Home About Browse Search
Svenska


Sällström, Felicia, 2013. Genusperspektiv i planeringen av staden : en teoretisk reflektion samt en studie av kommunala översiktsplaner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
420kB

Abstract

Målet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka huruvida fyra svenska kommuner använder sig av genusperspektiv i sina översiktsplaner. Jag undersöker vad som menas med genusperspektiv i dessa. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i översiktsplaner problematisera och
diskutera rådande normer i planeringsprocessen utifrån genusperspektiv. Frågeställningarna behandlar hur genus och genusperspektiv används och definieras i översiktsplanerna, om det går att se samband mellan rådande teoretisk forskning och de områden inom ämnet genus översiktsplanerna
redogör för. Jag kommer även att undersöka om det i översiktsplanerna förekommer förslag på konkret tillämpning av genusperspektiv eller jämställdhetsskapande åtgärder. Jag har genomfört litteraturstudier för att sätta mig in i den rådande synen på genus och planering och jag har utifrån genusperspektiv analyserat fyra kommuners översiktsplaner samt ett planförslag. I uppsatsen ser jag på huruvida genus och jämställdhet i samband med planering behandlas på ett sätt som gör det möjligt för de som arbetar utifrån översiktsplanerna att konkretisera det som föreslås i dem.

Mina resultat visar på att merparten av planerna saknar klara definitioner av vad som menas med genusperspektiv och vad jämställd planering innebär. Jag har kunnat konstatera att översiktsplanerna, i olika utsträckning, behandlar de olika teman jag kunnat urskilja i mina litteraturstudier.
Vikten av att definiera vad som avses med genus och genusperspektiv framträder i min undersökning för att de som arbetar utifrån planerna ska veta vad som förväntas och även av hur tillämpningen ska ske. Min studie visar även på att levande stadsdelar med förtätad blandad bebyggelse har fördelar vad gäller trygghet, samt minskar behovet av bilism genom närhet till handel och service. Att planera städer på det här sättet skulle därför kunna förbättra och verka för mer jämställda villkor genom att underlätta kvinnors vardag. Överlag så handlar ojämställdheten om rådande genusrelationer och patriarkala strukturer, vilka genomsyrar privatlivet och hela samhället i stort, vilket den kommunala planeringen är enbart en liten del av, men likväl en påverkbar del.

,

The aim of this bachelor thesis is to examine how four Swedish municipalities use a gender perspective in their comprehensive plans. I examine what is meant by a gender perspective in the comprehensive plans. The purpose of this thesis is that, based on the comprehensive plans, examine
and discuss current standards in the planning process from a gender perspective. The questions deal with how gender and gender perspectives are used and defined in the comprehensive plans and if it is possible to see the connection between current theoretical research and the areas within the field of gender that the comprehensive plans describe. I will also examine whether or not their exists, in the comprehensive plans any suggestions for practical application of gender perspectives and
gender-building measures. I have conducted literature studies to familiarize myself with the prevailing views on gender and planning, and I have from a gender perspective analyzed the four municipalities' comprehensive plans as well as a planning proposal. In the essay, I look at whether
gender and equality in planning is processed in a way that makes it possible for those who work from the comprehensive plans to concretize what is proposed in them.

My results show that most of the plans lack clear definitions of what is meant by gender perspective and gender equality. I have noted that the comprehensive plans, to different degrees, address the various themes I have been able to discern in my literary studies. The importance of defining what is meant by gender and gender perspective to those who are working with the plans emerges in my
study. It is important to know what is expected and also of how the practical application should take place. My study also shows that vibrant neighborhoods with dense mixed housing have advantages in terms of security, and reduces the need for motoring due to proximity to commerce and services.

Planning cities with this in mind could therefore promote more equal terms by facilitating women's everyday needs. Overall, it is about unequal terms of prevailing gender relations and patriarchal structures, which pervades both the private sphere and to society at large, and the municipal planning is only a small part of, but is nevertheless a reseptive part.

Main title:Genusperspektiv i planeringen av staden
Subtitle:en teoretisk reflektion samt en studie av kommunala översiktsplaner
Authors:Sällström, Felicia
Supervisor:Paulsson, Emma
Examiner:Kristensson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Genus, Genusperspektiv, Planering, Jämställdhet, Kvinnor, Översiktsplaner,, Kommunal planering, Stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2735
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2013 12:39
Metadata Last Modified:30 Sep 2013 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics