Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Ulrika, 2017. Gårdsutveckling för att främja det sociala livet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Mellan åren 1965-1974 pågick den största statliga satsningen på bostäder i Sveriges historia, som senare kom att kallas för miljonprogrammet. På mindre än tio år byggdes över en miljon bostäder, än i dag bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i områden byggda efter miljonprogrammets ideal. I denna uppsats Gårdsutveckling för att främja det sociala livet redogörs på vilka sätt gårdsutveckling kan främja det sociala livet på bostadsgårdar. Resultatet är platsspecifikt för miljonprogramsområdet Charlottesborg i Kristianstads kommun, genom en fallstudie har det undersökts hur bostadsgårdar kan utformas för att locka till möten och social aktivitet samt vad de boende själva efterfrågar. Tanken är att uppsatsen kan inspirera till hur gårdsutveckling kan främja socialt liv även i andra bostadsområden av miljonprogrammet. Den gemensamma utemiljön är en viktig del i människors vardag, för en del är det en plats för gemenskap, aktiviteter och rekreation medan
andra endast passerar gården på vägen till något annat, vad beror det på?

I litteraturstudien framgick att det finns många faktorer som kan inverka på det sociala livet såsom: miljonprogrammet i sig och idealet det byggdes efter, fysiska avstånd mellan människor, hur lika vi är våra grannar, sociala strukturer i samhället samt tillit och trygghet. Villkor för utomhusaktivitet; som väderlek, tillgänglighet, form och
innehåll samt möjlighet till olika typer av aktiviteter och
användningsområden påverkar också hur mycket tid de boende
spenderar utomhus. Uppsatsen visar att det finns ett tydligt samband mellan det fysiska rummet och det sociala livet som förekommer där. En attraktiv bostadsnära utemiljö som skapar möjligheter att mötas gynnar även den sociala tilliten, tryggheten och gemenskapen i kvarteret i stort. Möjligen är lösningen att skapa flexibilitet och valmöjligheter för de
boende snarare än att förutbestämma sociala mönster.

,

The Million Programme is the common name for the most ambitious housing investment project made by the Swedish government. In less than ten years between 1965 and 1974, over one million residences were built. To this day, a quarter of the Swedish population lives in these areas built with modernist ideals. This paper, Development of residential yards to promote social life, shows how the development of residential yards can promote social life. The study is site specific to the Million Programme residential area of Charlottesborg in the municipality of Kristianstad, but the anticipated result is that the paper can inspire how to develop residential yards to promote social life in Charlottesborg as well as in other neighborhoods. Through a case study, it has been investigated how residential yards can be designed to attract social gathering activities between neighbors.

The study has outlined that there are numerous factors that can affect social life: the Million Programme itself and the ideals it was built after, physical distance between people, how similar we are to our neighbors, social structures in society as well as trust and the feeling of safety. The conditions of outdoor activities, for example weather, accessibility, the opportunity of various forms of activities, form and content, are all contributing factors affecting the amount of time residents are spending outside.
This paper shows that there is a distinct connection between the physical space and the social life that exists there. If the physical quality improves, so do the conditions for strengthening all forms of social activity and interaction. An attractive outdoor environment that creates opportunities to meet also contributes to the feeling of safety and social trust in the community. Perhaps the best solution is
to create flexibility and diversity, rather than predetermine social patterns.

Main title:Gårdsutveckling för att främja det sociala livet
Authors:Larsson, Ulrika
Supervisor:Marie, Larsson
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miljonprogrammet, bostadsgård, trygghet, trivsel, socialt samspel, förnyelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 13:51
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:37

Repository Staff Only: item control page