Home About Browse Search
Svenska


Rusman, Mathilda, 2016. Utomhusytor för fysisk aktivitet : med fokus på könsskillnader. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie med syftet att undersöka hur jämställda ytorna är för spontan fysisk aktivitet i städerna. Intresset kom från att undersöka hur en landskapsarkitekt kan främja och stimulera fysisk aktivitet hos befolkningen eftersom vi rör på oss för lite idag. Det var även ett intresse att undersöka hur kvinnor och flickor är aktiva och om dagens ytor stämmer in på flickor och kvinnors preferenser. Mina frågeställningar handlar om vad det finns för ytor som stimulerar spontanidrott i urbana offentliga miljöer, faktorer som påverkar användandet av offentliga ytor för spontan fysiska aktivitet och om det finns skillnader i hur män och kvinnor använder offentliga miljöer för spontanidrott. De ytor som har stått i fokus i uppsatsen har varit ytor för spontanidrott som kommunerna har anlagt i detta syfte.
Vad som framkommer i uppsatsen är att många ytor som anläggs oftast riktar sig mot män och pojkars preferenser, och till stor del redan aktiva pojkar. De totala siffrorna för utnyttjande av spontanytor för fysisk aktivitet i städerna visar på att pojkar och män står för 74% av utnyttjandet och kvinnor och flickor enbart för 26%. Det framgår även att män och kvinnor är aktiva på olika sätt och har olika relationer till fysisk aktivitet. De faktorer som influerar oss att vara aktiva innefattar bl.a. att känna sig trygg när man vistas utomhus och hur väl man bedömmer sina färdigheter och kan ta sig förbi upplevda hinder i sin träning. Ytor för spontanidrott är också mer fria och oreglerade miljöer där könsroller och sexualitet både utmanas och befästs. Idrotten är den sista arenan där vi forfarande delar upp könen, en arena där det är svårt att kringgå det faktum att män och pojkar är fysiskt överlägsna kvinnor och flickor i utförande.
Som landskapsarkitekter behöver vi sträva mot att anlägga jämställda ytor för fysisk aktivitet genom att frångå de klassiska utformningarna och närma oss kvinnor och flickors preferenser genom att bl.a. använda oss av fler genusanalyser, ett större deltagande av kvinnor och flickor i planeringen och ta större hänseende till kvinnor och flickors preferenser.

,

This bachelor thesis is a literature study with the purpose of exploring how equal outdoor spaces are for physical activity in the cities. The reasons behind the study was to learn more about how a landscape architect can promote and encourage physical activity among the citizens since a sedentary lifestyle is a great challenge in today’s society. There was also an interest to explore how women and girls choose to be active and if today's outdoor spaces matches girls and women's preferences. The questions that have been raised are what kind of spaces there are that stimulate spontaneous physical activity in the urban public environments, which factors influence our use of spaces for that purpose and if there are differences in how men and women use public spaces for spontaneous physical activity. The outdoor spaces that have been the focus of the essay have been spaces erected by the municipalities with the purpose of spontaneous physical activity.
What emerges from the study is that many outdoor spaces mostly agree with the preferences of men and boys, and to a large extent already active boys. The total numbers for the use of outdoor spaces for physical activity in the cities shows that boys and men account for 74% of the use and women and girls account for only 26%. It also shows that men and women are active in different ways and have different relationships to physical activity. The factors that influences us includes among other things personal safety outdoors and how well we estimate our own proficiency and how we move past perceived obstacles in our training. Outdoor spaces for physical activity are also more free and unregulated environments where gender roles and sexuality are both challenged and reinforced. Sport is the last arena where we still separate gender, and where it is difficult to avoid the fact that boys and men are superior to women and girls in performance.
As landscape architects we need to strive towards creating equal outdoor spaces for physical activity by deviating from the classic designs and including more of women and girls preferences by; including more genus analyzes, a bigger participation of women and girls in the planning process and a bigger consideration of women and girls preferences in outdoor spaces.

Main title:Utomhusytor för fysisk aktivitet
Subtitle:med fokus på könsskillnader
Authors:Rusman, Mathilda
Supervisor:Bodelius, Stina
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, fysisk aktivitet, spontanidrott, jämställdhet, utomhusytor, könsskillnader, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5997
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5997
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2016 13:45
Metadata Last Modified:20 Oct 2016 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics