Home About Browse Search
Svenska


Montelius, Therese and Rosander, Johanna, 2018. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De ska tillsammans främja en utveckling vilken ska tillgodose samhällets nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers behov. Den sociala hållbarhetsdimensionen har inom stadsplanering inte fått lika mycket fokus som den ekonomiska och den ekologiska hållbarheten har.

Syftet med kandidatuppsatsen var att genom en kvalitativ metod utöka förståelsen för hur vi som landskapsarkitekter, med hjälp av fysisk planering, kan främja ett socialt hållbart samhälle. Genom en litteraturstudie och två fallstudier med fyra tillhörande intervjuer redovisas översiktliga planeringsåtgärder vilka kan främja social hållbarhet. Fallstudierna har sin utgångspunkt i Malmö stad med fokus på Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö, ett program som pågick under 2010-2015 i särskilt utsatta områden. Målet var att undersöka hur Malmö stad i områdesprogrammet arbetat med de översiktliga planeringsåtgärderna.

Utifrån det material som studerades konstateras det att följande parametrar är av yttersta vikt för att social hållbarhet ska främjas: en helhetssyn, en fungerande och inkluderande medborgardialog, en kombination av fysiska och sociala samt kortsiktiga och långsiktiga investeringar, identitetsskapande, en känsla av trygghet och visad hänsyn till platsspecifika förutsättningar.

,

Sustainable development gained its international impact in connection with the publication of the Brundtland report in 1987. The concept of sustainable development consists of three interdependent dimensions; social, economic and ecological sustainability. Together their purpose is to promote a development that meet the current needs of society without compromising the needs of future generations. In city planning, the dimension of social sustainability has not had the same focus on city planning as economic and ecological sustainability.

The purpose of this bachelor thesis, through a qualitative method, was to increase the understanding of how landscape architects, through physical planning can create conditions for and promote a socially sustainable society. A literature study, two case studies and four interviews show how city planning methods can promote social sustainability. The case studies have their base in Malmö City, focusing on the area program Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö, a program that lasted during 2010-2015 in particularly vulnerable areas. The goal was to investigate how, and if, Malmö city in the area program worked with the city planning methods that promote social sustainability.

Based on the material studied, it’s stated that the following parameters are crucial for promoting social sustainability: a holistic view, a functioning and inclusive civil dialogue, a combination of physical and social investments, as well as short-term and long-term investments, positive identification for residents, a sense of safety and security and a demonstrated account of sitespecific conditions.

Main title:Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet
Subtitle:en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö
Authors:Montelius, Therese and Rosander, Johanna
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social hållbarhet, fysisk planering, områdesprogram, kommunal planering, segregation, integration, stadsplanering, strategier för social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2018 09:38
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics