Home About Browse Search
Svenska


Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid, 2018. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. Idag lever barn i Sverige i en mer skyddad miljö, samtidigt som forskning visar att risktagande i leken är en viktig del för barns lärande. Trots att konceptet uppkom i Skandinavien, finns det endast ett fåtal bygglekplatser kvar i Sverige idag. Arbetet utreder varför byggleken till stor del avvecklades samt vad detta kan bero på. Utformningen av svenska lekplatser styrs av säkerhetskrav. Uppsatsen undersöker huruvida dessa krav präglar samhällets syn på risk och ansvarstagande samt hur de står i relation till bygglekplatsens existens. Under arbetets första veckor gjordes en inspirationsresa till Japan, där konceptet är etablerat och välfungerande. De första bygglekplatserna i Japan startade på 70-talet, med inspiration från Sverige och Danmark. Idag har antalet växt och det finns över 400 bygglekar i landet.

Målet med uppsatsen är att utreda bygglekplatsens historiska och konceptuella bakgrund, samt att studera förekomsten och utvecklingen av bygglekplatser i Sverige. Målet är också att utreda bygglekplatsens inverkan på barn samt att studera Svensk standard i relation till bygglekplatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om bygglekplatsens värdegrund har en framtid i Sverige. Arbetet är en vetenskaplig uppsats där ämnet bygglek avhandlas utifrån olika infallsvinklar genom analysmetoden triangulering. Arbetet baseras på en litteraturstudie samt observationsstudier, landskapsbeskrivningar och intervjuer från olika bygglekplatser i Japan och Sverige.

Att bygglekplatsen avvecklades i Sverige beror troligtvis på nya säkerhetskrav, finansiella svårigheter och en trend av överbeskyddande föräldrar. Vaga rekommendationer för byggleken i Svensk standard kan också ses som en bidragande faktor; det finns en osäkerhet kring ansvar och regler att förhålla sig till. Allt tyder på att risktagande, utmaningar och delaktighet är bra för barns utveckling, under säkra ramar. Byggleken rymmer allt detta. Trots samhällets och föräldrars medvetande om att risktagande i leken är utvecklande, kvarstår ändå oron. Det är därför osäkert om byggleken har en framtid i Sverige som dess ursprungliga koncept. Att det finns mycket forskning kring risktagande idag, tyder dock på att en ny trend är på ingång. Det skulle kunna innebära att delar av bygglekplatsens innehåll blir aktuella i Sveriges lekmiljöer igen.

,

This paper discusses the topic of Adventure playground in relation to children’s play, development, and safety. Playing is an essential part of being a child. When playing, children learn how to communicate and gain knowledge about life. Children's freedom of movement has decreased over the last twenty years. Meanwhile, the cities are growing and becoming increasingly dense. Today, children in Sweden live in a more protected environment. At the same time, research shows that risk-taking in play is an important part of children's learning. Even though the concept was founded in Scandinavia, there are few Adventure playgrounds in Sweden today. This paper investigates why the Adventure playgrounds are dismantled. The conformation of Swedish playgrounds is governed by security requirements. This essay examines whether these requirements characterize society's perception of risk and responsibility, and how they relate to the existence of the Adventure playground. The beginning of this project took place in Japan, where the concept of Adventure Playgrounds is well established. The purpose of the study trip to Japan, was to see good examples of Adventure Playgrounds. Inspired by Sweden and Denmark, Japan founded its first Adventure playground in the 70's. Today there are about 400 Adventure playgrounds in the country.

This paper aims to investigate the historical and conceptual background of the Adventure playgrounds. It also pertains to study the existence and development of Adventure playgrounds in Sweden. Furthermore, it aims to investigate the impact that Adventure playgrounds have on children and to study the Swedish standard in relation to the Adventure playground. The purpose of the study is to investigate whether the Adventure playground has a future in Sweden. This essay deals with the concept of Adventure playgrounds, from different angles. The method used to analyze this subject, is triangulation. The work is based on a literature study, as well as observation studies, landscape descriptions and interviews from different Adventure playgrounds in Japan and Sweden.

The fact that the Adventure playgrounds was discontinued in Sweden is probably due to new security requirements, financial difficulties, and a trend of overprotecting parents. Swedish Standards vague recommendations for the Adventure playground can also be seen as a contributing factor. Everything indicates that risk-taking, challenges and participation are good for children's development, as long as it is under safe terms. The Adventure playground contains all of the above. Though, it is uncertain whether the Adventure playground, in its original concept, has a future in Sweden. Despite the Swedish society’s and parents’ awareness, that risk-taking is good for children’s development, the worry remains. However, a lot of today’s research on risk-taking indicates a new trend in play. This could mean that elements of the Adventure playground will become popular in Swedish play environment again.

Main title:Lek på allvar
Subtitle:bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet
Authors:Brandt, Karolina and Landström Petersen, Turid
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:risktagande, kreativitet, utmaning, säkerhetskrav, säkerhetskrav
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9932
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9932
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2018 11:22
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics