Home About Browse Search
Svenska


Bertland, Sanne, 2018. Parkstråk längs Ronnebyån : ett gestaltningsprogram med utgångspunkt i Cradle to Cradle och Ronneby Brunnspark. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Ett nytt stadsområde med en intilliggande park ska växa fram enligt hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® i centrala Ronneby, Blekinge. Parken som ligger som ett stråk längs Ronnebyån ska koppla samman Ronneby centrum och Ronneby Brunnspark. Examens–arbetets syfte är att vidareutveckla parkstråket och att ta fram ett gestaltningsprogram som grundas i Cradle to Cradle® samt Brunnsparkens gestaltning.

Examensarbetet utgår från existerande skissförslag som analyserades under förstudien tillsammans med information från Ronneby kommun angående deras Cradle to Cradle policy, allmänna riktlinjer för grönområden (grönstrukturplanen) och de inventeringar som gjorts på det framtida parkområdet.

För att få en bättre förståelse för platsen utfördes fördjupningsarbete i form av platsinventering av den blivande parken med omgivningar. Önskemål från olika intressenter samlades in genom intervjuer i dialogform, möten och i form av skriftliga synpunkter i samband med Ronneby NU mässan. Under fördjupningsarbetet gjordes också platsanalyser där både Lynch analysmetod och SWOT användes. Fördjupningen avslutades med referensstudier av fyra olika projekt. Dessa projekt berörde olika aspekter av det blivande parkområdet och fungerade som en inspirationskälla till gestaltningsarbetet.

Med utgångspunkt i arbetets tidigare delar utformades ett gestaltningsprogram indelad i de sju olika rumsliga indelningar: finpark med amfiteater, lek och rörelse, torg, smakträdgård, knutpunkt, ängar och landskapspark. Viktiga influenser för gestaltningsarbetet är Cradle to Cradle och Ronneby Brunnspark.

Avslutningsvis förs främst en diskussion kring hur gestaltningen förhåller sig till parkstråket och dess omgivningars förutsättningar, Cradle to Cradle konceptet, aktörernas önskemål, analyserna och refernsstudierna. Här diskuteras även erfarenheter från examens-
arbetets metoder och arbetsprocess.

,

A new urban district with a park will be developed according to called Cradle to Cradle®, a sustainable concept, in central Ronneby, Blekinge, Sweden. The park, which is formed like a linear park alongside Ronnebyån, will connect Ronneby city center and Ronneby Brunnspark. The master thesis’ purpose is to develop the linear park and a design program based on Cradle to Cradle® and the design of Ronneby Brunnspark.

The input material for the master thesis was an existing design sketch which was analysed during the pre-study together with information from the Ronneby municipality regarding the Cradle to Cradle® policy, general guidelines for green areas and the inventories of the future park area.

To get a better understanding of the area thorough analyses was done on the future park and its surroundings. Requests from a number of stakeholders was collected through interviews in dialogue form and in written viewpoints in connection with Ronneby NU fair. Place analyses was done using Lynch analysis method and SWOT. The last part of the thorough analysis was a study of four reference projects that touched different aspects of the future park area and was an inspiration for the design work.

Based on the previous parts of the master thesis a design program was developed divided into seven spatial areas with different characteristics. Important influences for the design work was Cradle to Cradle® and Ronneby Brunnspark.

Finally, the master thesis contains a discussion about how the design relates to the park and its surroundings’ preconditions, Cradle to Cradle concept, stakeholders’ wishes, analyses and reference studies. The discussion also touch upon experience from the master thesis’ methods and work process.

Main title:Parkstråk längs Ronnebyån
Subtitle:ett gestaltningsprogram med utgångspunkt i Cradle to Cradle och Ronneby Brunnspark
Authors:Bertland, Sanne
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Haaland, Christine and Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, parkstråk, gestaltningsprogram, Cradle to Cradle, Ronnebyån, Ronneby Brunnspark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2018 11:35
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics