatser. Svaret är att det behövs de nieras lämpliga platser för att tillgodose den ökande e erfrågan och behovet av platser för att sprida aska på utanför begravningsplatsen.

,

In Sweden it has been legal to scatter ashes outside the cemetery since 1958. To scatter ashes is a secular phenomenon and an individualistic ritual that has increased in popularity in recent years. e material remaining e er a cremation, which we call ashes, consists of grinded pieces of bones. e product is a pale, ne powder. e chemical composition makes the ashes strongly alkaline. Repeated dispersion can in time change a sensitive biotope. Occational scatterings probably has little impact on ground conditions. ere are countries where the perception of the act of scattering ashes is liberal, the ashes can be placed anywhere, as long as the landowner gives permission. In Sweden on the other hand, the authorities have a restrictive attitude. Today’s practice for decision-making regarding applications for scattering a relative’s ashes, refers to a case law from 1998. In the particular case, the Swedish Church’s opinion ruled the decision. As a consequence of the precedent case, now nearly twenty years old, scattering of ashes is, with a few exceptions, only permitted in the sea (or larger lakes), in mountain areas or large privately owned areas. I have in my survey studied archived decisions from the County Administrative Board of Skåne (Länsstyrelsen Skåne) in particular. e decisions have all processed an application for scattering ashes over land and been rejected (with two exceptions). Included in the archived material, there are also a number of appeals against the rejections. Departing from this material, I have then searched for literature. e questions I tried to answer have been why does people want to scatter ashes and in what places, what does that particular place mean to the ones wanting their ashes to be scattered there and what does the place mean to the livingrelatives? e survey highlights places with strong identity and places that have had a deep meaning for the deceased. It has been found that the place where the ashes is scattered, is to the living relatives, a symbolic place that can be adjusted to where it is most suitable for spreading. Furthermore, I have asked the question if there is a need of making organized ash scattering sites. e answer is that it is necessary to de ne suitable places to accommodate the increasing demand and the need for places to scatter ashes, on land and outside the cemetery.

Main title:Sprida aska, var och varför?
Subtitle:om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet
Authors:Klacka, Elfrida
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Bergsjö, Ann and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:askspridning, askspridningsplatser, plats, ritualisering, landskapspreferens, individualism, sekulär, valfrihet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Nov 2017 12:40
Metadata Last Modified:10 Nov 2017 12:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics