Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Linnea, 2024. Örtgräsmattor som pollinatörsstödjande verktyg i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Den biologiska mångfalden är en av de mest grundläggande ekosystemtjänsterna som behövs för exempelvis vår matproduktion och växters spridning och överlevnad. Pollinering spelar en avgörande roll för båda dessa ekosystemtjänster. Biologisk mångfald har dock minskat allmänt på grund av mänsklig aktivitet och urbana och stadsnära områden fortsätter att växa, vilket innebär att naturliga och oexploaterade miljöer hotas. Att bevara och skydda pollinatörer i städer är avgörande, då stadsmiljöer kan fungera som alternativ till deras naturliga habitat som fortsätter att minska. Strategier för att öka det ekologiska värdet inom urbana miljöer är därför av stor relevans.
Detta arbete är en litteraturstudie och syftar till att undersöka och beskriva hur biologisk mångfald med fokus på hur pollinatörer kan gynnas i en urban kontext, samt att övergripligt undersöka olika pollinatörers behov för överlevnad. Vidare är syftet att undersöka vad örtgräsmattor, som utvecklats av Lionel Smith vid University of Reading, har för potential att gynna pollinatörer tillsammans med andra faktorer och åtgärder.
Den urbana miljöns struktur kan innebära utmaningar för pollinatörerna, eftersom den vanligtvis präglas av fragmentering, barriärer och olika störningar. Ökad artrikedom bland blommor och fler och större möjliga livsmiljöer kan vara fördelaktigt ur ett ekologiskt perspektiv då det i teorin kan stödja en högre mångfald av pollinatörer. För att gynna pollinatörer i urbana miljöer krävs dock mer än bara lämpliga växtval, då även lämpliga boplatser för alla livsstadier behövs och att de strukturella faktorerna är gynnsamma. Att skapa exempelvis fler blommande områden kan öka genomsläppligheten i urbana miljöer, vilket ger bättre rörlighet och spridningsmöjligheter för pollinatörer.
Örtgräsmattor är ett relativt nytt framtaget alternativ till traditionella gräsmattor och består av en blandning av olika arter av fleråriga blommande växter som tål regelbunden klippning. Vid god utformning och förvaltning kan örtgräsmattor bidra positivt till biologisk mångfald och skänker även estetiska såväl som funktionella värden för oss människor.
Pollinatörer som är mer anspråkslösa tenderar att gynnas mer i stadsmiljöer, medan pollinatörer som specialiserat sig till exempelvis en eller ett fåtal värdväxter kräver riktade åtgärder. Just på grund av dessa stora skillnader mellan olika arter, finns det inte en enskild lösning, utan bör skräddarsys från fall till fall. Örtgräsmattor kan dock vara ett av flera potentiella verktyg för att gynna pollinatörer. Det kan vara fördelaktigt att i de flesta fall konsultera ekologer när målet är att gynna pollinatörer då det är en mycket komplex fråga och det någorlunda bristande kunskapsläget om pollinatörer fortsätter att uppdateras. Det finns också utmaningar förknippade med att omforma den urbana strukturen till förmån för pollinatörer, men det skulle sannolikt vara en nödvändig åtgärd för att få en positiv inverkan.

,

Biodiversity is one of the most fundamental ecosystem services, for example, for our food production, plant dispersal and survival. Pollination plays a crucial role in both of these ecosystem services. However, there has been a general decline in diversity due to human activity and urban and peri-urban areas continue to grow, threatening natural and unexploited environments. Conserving and protecting pollinators in cities is crucial, as urban environments can serve as alternatives to their natural habitats, which continue to decline. Strategies to increase the ecological value of urban environments are therefore of great relevance.
This thesis is a literature review and aims to investigate and describe how biodiversity with a focus on pollinators and how to favor them in an urban context, as well as to comprehensively investigate the survival needs of different species groups. Furthermore, the aim is to investigate the potential of tapestry lawns, developed by Lionel Smith at the University of Reading, to benefit pollinators together with other factors and approaches.
The structure of the urban environment can pose challenges for pollinators, as it is usually characterized by fragmentation, barriers and various disturbances. Increased floral diversity and potential habitats can be beneficial from an ecological perspective as it can theoretically support a higher diversity of pollinators. However, benefiting pollinators in urban environments requires more than just appropriate plant species, as it also requires suitable habitats for all life stages and favorable structural factors. For example, creating more flowering areas can increase the permeability of urban environments, providing better mobility and dispersal opportunities for pollinators.
Herbaceous lawns are a relatively new alternative to traditional lawns and consist of a mix of different perennial flowering plant species that can withstand regular mowing. When well designed and managed, herbaceous lawns can contribute positively to biodiversity and also provide aesthetic as well as functional values for humans.
Pollinators that are more generalistic tend to benefit more in urban environments, while pollinators that specialize in one or a few host plants, for example, require targeted measures. Precisely because of these large differences between species, there is no single solution, but should be tailored on a case-by-case basis. However, herbaceous lawns can be one of several potential tools to favor pollinators. It may be beneficial to consult ecologists in most cases when the aim is to benefit them as it is a very complex issue and the current, somewhat lacking, scientific knowledge about pollinators continues to be updated. There are also challenges associated with remolding the urban structure in favor of pollinators but would likely be a necessary action to make a positive impact.

Main title:Örtgräsmattor som pollinatörsstödjande verktyg i urbana miljöer
Authors:Svensson, Linnea
Supervisor:Sundblad, Stefan and Wegren, Kristin
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Pollinatör, urban miljö, örtgräsmatta, tapestry lawn, habitat, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20181
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 08:05
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics