Home About Browse Search
Svenska


Wingårdh, Charlotte, 2014. Bilens förändrade förutsättningar i framtidens städer : en studie om aktuella förändringar kring privatbilismen i västvärlden och hur trafikplanering i Öresundsregion förhåller sig till rådande trender. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med denna uppsats har varit att få en förståelse för vad pågående förändringar kring bilanvändning innebär för stadsplanering i västvärlden. Denna uppsats lämnar ingen lösning utan ska ses som inlägg i en pågående och högaktuell diskussion kring bilens roll i staden. För
att uppnå detta syfte har en litteraturöversikt samt en intervjustudie med sju trafikplanerare från Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Lund genomförts.

Bilen och dess normer har sedan 1950-talet präglat städer och stadsplanering. Bilism har i stor utsträckning bidragit till klimatpåverkan och urbanisering. Något som sin tur har resulterat i urbana fenomen som förtätning och stadsutglesning, påtagliga både i en global kontext och
ner på nationell och lokal nivå. Till följd av klimatförändringar, urbanisering och ökad fokus på hållbara och attraktiva städer har ett paradigmskifte inom trafikplanering påbörjats. Det ifrågasätter rådande och etablerade trafiknormer och betonar vikten av att ändra färdmedelsprioriteringar.

Parallellt med detta har förändringar kring bilanvändning dokumenterats i västvärlden, vilket Peak car kan ses som ett samlingsbegrepp för. Urbanisering, demografiska
förändringar, stagnation av reslängd, förbättrad kollektivtrafik och IT-lösningar är några av de
uppmärksammade anledningarna till dessa förändringar. Dock råder det fortfarande en osäkerhet kring begreppet Peak car och vad det innebär i praktiken. Vissa menar att det enbart
är temporärt, andra menar att det är en permanent stagnation av bilanvändning och några hävdar att det är en utveckling som kommer att hålla i sig; privatbilismen kommer fortsätta minska i västvärlden.

Intervjustudien med trafikplanerare i Öresundsregionen stärker intrycket av att städer har ökat fokus på prioritering av alternativa trafikslag. Detta tar sig uttryck i olika trafikdokument och aktuella projekt i respektive stad. Förändringar kring bilanvändning har dokumenterats i de fyra städerna och antas delvis bero på pågående arbete kring trafikplanering i städerna. Det är
en utveckling som många gånger inte är samstämd med de nationella trafikprognoser som ser en fortsatt ökning av biltrafiken. Dock finns det en reservation kring de allt snabbare förändringar som sker kring behov och efterfrågan rörande mobilitet bland de intervjuade trafikplanerarna.

Framtiden kommer kräva mod och visioner bland berörda parter för att inte riskera eftersatt infrastruktur och nedsatt utveckling av alternativa färdmedel.

,

The purpose of this thesis has been to gain an understanding of current changes regarding car usage and it’s effect on urban planning in the Western world. This thesis does not provide any solutions, instead it should be considered as a contribution to an ongoing and highly relevant discussion concerning the car and its role in the city. To achieve the purpose a literature review has been conducted as well as an interview study with seven traffic planners from Copenhagen, Malmö, Helsingborg and Lund.
The car and its standards have since the 1950’s affected cities and urban planning. The use of the car has to a large extent contributed to global warming and urbanization. This has resulted in urban phenomenons such as densification and urban sprawl, evident both in a global
context as well as on national and local levels. As a result of climate change, urbanization and an increased focus on sustainable and attractive cities, a transport paradigm has occurred. It questions the prevailing and established traffic standards and emphasizes the importance of changing transport priorities. Parallel with this, changes regarding car use have been documented in the Western world, which Peak car as a term represents.
Urbanization, demographical changes, stagnation of travel distances, improved public transport and IT-solutions are some of the most highlighted reasons for this development. However, there is still doubt concerning the concept of Peak car and what it means in reality. Some people claim that it is only temporary tendencies, others that it is a permenant stagnation while others state that it is a development that will continue; private car use will continue to decrese.

The interview study with the traffic planners in the Öresund region strengthens the impression that prioritization of alternative transport modes have increased. This is evident through different traffic documents and current projects in the four cities. Changes in car use have been documented in the cities and is thought to be the result partly due to the cities’ existing traffic planning. This is a development that many times not is coherent with national traffic forecasts, which instead predict an increase in car traffic. There is still reservations among the traffic planners that have been interviewed regarding the rapid changes that is happening around the need and demand regarding mobility. To avoid a risk of neglected infrastructure and reduced development of alternative transportation modes the future will require courage and vision among relevant stakeholders.

Main title:Bilens förändrade förutsättningar i framtidens städer
Subtitle:en studie om aktuella förändringar kring privatbilismen i västvärlden och hur trafikplanering i Öresundsregion förhåller sig till rådande trender
Authors:Wingårdh, Charlotte
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Skärbäck, Erik and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:peak car, hållbar mobilitet, trafikplanering, stadsplanering, Öresundsregionen, , transportparadigm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2014 08:03
Metadata Last Modified:08 Aug 2014 08:03

Repository Staff Only: item control page