Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Linnéa, 2023. Platsspecifika kvaliteter i transformationsprocesser : narrativ om Hafenareal i Basel, Schweiz. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Omvandlingen av postindustriella hamnområden har under de senaste decennierna sett snarlik ut
i städer världen över. Stadsbyggnadsidealet om den täta blandstaden har resulterat i en generell
utveckling från industrilandskap till högprofilerade waterfronts, vars gestaltning tar marginell
hänsyn till existerande platsspecifika värden. Att i stället använda sig av ett transformativt
förhållningssätt har visat sig ha resurssparande effekter, och skapat områden karaktäriserade av en
större heterogenitet.
Detta arbete utgår från Hafenareal, ett hamnområde i centrala Basel, som står inför stora
förändringar när hamnindustrin på sikt flyttas ut från staden. Syftet med arbetet är att diskutera
hur platsspecifika kvaliteter värderas och kommuniceras i de omvandlingsprocesser som
postindustriella landskap genomgår, samt belysa hur narrativ kan användas för att förstå
platsspecifika kvaliteter och dess betydelse i omvandlingsprocesser.
Utifrån en litteraturstudie formuleras i studien ett antal analytiska frågor, som används för att
identifiera hur platsspecifika kvaliteter kommuniceras inom olika aktörers narrativ om Hafenareal.
Resultatet visar att värderingen av områdets kvaliteter skiljer sig åt mellan olika aktörer, vilket
sammanfaller med vilken agenda som ligger bakom narrativen. Eftersom planeringsprocessen
befinner sig i ett tidigt stadie, har diskussionen om området främst rört sig på en politisk
och ideologisk nivå, där narrativen formats av olika retoriska strategier. Studien rymmer ett
gestaltningsförslag, med två nedslag i området, vilka ger idéer till hur gestaltning kan öppna upp
för diskussion kring platsspecifika värden i omvandlingsprocesser.

,

The transformation of post-industrial harbour areas has been similar in cities around the world
in recent decades. The prevailing urban planning ideal - the dense mixed-use city - has resulted
in a generic development from industrial landscapes to high-profile waterfronts, in which the
design takes marginal account of existing site-specific values. Instead, using a transformative
approach has proven to have resource-saving effects, and creating areas characterised by greater
heterogeneity.
This master’s thesis takes its point of departure in Hafenareal, a port area in the centre of Basel,
which is facing major changes as the port industry is being relocated out of the city. The aim of the
work is to discuss how site-specific qualities are valued and communicated in the transformation
processes that post-industrial landscapes undergo, and to highlight how narratives can be used to
understand site-specific qualities and their importance in transformation processes.
Based on a literature study, a number of analytical questions are formulated in the study, which
are used to identify how site-specific qualities are communicated within different actors’ narratives
of port areas. The results show that the evaluation of the area’s qualities differs between different
actors, which coincides with the agenda behind the narratives. As the planning process is at an
early stage, the discussion about the area has mainly operated on a political and ideological level.
The study includes a design proposal, with two interventions in the area, which provide ideas on
how design can open up discussion about site-specific qualities in transformation processes.

Main title:Platsspecifika kvaliteter i transformationsprocesser
Subtitle:narrativ om Hafenareal i Basel, Schweiz
Authors:Lundström, Linnéa
Supervisor:Sjöstedt, Victoria
Examiner:Wirdelöv, Johan and Andersson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:postindustriell transformation, hamnomvandling, platsspecifika kvaliteter, narrativ, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18678
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18678
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2023 10:42
Metadata Last Modified:10 Mar 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics