Home About Browse Search
Svenska


Hesselgren, Anja, 2013. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF (Sfärer av ljud i landskapet)
19MB
[img] PDF (Rosengårdsstråket - Ett pärlband av ljud)
43MB
[img] Audio (WAV) (1. Rosengårdsstråket idag)
54MB
[img] Audio (WAV) (2. Rosengårdsstråket imorgon)
54MB
[img] Audio (WAV) (3. Knakande is)
12MB
[img] Audio (WAV) (4. Historiskt vatten)
21MB
[img] Audio (WAV) (5. Växande vegetation)
24MB
[img] Audio (WAV) (6. Prasslande, knakande vegetation)
18MB
[img] Audio (WAV) (7. Zlatan intervju)
11MB
[img] Audio (WAV) (8. Malmööö!)
26MB

Abstract

Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert.

Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. Den första delen, Sfärer av ljud i landskapet- Innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden, redovisar relevant kunskap om ljud för en landskapsarkitekt att ta till sig.
Från hur ljudet fungerar och beter sig i kontakt med olika material, till hur människor påverkas fysiskt och psykiskt av olika former av ljud, och en beskrivande text om
ljudlandskapets förändring genom historien. För att ge inspiration, förståelse och exempel på hur landskapsarkitekten själv kan skapa en gestaltning utifrån ljud som utgångspunkt, får läsaren i slutet av uppsatsen läsa om befintliga platser som utgår från ljud.

Kunskaperna från den första delen har sedan implementerats i en gestaltning som gjorts utifrån ljudperspektivet, bilaga 1: Rosengårdsstråket, Ett pärlband av ljud- utifrån konceptet Stråkeko. Den fokuserar på Rosengårdsstråket i Malmö där Malmö Stad har arbetat fram ett koncept för att förstärka stråket. Gestaltningsförslaget har utgått från deras grundidé och utvecklats vidare tack vare erfarenheter och kunskaper från den första delen av arbetet, för
att bli till ett gestaltningsförslag i bild, text och ljud.
Gestaltningen tar ett allomfattande grepp om stråket samtidigt som den fokuserar på tre platser längsmed densamma. Här undersöks hur ljud kan användas för att förstärka platsernas positiva egenskaper eller dölja, flytta fokus och maskera oönskade ljud, antingen
genom avskärmning eller genom tillägg av önskade ljud.
I diskussionen framhålls vikten av att alla funktioner i en gestaltning måste samspela för att skapa en enhetlig plats. En visuellt vacker plats förlorar lätt sin charm om den överröses av stanken från en soptipp eller mullret från en motorväg. Medan en annan plats kan vara hur audiellt vacker som helst, men om tillgängligheten är eftersatt kan den ändå bli negligerad.

Med den här uppsatsen hoppas jag kunna öppna upp inte bara ögonen utan även öronen hos läsaren.

,

Sound is nothing that we can see, but it constantly surrounds us. We can´t ignore it, but we can move our attention to what is beautiful.

This essay contains two main parts that deals with sound in landscape architecture. The first section, Spheres of sound in the landscape- The implication of sound and how it can be
applied in spaces in the cityscape presents relevant knowledge in sound for a landscape architect. From how sound works and acts in contact with different materials, to how people are affected physically and psychologically by various forms of sounds, and a descriptive text
about the change of the soundscape throughout history. To provide inspiration, understanding and examples of how the landscape architect can create a design based on sound, the reader will, at the end of the essay, read about sites based on sound.

Knowledge based on the first part has been implemented in a design proposal made from a sound perspective, Rosengårdsstråket, A chaplet of sound- based on the concept of Stråkeko. It focuses on the walk- and cycle path Rosengårdsstråket in Malmö, where the municipality of Malmö has developed a concept to enhance the path. The design proposal is based on their ideas, but developed further with the experience and knowledge gained from the first part of the essay, to become a design proposal of images, text and sound.

The design proposal is made with a holistic approach on the path, but focuses on three places where it investigates how sound can be used to enhance the positive qualities of the
sites, and how to move focus from the unwanted sound. This has been done by masking the unwanted sound by the addition of a desired one, and by screening off unwanted sound.

The discussion in the end of the essay emphasizes the importance of a comprehensive design where all parts must interact to create a unified place. A visually beautiful place can easily loose its charm with odor from a garbage dump or the rumble of a highway. Another place can be audibly beautiful, but with poor availability it might still be neglected.

With this essay I hope to open not only the eyes of the reader, but also the ears.

Main title:Sfärer av ljud i landskapet
Subtitle:innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden
Authors:Hesselgren, Anja
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Kristensson , Eva and Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Landskapsarkitektur, Ljud, Ljudlandskap, Ljudmiljö, Ljudinstallation, Ljudkonst, Perception, Rosengårdsstråket, Mötesplats, Gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2257
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2013 12:03
Metadata Last Modified:26 Apr 2013 12:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics