Home About Browse Search
Svenska


Holmgren, Agnes, 2020. Ljus i mörkret : hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Många upplever idag otrygghet när de rör sig i stadens mörker, och undviker på grund av detta platser som upplevs som skrämmande. Belysning är en viktig aspekt som påverkar känslan av trygghet, och god belysningsplanering är avgörande för att alla människor ska känna sig trygga i staden även när det är mörkt. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att en plats ska upplevas som trygg, och hur belysning kan utformas för att öka trygghetskänslan, med fokus på ett gångstråk i Pildammsparken. För att ge svar på detta genomfördes en litteraturöversikt där forskning om trygghet och belysning presenteras. En fallstudie genomfördes sen på ett gångstråk i Pildammsparken, där platsen undersöktes utifrån en trygghetsanalys från Alingsås kommun. Ett platsspecifikt gestaltningsförslag baserat litteraturen visar hur belysningen kan utformas för att öka tryggheten.

I litteraturen framkom att viktiga aspekter för trygghet är att kunna överblicka och orientera sig på en plats, men samtidigt inte vara för exponerad. Orienterbarhet och överblickbarhet kan uppnås genom att belysa platsens ”väggar” som vegetation för att framhäva platsens rumslighet, samt att belysa målpunkter och landmärken att orientera sig efter. En annan slutsats är att vitt ljus upplevs som tryggt, men att varma ljustemperaturer ger andra positiva effekter då det kan upplevas som stämningsfullt. Det framkom också i litteraturen att närhet till andra människor ökar tryggheten, och att det därför kan vara bra att endast belysa vissa stråk, för att öka koncentrationen av människor.

Gestaltningsförslaget fokuserar på att öka tryggheten genom att öka orienterbarheten, samt att skapa en målpunkt för att öka koncentrationen av människor. För att kunna bedöma gestaltningsförslagets trygghetsskapande effekt bör det genomföras i verkligheten och utvärderas efter det.

,

Many people in today’s cities feel unsafe when walking outside after dark and may as a result avoid certain frightening places. Street lighting is an important aspect that affect perceived safety and good lighting design is essential in order to make all people feel safe. The aim of this thesis is to examine what factors are important for perceived safety, and how lighting can be designed to increase the feeling of safety, with focus on a walking path in Pildammsparken, Malmö. A literature review with focus on safety and lighting is carried out as well as a case-study of a walking path in Pildammsparken. The site is analyzed from a safety perspective, using a method from the municipality of Alingsås. A site-specific design proposal based on the literature aims to show how lighting can be designed to increase perceived safety.

The literature concluded that important aspects of perceived safety are ability to overlook surroundings and orientation, whilst not being too exposed. This can be achieved through illuminating the “walls” of the site, such as vegetation and other objects, as well as illuminating important landmarks for orientation. Another conclusion was that white light is perceived as safer whereas warmer light temperatures have other positive effects such as creating a pleasant atmosphere. The literature also found that people often feel safer when other people are nearby, and by only illuminating some paths, the concentration of people can increase on these places, leading to higher levels of safety.

In the design proposal, focus lays on increasing safety through orientation and to create a node that will attract more people to the site. In order to evaluate the proposal’s safety-enhancing effects, the design needs to be realized and evaluated afterwards.

Main title:Ljus i mörkret
Subtitle:hur belysning kan öka den upplevda tryggheten i Pildammsparken
Authors:Holmgren, Agnes
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, ljus, belysning, light pollution, belysningsplanering, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15635
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15635
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2020 10:49
Metadata Last Modified:23 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics