Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Åsa, 2016. Stad i förvandling : om att utveckla ett stråk. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
131MB

Abstract

Trelleborg är en stad i utveckling. I december 2015 öppnade centralstationen
i Trelleborgs hamn efter att ha varit stängd för persontrafik ända sedan 1971.
All regional och lokal kollektivtrafik är nu samlad vid centralstationen. I och
med detta får Trelleborg en ny och viktig nod söder om centrum. Med de nya
tågen går det snabbare att ta sig till staden, vilket man hoppas kan gynna
stadens tillväxt och ett mer hållbart resande.
Innan invigningen av centralstationen var staden endast regionalt sammankopplad
av busstrafik. En busscentral fanns i centrums norra utkant där regionala så
väl som lokala bussar hade sin utgångspunkt. I samband med invigningen av
centralstationen flyttades även bussarna vilket lett till att den tidigare busstationen
idag står öde. Detta påverkar platsen i sig, men riskerar även att påverka
omkringliggande platser då rörelsemönster i staden kan komma att ändras.
I detta examensarbete studeras utvecklingen av ett stråk som sträcker sig tvärs
genom centrum och upp mot stadens norra delar. Stråket passerar den tidigare
busstationen, ett idag stängt verksamhetsområde och upp genom en allé. Det
syftar till att binda samman stadens norra delar med stadskärnan och utveckla
varierande och ombonade platser utifrån befintliga kvaliteter.
Stråket analyseras genom en grundlig fältstudie. Studier av historisk och
kulturell framväxt och utgår från ett fenomenologisk synsätt där objektet (jag)
ställs i relation till subjektet (stråket). Mina erfarenheter och upplevelser av
stråket blir på så vis vägledande för analys och förslag för stråket. Metoden
är inspirerad av landskapsarkitekterna Ellen Braae, Lisa Diedrich och Gini
Lees The Travelling Transect - en metod för platsspecifik utveckling, där bland
annat atmosfärer, dynamik och relationer kartläggs och analyseras. Metoden
kritiserar universella, statiska designlösningar och som ignorerar immateriella
förhållanden bundna till platsen. Istället förespråkas en mer nyanserad analys
där platsernas unika kvaliteter tas omhand.

,

Trelleborg is a city in development. In December 2015 the central station
opened in the port of Trelleborg, after having been closed for passenger traffic
since 1971. All regional and local public transports are now gathered at
the central station. With this change, Trelleborg gains a new and important
node south of city centre. These new connections reduces the time spent when
commuting to the city, enabling the city’s growth and more sustainable travel.
Before the inauguration of the central station, the city was only regionally
connected by bus. A bus station was located in the northern outskirts of the
city centre where regional as well as local buses had their starting point. In
connection with the opening of the central station the buses where relocated
which led to the former bus station now being decommissioned. This affects the
site itself, but also risks affecting the surrounding area as patterns of movement
in the city may be subject to change.
In this thesis the development of a path that stretches across the center and up
to the northern parts of the city is studied. The path passes the old bus station,
a now closed industrial site and up through an avenue. It aims to connect
the northern parts of the city centre and develop diverse and homely places
based on existing qualities.
The path is analysed through a thorough field study. Studies of historical and
cultural emergence and based on a phenomenological approach where
the item (I) are set in relation to the subject (the path). My experiences of the
passage will thus guide the analysis and suggestions for the path. The method
is inspired by the landscape architects Ellen Braae, Lisa Diedrich and Gini
Lee’s The Travelling Transect - a method for site-specific development where
i.e. atmospheres, dynamics and relationships are mapped and analysed. The
method criticizes universal, static design solutions that ignore the immaterial
conditions tied to the site. Instead a more nuanced site-reading is promoted
that acknowledges the site’s unique qualities.

Main title:Stad i förvandling
Subtitle:om att utveckla ett stråk
Authors:Holmqvist, Åsa
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Lövrie, Karl and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stråk, fenomenologi, platsspecifik, omvandling, trelleborg, utveckling, travelling Transect
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2016 08:14
Metadata Last Modified:15 Nov 2016 08:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics