Home About Browse Search
Svenska


Helmbold, Wille, 2014. Sätt staden i rörelse! : stadsplanering för främjande av vardagligt motionerande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna uppsats undersöks hur planeringen och utformningen av städerna påverkar invånarnas vardagliga motionerande. Syftet med uppsatsen är att belysa behovet av en målmedveten samhällsplanering som avser att främja vardaglig fysisk aktivitet och motionerande i stads-miljö. Ett vidare syfte är att bidra med nya kunskaper om vilka planeringsaspekter som påver-kar människors vardagliga motionerande i staden, så att detta i framtiden ska kunna bidra till att utforma nya underlag och riktlinjer för motionsfrämjande stadsplanering.

Idag är en stor del av Sveriges befolkning alldeles för fysiskt inaktiv och stillasittande vilket markant ökar riskerna för en rad allvarliga sjukdomar och hälsotillstånd, och som i sin tur medför enorma kostnader för sjukvård och arbetsbortfall. Att stimulera till ökat vardagligt motionerande är ett effektivt sätt att komma till rätta med detta utbredda folkhälsoproblem, vilket även regeringen framhållit som ett högt prioriterat mål. För att lyckas med detta krävs dock att städerna planeras och utformas för att främja det vardagliga motionerandet.
I uppsatsen framkommer det att människors vardagliga motionerande i hög grad påverkas av hur städerna planeras och utformas. Av de många olika aspekter som beskrivs ligga till grund för detta framkom fem stycken aspekter som särskilt viktiga: tillgång till parker och grönom-råden, tillgång till idrotts- och träningsanläggningar, vackra och estetiskt tilltalande miljöer, trafik- och vägmiljöers påverkan och upplevelsen av trygghet och säkerhet. Dessa fem aspekter undersöktes vidare och visade sig ha stor påverkan på människors vardagliga mot-ionerande i staden. Det är dock viktigt att inte behandla dessa fem aspekter som separata, utan att se dem som samverkande. I dagens stadsplanering beaktas förvisso de olika motionsfräm-jande aspekterna, men det saknas en tydlig sammanhållen strategi för att främja vardagligt motionerande. Genom att urskilja och belysa motionerande som ett eget viktigt område i stadsplaneringen, och genom att öka forskningen om den byggda miljöns påverkan på olika fysiska aktiviteter, kan man förhoppningsvis lyfta upp denna fråga på planeringsagendan i framtiden. Då det sedan länge är bevisat att vardaglig motion är ett effektivt sätt att komma tillrätta med den ökade ohälsan i samhället, och då det idag finns gott om forskning som påvi-sat att det med relativt enkla planeringsgrepp går att främja ökat motionerande i städerna, är det på tiden att detta uppmärksammas mer i planeringen av framtidens städer.
För att uppnå målet med uppsatsen och för att besvara frågeställningen genomfördes en litte-raturstudie, vilken även låg till grund för en enkätundersökning i vilken 41 deltagare bidrog med information om hur de fem särskilt viktiga planeringsaspekterna påverkade deras mot-ionerande i staden. Resultatet från litteraturstudien och enkätstudien analyserades och pro-blematiserades senare i en avslutande del som avsåg att diskutera hur man i framtiden kan planera för att främja motionerande i staden.

,

The purpose of this paper is to illustrate the need of a dedicated city planning that focusses on promoting everyday physical activity and exercise in urban environment. A further purpose is to contribute to new knowledge about various planning aspects that affects people’s exercise in urban environment, in order to contribute to new decision basis and guidelines for exercise-promoting city planning in the future.

Today, a large part of Sweden’s population is far too physically in-active and sedentary. This distinctly increases the risks of many severe disorders and medical conditions, which also results in enormous costs for health care and loss of working. To stimulate an increased eve-ryday physical exercise is an effective way to deal with this widespread health problem, and this has also has been recognized by the Swedish government as a high priority vision. In the paper, it emerged that people’s everyday physical exercise is highly affected by city planning.

Among the various different aspects that are mentioned to contribute to this, five aspect of city planning are recognized as particularly important: access to parks and nature, access to workout- and athletic grounds, beautiful and aesthetically environments, the impact of traffic and street environment, and the experience of safety. These five aspects where further ex-plored and proven to have an immense impact on peoples everyday physical exercise in the city. It’s important however, not to regard these five aspects separately, but to treat them as co-operate. In today’s city planning, the exercise-promoting aspects are recognized, but there is a lack of coherent strategy for promoting physical exercise. By distinguishing and illustrat-ing physical exercise as a separate and important subject field in city planning, and by in-creasing research on the urban environments impact on people’s various physical activities, hopefully this issue will rise on the city planning agenda in the future. Since its widely acknowledged that physical exercise is a highly effective way to deal with increasing health problems, and since there is plenty of research which have proven that physical exercise in urban areas can be promoted with rather basic planning strategies, it is about time this will be recognized further in the future city planning.
To complete the paper´s objective and to answer the question formulation a literature review were conducted, which also lay ground work for a survey in which 41 participants provided information on how the five particularly important aspects of city planning, affected their physical exercise. The results from the literature review and the survey where later analyzed and problematized in a concluding part of the paper with the purpose of creating a discussion of how physical exercise in urban areas can be promoted by city planning in the future.

Main title:Sätt staden i rörelse!
Subtitle:stadsplanering för främjande av vardagligt motionerande
Authors:Helmbold, Wille
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Motion, Fysisk aktivitet, Stadsplanering, Samhällsplanering, Landskapsarkitektur, Fysisk planering, Folkhälsa, Physical exercise, Landscape architecture, Urban planning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3312
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 10:34
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics