Home About Browse Search
Svenska


Sterner, Robin, 2015. Ginkgo biloba : ett gatuträd som står sig. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Jordens klimat är under förändring. Till år 2100 förväntas Sveriges medeltemperatur öka med 4-5 °C om hela jordens medeltemperatur ökar
med i genomsnitt 2 °C. Den större ökningen beror på att våra vintrar kommer att bli mycket mildare. Förutsättningarna för framtidens träd
kommer inte att vara densamma som idag vilket kräver insikten om att traditionella trädval och gamla vanor behöver brytas då bland annat nya
sjukdomar och insektsangrepp som vi idag är förskonade ifrån kan drabba våra gatuträd. I Sverige har vi idag låg artrikedom bland våra
gatuträd jämfört med många andra europeiska länder, vilket ökar risken för massdöd bland gatornas träd vid sjukdomsangrepp.
Dessutom innebär varmare somrar, fler och intensivare värmeböljor samt förändringar i nederbörd att dagens gatuträd kan dö i brist på klimatanpassning.
En gatumiljö ställer särskilda krav på träden såsom torktålighet, salttålighet, motståndskraft mot utsläpp samtidigt som de bör ha ett starkt skönhetsvärde.
Med klimatförändringarna i åtanke bör framtidens val av trädarter klara av varmare temperaturer och extremare väder eftersom det finns risk för att dagens arter inte kommer lämpa sig för de nya förhållandena. Denna studie undersöker Ginkgo biloba, ett träd med stor potential att användas som gatuträd men som är relativt outforskat i Sverige. Studien utforskar Ginkgo biloba i sig och hur dess artspecifika karaktär lämpar sig som gatuträd, både vad gäller utseende, biologiska egenskaper och framtidsutsikter.
En utförelse av mätningar på 43 ginkgoträd i gatumiljö i Trelleborg, Helsingborg och Stockholm analyserades tillsammans med framtagna klimat, -och ståndortsuppgifter. Även tre platser med ginkgoalléer i USA jämfördes klimatmässigt med Sveriges klimat år 2100.
Genom litteraturstudier inhämtades kunskap om ginkgons artspecifika karaktär. All denna information jämfördes och analyserades för att ge en indikation på hur lämpligt Ginkgo biloba är som gatuträd i Sverige. Osäkerheten hur trädet kommer att anpassa sig till klimatförändringarna i
Sverige är hög, främst på grund av svårigheten att förutsäga klimatförändringarna på regional nivå. Sannolikt är Ginkgo biloba väl lämpligt eftersom den har en bred distribution i världen och klarar allt från medelhavsklimat till – 20 °C. Dessutom verkar ett varmare klimat endast gynna arten då den är värmekrävande, vilket de tre exemplen från USA stödjer. En av fördelarna är dess dess tålighet i urbana förhållanden och resistens mot många sjukdomar som drabbar andra träd. Den kan bli mycket gammal och verkar tåla ostabila miljöer.
Utseendemässigt har den en skir krona som släpper igenom solljus, vilket är uppskattat i nordiskt stadsklimat. Bladverket ses ofta som mycket vackert och får en gyllengul färg på hösten. Nackdelar är att den verkar vara mycket långsamtväxande samt att honträd avråds från användning
på grund av dess illaluktande frukt.
Av studien att döma lämpar sig Ginkgo biloba som gatuträd i Sverige och framtiden ser ut bana väg för detta vackra och uppskattade gatuträd.

,

Earth´s climate is under change. The year 2100, the average temperature in Sweden is predicted to increase with 4-5 °C if the average global warmth raises with 2 °C. The higher increment due to the much milder winters we get. The circumstances in the future won’t be the same as today which requires the insight that traditional choices of species and old habits are in need of a change. For example may new diseases and invertebrates which we are spared from today strike our street trees. Sweden have a low variation of urban tree species compared to other European countries which increases the risk of dramatic death among street trees. In addition, hotter summers, more intense heat waves and changes in precipitation might cause death among street trees due to lack of climate adaptation.
Street environments require trees with a certain resistance to drought, salt and pollution and at the same time be beautiful.
With climate change in mind, tree species which are able to handle high temperatures and extreme weather conditions should be considered to replace the current unadaptable tree species. This study examines Ginkgo biloba , a tree with great potential as a street tree but currently rather
unused in Sweden. The study explores the ginkgo tree and it´s specific character, both biologically and physically, likewise it´s adaptability for future climate in Sweden.
A measurement of 43 ginkgo trees in street environment in Trelleborg, Helsingborg and Stockholm was analysed with climate, - and site specific conditions in mind. In addition, three sites with ginkgo trees in USA were compared climatically with Swedish conditions year 2100.
All the collected information was compared and analysed if Ginkgo biloba is a suitable street tree in Sweden. The level of uncertainty concerning how Ginkgo biloba will adapt in the future climate in Sweden is high, mostly due to the difficulties in predicting climate change at
a regional level. Ginkgo biloba will most likely handle them quite well because of its broad distribution around the world, it can handle winters from -20 °C to Mediterranean climate. In addition, a warmer climate seem to favour the tree because of its heat demanding character, it´s also supported by the studies of the three sites in the USA. Advantageously, Ginkgo biloba is resistant to urban conditions and many diseases which strike other tree species. It can grow very old and seems to manage unstable environments. Much appreciated in Nordic urban climate, the
crown is sheer which let sunshine through. The foliage is very beautiful and transforms into a bright yellow colour during autumn. Disadvantages are that Ginkgo biloba seems to grow very slow and that female trees produces smelly fruits.
Judging by this study, Ginkgo biloba will be a convenient street tree in Sweden, appreciated by future residents.

Main title:Ginkgo biloba
Subtitle:ett gatuträd som står sig
Authors:Sterner, Robin
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ginko biloba, gatuträd, stadsträd, klimatförändring, Sverige, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4646
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4646
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 12:18
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 12:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics