Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Nina, 2014. Emmeryd 5:11 : gestaltning av ett landskap i Blekinge med hänsyn till natur-, kultur- och upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Detta arbete handlar om en gestaltning av området Emmeryd 5:11, med hänsyn till natur-, kultur- och upplevelsevärden. Syftet är att främja biologisk mångfald, den historiska läsbar-heten samt rekreationsvärdet i området.
Arbetsområdet utgör större delen av fastigheten Emmeryd 5:11, vilken är belägen i en mindre by, Emmeryd, i Karlskorna kommun. Området är en del av Kvistagården, som i sin tur utgör en del av ett varierat och starkt kulturpåverkat landskap. Emmeryd 5:11 är karakteristiskt för den Blekingska mellanbygden. Området både ramas in och genomskärs av stenmurar och marken utgörs numera av igenvuxen gödslad och ogödslad åkermark, naturbetesmark och tidigare ängsmark samt skogsmark. Till stor del utgörs vegetationen av blandlövskog, snåriga buskiga områden och mindre partier av barrskog. Det finns en stor artrikedom i området samt en del öppna gräsytor och berg i dagen.
I det historiska kartmaterialet, som analyseras i arbetet, går det att följa markanvändningen för Emmeryd 5:11 tillbaka till 1700-talet. På kartmaterial från 1768 är Emmeryd 5:11, som då ännu inte har fått sina nuvarande avgränsningar, ett mycket annorlunda landskap. Vid denna tid var marken trädfattig ängsmark, som till vis del betades. Under 1800- och 1900-talet har stora delar av området sedan brukats som åker och numera har de tidigare brukade åkrarna och betade markerna tillåtits att växa igen. I och med ett ägarskifte för Kvistagården, i decem-ber 2012, finns önskemål om en utvecklingsplan för området.
I arbetet genomförs en analys av befintliga värden i området, med utgångspunkt i Axel Un-nerbäcks kulturhistoriska värderingsmetod (2002). Litteraturstudier som genomförs i arbetet berör gestaltningsteori, vilken tar upp hanteringen av natur-, kultur- och upplevelsevärden och hur dessa kan förstärkas eller omformas för olika syften.
Övriga analysmetoder som använts för att förstå området är en mental kartanalys utformad av Kevin Lynch, Gordon Cullens serial vision samt vegetationsanalyser för krontakets öppen-/slutenhet och vegetationens skiktning. Gestaltningsförslaget, som presenteras i slutet av arbe-tet, är ett resultat av de identifierade värdena, de olika plats- och rumsanalyserna och littera-turstudierna.
Utifrån inventeringar och analyser fokuserar gestaltningsförslaget på småskaligheten och det mosaikartade landskapet med de många olika småbiotoperna. Förslaget innebär en reduktion i mängden vegetation för att förstärka upplevelsen av ett varierat kulturhistoriskt odlingsland-skap, synliggöra kulturvärden samt utveckla naturvärdena på platsen. En grundläggande tanke i gestaltningen blev att utveckla olika delområdens egna karaktärer och att arbeta med en va-riation i öppen- och slutenhet.
Gestaltningsförslaget har inte något att göra med ett modernt jordbruk på 2000-talet. Ut-gångspunkten är istället att ta hänsyn till befintliga natur-, kultur- och upplevelsevärden. Därmed innebär det ett brott i kontinuiteten. Även om gestaltningen tar avstamp i den histo-riska kontinuiteten på platsen så innebär den ändå ett avslut, eftersom funktionen i form av lantbruk för ekonomisk bärkraftighet helt har upphört och landskapet istället fyller en funkt-ion som bas för rekreation och fritid, även om det sker med intresse, hänsyn och vård av na-tur- och kulturaspekter.

,

This master project is about designing the landscape Emmeryd 5:11 with consideration to natural, cultural and experiential values. The purpose is to encourage biodiversity, the historic coherence as well as recreational values in the area.
The landscape in question, Emmeryd 5:11, is a part of the farm Kvistagården which is situated in the small village Emmeryd, in the municipality of Karlskrona. The area is strongly influ-enced by cultural history, in the shape of small scale farming and grazing. Emmeryd 5:11 has the characteristics for the type of landscape in Blekinge where the forests and the fields meet.
Emmeryd 5:11 is both framed and crosscut by stone walls and the landscape is nowadays overgrown by varying vegetation. There are both fertilized and non-fertilized historic arable land, pastureland, historic meadowland and forest. The vegetation is mostly deciduous forest, shrubberies and a smaller area of spruce forest. There are also some open grassland and stony, rocky areas. Emmeryd 5:11 contains a broad variation of plant species.
According to the historic maps, which are analyzed during the project, the land use of the dif-ferent parts of Emmeryd 5:11 is traceable back to the 18th century. In the map from the year 1768, Emmeryd 5:11, which still yet has not acquired its modern boundary lines, contains a very different landscape from today. At this time most of the area is meadowland with few trees. During the 19th and 20th century major parts of the area was turned into arable land, but nowadays the former fields and pastureland has been allowed to be overgrown by brushwood. Since there was a shift in ownership for the estate in December 2012, there is a desire for a new development for the area.
As part of the project, to identify existing values, an analysis, with the evaluation method of Axel Unnerbäck as starting point, is prosecuted. The literature studies during the project most-ly consider design theory concerning the experience of landscape and natural and cultural values.
Other methods for analysis that has been used in the working process, to understand the area and its landscape, is the method of a visual map by Kevin Lynch, serial vision by Gordon Cul-len and analysis for the vertical structure of the vegetation and the openness of the canapé. The proposed design for Emmeryd 5:11, in the fifth chapter, is a result of the identified val-ues, the different analysis of space and place, and vegetation, and the literature studies.
Pursuant to the inventories and analysis the design proposal focuses on the small scale and the mosaic shaped landscape with the many smaller different biotopes. The plan for the area im-plicates a reduction of the vegetation to enhance the impression of a diversified historic agri-cultural landscape, to make cultural values visible and to develop natural values. A fundamen-tal thought in the design became to develop a variation in characters for different sections and to work with a variety in closeness and openness.
The design has nothing to do with modern farming in the 21th century. The purpose instead is to consider existing natural, cultural and experiential values, which means a break in the con-tinuity. Even if the proposal starts in the history of the area it still means an ending, because the function as an economical sustainable farm has ceased. The landscape is a place for recre-ation and leisure, even if it is with consideration and care for natural, cultural and experiential aspects.

Main title:Emmeryd 5:11
Subtitle:gestaltning av ett landskap i Blekinge med hänsyn till natur-, kultur- och upplevelsevärden
Authors:Lindberg, Nina
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Peterson, Anna and Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Kulturhistoria, historisk kartanalys, värdeanalys, naturvärden, kulturvärden, upplevelsevärden, Blekinge, Emmeryd, betesmark, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 12:41
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 12:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics