Home About Browse Search
Svenska


Helander, Axel and Hillinge, Carl, 2015. Malmös innersta ringväg : en vision för Centrumkanalernas framtida utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
61MB

Abstract

Kan Malmös Centrumkanaler med dess egenskaper som en unik,
långsmal och sammanhängande struktur användas för att möjliggöra nya rörelsemönster och mötesplatser i staden? Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur vi genom landskapsarkitektur kan utnyttja kanalens egenskaper för att skapa nya sätt för människor att röra sig i Malmö och skapa nya mötesplatser för vistelse.
Platsen för vårt examensarbete är de centrala delarna av Malmö, en av de snabbast växande städerna i Europa.1-2 När Malmö förtätas blir de öppna ytor som inte kan bebyggas än mer värdefulla för stadens invånare, Centrumkanalerna är en sådan yta. Kanalerna är en stor sammanhängande offentlig yta i centrum som har förutsättningar att spela en viktig roll för att tillgodose Malmöiternas behov av offentliga
rekreationsytor.
Längs Centrumkanalernas sträckning föreslår vi Malmös innersta ringväg, en ny lösning för cykeltrafiken i centrum och ett nytt obrutet stråk för fotgängare. Syftet med Innersta ringvägen är att skapa ett nytt sätt för cyklister och fotgängare att röra sig och mötas i centrala Malmö. Får människor möjligheten att ta sig ner till vattnet och röra
sig längs kanalerna utan att behöva ta hänsyn till vägkorsningar och broar, kan ett helt nytt rörelsemönster uppstå. Ett rörelsemönster som kortar ner det upplevda avståndet och integrerar kringliggande stadsdelsområden, parker och människor.
Att skapa nya parker och rekreationsytor är viktigt för att tillgodose en växande populations behov. I städer, som Malmö, som vill växa genom förtätning är yta en bristvara. Därför är det viktigt att förbättra tillgängligheten till befintliga parker och rekreationsytor, samt utnyttja
befintliga strukturer i staden som har potential att omvandlas till nya rekreativa miljöer. Vi tror inte att den totala parkarealen som finns i en stad ensamt är det viktigaste utan att kvaliteten samt upplevelsen av hur nära och tillgänglig en park är väger minst lika tungt.
Vi har utforskat och undersökt Malmös centrala kanaler som en potentiell struktur för förbättrade rörelsemöjligheter för fotgängare och cyklister. Vi presenterar ett förslag för hur kanalernas potential kan utvecklas och utnyttjas övergripande men zoomar också in på fyra platser längs kanalen vilka har olika förutsättningar. För att komma fram till vårt förslag har vi arbetat i en intuitiv och prövande
designprocess där platsbesök, samtal med initierade medarbetare på Malmö stad samt relevant litteratur har varit viktiga källor till kunskap och nya insikter. Genom skissarbete och workshops har vi utformat och undersökt vårt förslag. Vår vision har varit att utnyttja kanalens
styrkor och unika struktur för att skapa inspirerande nya sätt för folk att röra sig och mötas på i Malmö.

,

Could the canals in downtown Malmö, with its characteristics as a unique, long and continuous structure be used to enable new patterns for movement but also for creating new public spaces in the city?
The purpose of this master project is to examine how we through landscape architecture can make use of the canals characteristics to create new ways for people to move and interact in the city.
The location of our work is the central parts of Malmö, one of the fastest growing cities in Europe.1-2 As Malmö grows by densification the open spaces in the city become even more valuable as potential recreational spaces for the city’s inhabitants. The canals are examples of such spaces. The central canals is a large continuous public space in the city center with the potential to play an important role in meeting the future needs for public recreational space in a more dense Malmö.
We propose a new inner ring road along the central canals of Malmö.
The Inner Ring Road is a unique superimposed dubble-loop-solution that restructures the way people bike, walk and run in downtown Malmö. The purpose of the Inner Ring Road is to create new ways for people that bike and walk in Malmo, to move and interact in their city. With the opportunity to walk or run along the canals, close to the water, without having to stop at intersections and bridges,
new patterns for moving around in the city will occur. Surrounding neighborhood areas, parks and people will be integrated as distances are perceived as shorter.
It is important to create new parks and recreational areas to keep a sufficient amount of recreational spaces for a growing population. In a city like Malmö, with the ambition to grow through densification, it is important to make existing parks and recreation areas more easy-accessed and to use existing structures with the potential to provide recreation and better access to surrounding recreational
areas. It is our belief that the quality and the perceived closeness and accessibility of public green space is as important as the total amount of square feet of public green space that the city provides.
We have explored the canals in downtown Malmö as a potential
structure for improved movability for cyclists and pedestrians.
We present a proposal for how the canals can be used for better movability overall and on four different sites along the canals in particular. The process behind the proposal was a intuitive and exploratory design process where site visits, meetings with officials of the municipality and relevant literature has been an important source of knowledge and new insights. We have developed and
analyzed our proposal though sketching sessions and workshops.
Our vision has been to use the strengths and unique structures of the canals to create new and inspiring ways for people to move around and interact in Malmö.

Main title:Malmös innersta ringväg
Subtitle:en vision för Centrumkanalernas framtida utveckling
Authors:Helander, Axel and Hillinge, Carl
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:Wingren, Carola and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltningsförslag, Malmö, kanaler, cykelstrategi, grönstruktur, rörelse längs vatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2015 13:58
Metadata Last Modified:20 Apr 2015 13:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics