Home About Browse Search
Svenska


Henoch, Maja and Säfström, Sanna, 2018. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext.

Uppsatsen består av en teoretisk bakgrund i form av en litteraturstudie som behandlar dagsljus inom ämnesområden som framförallt berör de upplevelsemässiga aspekterna av ljus såsom miljöpsykologi, konst, arkitektur och filosofi. I litteraturstudien redogörs för och resoneras kring dagsljuset som immaterial, relationen till tid och väder, dagsljusets hälsofrämjande, rekreativa och upplevelsemässiga värden samt ljusets möte med material. Slutligen presenteras fyra faktorer som vi menar påverkar dagsljusets immateriella uttryck: ljuskälla, medie, materia och subjekt.

Vidare presenteras en empirisk fältstudie där vi genom visuella undersökningsmetoder i form av foto dokumentation återger våra subjektiva upplevelser av dagsljus för att sedan reflektera kring dem och kategorisera dem. Här diskuteras kring dagsljusets relation till det cykliska
dygnet, samspelet mellan ljus och vatten och vikten av att arbeta med olika typer av ljusförhållanden (solljus och himmelsljus). De visuella fältanteckningarna redovisas genom fyra kategorier utifrån den immaterialitet som uppstår i mötet mellan ljus och materia: Solkatt, färgad luft, skuggspel och vattenspegel.

I den del av uppsatsen vi kallar konceptutveckling undersöks dessa dagsljusfenomen vidare med hjälp av modellstudier och experiment, med syftet att få en förståelse för hur fysiska aspekter och olika ljusförhållanden kan påverka upplevelsen av mötet mellan dagsljus och materia. Genom dessa experimenten och modellstudier har vi sökt svar på några av de frågor som kommit upp under arbetets gång om hur dagsljusrelaterade fenomen uppstår, hur de ter sig i olika typer av dagsljus, och hur fenomenen skulle kunna användas som designelement.

Slutligen förs en diskussion kring upplevelsen av dagsljus med utgångspunkt ur teorier som rör graden av uppmärksamhet, naturliga fenomens rekreativa värden och vikten av en varierad utomhusmiljö. Vi konstaterar också att ljus, färg och rumslighet är starkt förbundna med varandra och att det som karaktäriserar dagsljus är
dess temporära men samtidigt cykliska natur. Utifrån detta drar vi slutsatsen att dagsljus kan användas för att skapa intressanta, föränderliga och dynamiska uttryck. Avslutningsvis förespråkar vi ett medvetet förhållningssätt till dagsljus inom landskapsarkitektur och menar att dagsljus med fördel kan ses som ett av många möjliga landskapsarkitektoniska designelement.

,

In this master thesis, we explore daylight from various perspectives through literature studies, field studies and concept development with the aim to find relevant links to landscape architecture. The questions we seek to answer through our work regards the experience values and characteristics of daylight as a landscape architectural design element in an urban context.

The thesis consists of a literature study, as a theoretical background, covering daylight through subject areas concerning the experiential and perceptual aspects of light such as environmental psychology, art, architecture and philosophy. The literature study describes and discusses daylight as an immaterial, in relation to time and weather as well as to health, recreation and perception and also the meeting between daylight and materials. Finally, we present four factors that we imply to have an impact on the immaterial dimensions of daylight: light source, medium, materia and subject.

Furthermore, we present an empirical field study, using visual research methods in forms of photo documentation to visualize, reflect and categorize our subjective experiences of daylight. On this basis we discuss the daylight’s relation to the cyclic day, the inter
action between light and water, and the importance of working with different types of light conditions (sunlight and skylight). The result of our visual research are presented through four categories based on the immaterial dimension that emerged in the meeting between light and materia: sun reflection, colored air, shadow play and water mirror.

These four categories of daylight phenomena is further explored in the the part of the thesis called concept development. The aim of the concept development is to further understand the physical aspects behind daylight phenomena. Through experiments and model studies we seek answers to some of the questions raised during the field study, such as how immaterial dimension emerges, how it is perceived in different types of natural light and how these phenomena might be used as a design element.

In the conclusion we discuss the experience of daylight based on theories regarding the amount of attention, natural phenomenon’s recreational values and the importance of a varied outdoor environment. We also come to the conclusion that light, color and space are strongly connected to each other, and that the charac
teristics of daylight lays within its temporary as well as cyclic nature. Based on this, we conclude that daylight can be used in order to create interesting, and dynamic expressions. As a conclusion, we propose a conscious approach to daylight in landscape architecture, meaning that daylight could be regarded as one of many possible landscape architectural design elements.

Main title:Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement
Authors:Henoch, Maja and Säfström, Sanna
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Wingren, Carola and Andersson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagsljus, naturligt ljus, immaterial, immaterialitet, dagsljusdesign, designelement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10043
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2018 12:55
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics