Home About Browse Search
Svenska


Belwin, Viktoria, 2021. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
54MB

Abstract

Today our cities are planned based on a vision of the sustainable city. In the sustainable
city, distances are short and car journeys are fewer. But how sustainable is the dense
city? The green spaces will be fewer, which affects the ecosystem services that the city
produces, such as biodiversity and infiltration of stormwater. Much of our stormwater
is handled underground today and densification increases the water and the load on
the sewage systems.
I have based on the potential of the site, designed a stormwater pond with focus on
experiences and biological diversity.
The place I have designed is located in Linköping, in the southern entrance area of
Linköpings Trädgårdsförening. Today there are plans to build an underground reservoir for stormwater at the project site, as the water supply system must be expanded in
connection with densification upstream. The idea of an open facility has been rejected,
due to lack of space. My challenge has been to create space for the water!
The work contains a literature study in the subjects stormwater and biodiversity. The
design takes note of the place’s potential and consideration has been given to its context, identity and character. As lack of space has been the biggest challenge I have also
studied the technical requirements a stormwater pond needs to achieve. This is to
understand how much space the pond need.
The work ends with a summary of my approach and a discussion about whether my
design proposal meets the purpose of the project.

,

Idag planeras våra städer utifrån en vision om den hållbara staden. I den hållbara
staden är avstånden korta och bilresorna färre. Men hur hållbar är den täta staden?
Grönytorna blir färre vilket påverkar de ekosystemtjänster som staden producerar, till
exempel biologisk mångfald och infiltration av dagvatten. Mycket av vårt dagvatten
hanteras idag under mark och förtätning ökar belastningen på VA-anläggningarna.
I det här examensarbetet har jag utifrån platsens potential gestaltat en dagvattendamm,
med fokus på upplevelsevärden och biologisk mångfald.
Den plats jag har gestaltat är belägen i Linköpings kommun, i det södra entréområdet
till Linköpings Trädgårdsförening. Idag finns där planer på att bygga ett underjordiskt
fördröjningsmagasin för dagvatten då va-systemet måste byggas ut i samband med
förtätning uppströms. Idén om en öppen anläggning har förkastats, med anledning av
platsbrist. Min utmaning har varit att skapa plats för vattnet!
Arbetet innehåller en litteraturstudie i ämnena dagvatten och biologisk mångfald.
Gestaltningen av platsen tar fasta på platsens potential och hänsyn har tagits till dess
kontext, identitet och karaktär. Då platsbrist har varit den största utmaningen har jag
också studerat tekniska aspekter av dagvattendammar. Det här för att förstå hur stor
yta dammen tar i anspråk.
Arbetet avslutas med en sammanfattning av mitt tillvägagångssätt och en diskussion
kring huruvida mitt gestaltningsförslag svarar mot projektets syfte.

Main title:Plats för vattnet!
Subtitle:ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening
Authors:Belwin, Viktoria
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Gunnarsson, Allan and Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, Linköpings Trädgårdsförening, gestaltning, biologisk mångfald, dagvattendamm, pedagogik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16636
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2021 10:58
Metadata Last Modified:07 May 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics