Home About Browse Search
Svenska


Wetterup, Carolina, 2022. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ruderatmarker är en vanlig syn i städer med skiftande anspråk som sträcker sig från att ses som en
markresurs vid exploatering till att vara en del av städers grönstruktur. Men upplevelsen av
ruderatmarker är ofta negativ och de ses som skräpiga och utan estetiska kvaliteter. Arbetet
undersöker genom en litteraturstudie hur man kan ingripa i den spontana vegetationen som många
gånger bildas på ruderatmarker genom att tillföra en kompletterande vegetation och göra den mer
attraktiv, sett både utifrån upplevelse och biodiversitet. Olika källor jämförs för att kunna identifiera
problematiken och belysa vilka diskussioner som förs inom det aktuella området. En översiktlig
inventering av ruderatmarker i Ängelholm görs för att sedan tillämpa det som framkommit i
litteraturstudien på en av dessa ruderatmarker. Ett förslag på en artsammansättning lämplig för
platsen presenteras för att svara på frågeställningen.
Arbetet visar att det är möjligt att tillföra kompletterande vegetation på en befintlig
ruderatmark för att höja upplevelsevärde och biodiversitet. Det finns arter som kan fungera att
etablera på ruderatmarker och här kan principer om ståndortsanpassning och växters strategier vara
till god hjälp för att kunna välja ett växtmaterial som kan förväntas klara av att etablera sig och
överleva på platsen.

,

Ruderal sites is a common sight in cities with varying demands, ranging from being seen as a land
resource in development to being part of the cities' green structure. But the experience of ruderal
sites is often negative and they are seen as messy and without aesthetic qualities. The work examines
through a literature study how one can intervene in the spontaneous vegetation that is often formed
on ruderal sites by adding ornamental vegetation and making it more attractive, seen from both
experience and biodiversity. A general inventory of ruderal sites in Ängelholm is made in order to
apply what has emerged in the literature study to one of these ruderal sites. A proposal for a species
composition suitable for the site is presented to answer the question.
The work shows that it is possible to add ornamental vegetation to ruderal sites to increase
experience value and biodiversity. There are species that are suitable to establish on ruderal sites
and here principles of site adaptation and plant strategies can be very helpful in being able to choose
a plant material that can be expected to establish and survive on the site.

Main title:Urban ruderatmark
Subtitle:som grund för en upplevelserik och artrik vegetation
Authors:Wetterup, Carolina
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Norfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ruderatmark, spontan vegetation, upplevelsevärde, biologisk mångfald, ståndortsanpassning, växtstrategier, örtartad vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2022 10:36
Metadata Last Modified:29 Apr 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics