Home About Browse Search
Svenska


Wincent, Carin, 2020. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Gröna tak kan generera många välbehövda ekosystemtjänster och vara en av lösningarna för att hantera de klimatförändringar vi står inför. De kan också ha en positiv och lugnande inverkan på oss människor i den stressade värld vi lever i. Därför är det viktigt att de gröna tak vi skapar är hållbara över tid och klarar av att leverera dess tilltänkta funktion. Syftet med mitt arbete är att ge förslag på vilka perenner som är lämpliga för växtbäddar på gröna tak och den extrema ståndort som ofta råder där. Genom att fördjupa mig inom biokol och dess användning undersöker jag vilka effekter biokol kan ha på växtbäddens tillgång på fukt, näring samt förändring av pH-värde och om detta förändrar antalet potentiella växtarter att plantera på ett grönt tak. För att skapa hållbara och visuellt attraktiva planteringar har jag också undersökt hur ekologi och design kan samverka i dagens naturalistiska planteringar. Målet är att mitt arbete ska kunna användas av andra landskapsarkitekter och liknande professioner.
Min metod resulterade i nio olika hypotetiska växtbäddsscenarion fördelat på tre olika substratdjup av 50-, 150- och 300 millimeter. Inom dessa tre typer av växtbäddar har biokol i halterna 0-, 10- och 20 volymprocent tillsatts, vilket har generat nio olika växtlistor som visar hur artdiversiteten förändras med biokolets påverkan. För att illustrera hur arterna från växtlistorna kan användas i planteringar, har tre olika naturalistiska perennplanteringsmixar tagits fram för de olika substratdjupen. Det tunnaste substratdjupet definieras främst av sedumarter, det mittersta av örtartad ängsvegetation och det tjockaste av starkväxande högre perenner.
Slutsatser av arbetet visade att biokol genom sin vatten- och näringshållande förmåga kan förbättra förhållandena i växtbäddar på gröna tak och utöka mängden potentiella växtarter. Störst effekt hade biokol i den tunnaste växtbädden där antalet potentiella växtarter ökade med 46 % från växtbädden utan biokol till den innehållande 20 volymprocent biokol. Generellt sett gjorde 20 volymprocent biokol en större påverkan i alla olika substratdjup än 10 volymprocent biokol. Desto tjockare substratdjup hade också en signifikant betydelse för att kunna tillgodose ståndortskraven för fler växter. Viktigt att tänka på när vi gestaltar framtidens gröna tak är att ta hänsyn till växters naturliga ståndort och hur växter interagerar med varandra.

,

Green roofs can help us to provide many imperative ecosystem services and be part of the solutions that combat our ongoing climate crisis. In this stressed world of ours, green space can also yield a positive and calming influence. Therefore, it is essential that the green roofs we´re creating, are sustainable over time and strive to continue their full potential.
My aim with my master thesis is to provide suitable examples of perennial plants for green roofs and the high-stress environment in which they create. I wanted to examine the possibility of increasing the amount of suitable plant material by looking at biochar and its effects on green roof substrates regarding water – holding capacity, nutrient cycling, and change in soil pH. To create sustainable and visually attractive green roofs plantings, I’ve also been looking into how ecology and design can co-exist in the concept of naturalistic planting design. My goal with this work is for it to be shared with other landscape architects and similar professions to create future attractive and sustainable green roofs.
My studies resulted in nine different hypothetical plant bed scenarios, divided into three different substrate depths of 50, 150, and 300 millimetres. Within these three types of planting beds, the green roof substrate has been mixed with 0%, 10%, and 20% volume per volume (v/v) biochar. This generated nine different lists of plants showing how the species diversity changes over the influence of biochar. To illustrate how the different species from the lists can be used in plantings, I created three different perennial planting mixes, based on naturalistic planting design principles, for the three different substrate depths. The thinnest substrate is mostly defined by species from the Sedum family, the median depth support the growth of herbaceous meadow flowers and the thickest consists of taller and stronger growing perennials.
Conclusions of my work indicate that biochar with its ability to store water and nutrients can enhance the environment in green roof substrates and therefor extend the list of potential plant materials. Regarding biochar, 20 % v/v biochar had a larger impact on the variety of plant selection than 10 % v/v. In my hypothetical plant bed scenario of 50 millimetres substrate depth, the list with potential plant species significantly increased by 46 % when comparing the difference between no added biochar and 20 % v/v biochar. Ultimately, when designing green roofs there are several key components needed to achieve long-lasting and more sustainable green roofs. I believe these consist of rich species diversity, consideration of plants natural habitat, and how they interact with other species.

Main title:Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet
Subtitle:en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar
Authors:Wincent, Carin
Supervisor:Fransson, Ann-Mari and Svensson, Karin
Examiner:Emilsson, Tobias and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturalistisk plantering, biokol, gröna tak, substrat, ekologi, design, perennplantering, växtbäddsscenario, potentiella växtarter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16070
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 06:26
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics