Home About Browse Search
Svenska


Thorén, Axel, 2013. Vinterstaden : en studie av hållbar stadsmiljö i Nordens och Kanadas vinterklimat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Många av världens städer är påverkade av kyla, snö och is. Vinterklimatet påverkar den enskilda människan och landskapet som helhet. Sättet vi bygger våra städer kan antingen anpassas till problemen och möjligheterna med vinterklimatet eller ignorera möjligheterna och förvärra problemen. Vad säger litteraturen om stadsplanering och stadsbyggnad i vinterklimat? Hur anpassar sig städer till vinterklimat? För att svara på dessa frågor antar denna uppsats ett holistiskt perspektiv till ämnet med hjälp av en litteraturstudie och en kompletterande fallstudie. Fallstudien tar upp två städer: Edmonton (Kanada) och Östersund (Sverige).
Litteraturstudien redovisar problem, lösningarna och möjligheterna i vinterklimat. Det huvudsakliga problemet är det hårda utomhusklimatet som uppstår i kylan. Snö och is försvårar miljövänliga transporter. Litteraturen visar att mycket kan göras för att höja livskvalitén för människor som lever i vinterklimat. Bara genom att börja tänka på vintern så är mycket vunnet. Den kända svenska arkitekten Ralph Erskine betonar vikten av att höja sociala, tekniska och estetiska kvalitéer i arktiska städer. Hans visioner om kompakta, klimatskyddade och färgrika samhällen i södersluttningar har influerat många av dagens författare.
Aspekter av mikroklimatet, så som vindreduktion, snöskydd och solexponering, är viktiga att ta hänsyn till för att möjliggöra utomhusvistelse under vintern. Att dra nytta av vintern är också viktigt. Exempelvis iskonst och vintersport påverkar både livskvalitén och den generella attityden till vinter. I både Edmonton och Östersund så hålls det vinterfestival och ambitionen är att bli bättre på stadsbyggnad och stadsplanering för vinterklimat. Östersund presenterar en pragmatisk ansats till både stadsplanering och stadsbyggnad. Fokus i Östersunds planeringsdokument är att främja vinteraktivitet och vintersport. I Edmonton ligger fokus på aktiv transport. Genom att förenkla transporter per fot, cykel och exempelvis skidor så hoppas de kunna reducera bilresandet. Edmonton har även en speciell grupp som sammanställt ett stort antal idéer rörande framtidens vinterstad. Idéerna har inte implementerats men ambitionerna syns i stadsbyggnadsprojekten.
Den huvudsakliga slutsatsen är att vinterklimatet påverkar majoriteten av frågorna som rör stadsbyggnad och stadsplanering. Fler aspekter än de som tas upp i denna uppsats. Tre metoder för att hantera vinterklimatet är undvika, förhandla och utnyttja. Det bästa alternativet är att använda samtliga tre metoder i arbetet med stadsbyggnad och stadsplanering i vinterklimat.

,

Many cities around the world are affected by cold climate, leading to snow, ice and other implications concerning both humans and the whole landscape. How we build our cities can either respond to the problems and possibilities in winter climate or ignore the possibilities and worsen the problems. What does the literature have to say about urban planning in winter climate? And how does cities adapt to their winter climate? To answer these questions, this paper will take a holistic approach to the subject and try to cover what literature says in the matter. Two case studies, one of Östersund (Sweden) and one of Edmonton (Canada), will be carried out to complement the literature with a pragmatic perspective.
The findings of the study reveal problems, solutions and possibilities in winter climate. The problems is foremost the cold climate, resulting in a more harsh outdoor climate. The snow and ice makes it harder to travel in a green manner. The literature shows that much can be done to make the life of the citizens comfortable. Just by starting to think about winter, much can be won. The famous Swedish architect Ralph Erskine states the importance of enhancing the social, technical and aesthetic qualities in arctic cities. His vision of compact, climate protected and colourful societies in south-facing slopes has had a great influence on today’s writers.
Microclimatic aspects such as wind reduction, snow protection and solar exposure are according to literature, considered important to make the outdoors more liveable during winter. To take advantage of the winter climate is also important. For example ice art and winter sport are important both to the quality of life and for the overall attitude to winter. Östersund and Edmonton both have winter festivals and the ambitions to be better at planning for winter. Östersund presents a pragmatic approach and includes the winter in both their city vision and to the city design. The focus in many of the sources found on city planning in Östersund is celebrating winter sports and outdoor activities. In Edmonton the focus in the city vision is on active transportation. They hope to reduce car travel by making it easier to travel by foot, bike or for example skies. Edmonton also has a special team that has collected many ideas about the subject. The ideas have not yet been implemented but the ambitions are reflected in urban design.
The overall conclusion states that the climate affects a majority of the aspects of urban planning and urban design: Many more than the aspects processed in this paper. Three methods for handling of the winter climate is avoid, negotiate and use. The best alternative is to take all these tactics into consideration when working with cities in winter climate.

Main title:Vinterstaden
Subtitle:en studie av hållbar stadsmiljö i Nordens och Kanadas vinterklimat
Authors:Thorén, Axel
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Pihel, Johan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Vinter, Snö, Kyla, Vind, Hållbarhet, Stadsplanering, Edmonton, Östersund, Sverige, Kanada, Erskine, Mikroklimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2946
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Dec 2013 15:06
Metadata Last Modified:11 Dec 2013 15:06

Repository Staff Only: item control page