Home About Browse Search
Svenska


Hammarsten, Sebastian, 2023. Stämmer Jan Gehls teorier? : en studie om livet mellan husen i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
653kB

Abstract

Att röra sig i städernas gaturum till fots hör för många till vardagen men varför och
hur rör man sig? Jan Gehls Life Between Buildings går igenom just detta och ger
förklaringar på vad som lockar människor till gaturum men även hur människor
beter sig i gaturummen. Denna uppsats syfte är att undersöka ifall Gehls teorier
om livet mellan huskroppar stämmer överens med vad som händer på två av
Malmös mest gångtrafikerade gator. Detta åstadkoms genom att först undersöka
hur Malmö stad arbetar med sina gaturum, undersöka mer precist vad Gehl skriver
om livet mellan hus och två platsstudier där människors rörelse och beteende
observeras utifrån tre kategorier. Resultatet visar att Malmö stad i skrift på många
sätt försöker främja det som Gehl föreslår attraherar fler människor till gaturummen
men att de brister i utförandet på sina gator. Det observerade beteendet och
rörelserna på gatorna går i linje med det som Gehl i sitt verk beskriver och man
kan tydligt se vart människor väljer att gå, sitta eller stå. Vidare tar uppsatsen upp
vad Malmö stad hade kunnat arbeta mer med utifrån vad Gehl skrivit. Uppsatsen
avslutas med en del som tar upp faktorer som kan ha påverkat studiernas resultat.

,

Moving around the city on foot is part of many people’s everyday life, but why and
how do they move? Jan Gehl’s Life Between Buildings goes through this and
provides explanations to what attracts people to the street as well as how people
behave in the streets. The purpose of this essay is to investigate whether Gehl’s
theories about life between buildings agree with what happens on two of Malmö’s
most pedestrianized streets. This was achieved by first examining how Malmö city
works with its open spaces, examining more precisely what Gehl writes about life
between buildings and two case studies where peoples movement and behavior
are observed based on three categories. The results show that Malmö city in many
ways tries to implement what Gehl suggests promotes more people to use the
street in text but that they fall short when it comes to execution of what they have
written. The observed behavior and movement on the streets correlate to what
Gehl describes in his work and you can clearly see where people choose to walk,
sit, or stand. Furthermore, the essay addresses what Malmo city can improve in
their open spaces based on what Gehl has written. The essay is concluded by a
section that addresses factors which may have influenced the results of the
studies.

Main title:Stämmer Jan Gehls teorier?
Subtitle:en studie om livet mellan husen i Malmö
Authors:Hammarsten, Sebastian
Supervisor:Silow, Love
Examiner:Wirdelöv, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban design, rörelsemönster, gågator, Gehl, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18847
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18847
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2023 07:39
Metadata Last Modified:22 May 2023 13:19

Repository Staff Only: item control page