Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Jenny, 2011. Öresundsparken - ett pedagogiskt strandlaboratorium. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

Havsnivåhöjningen kommer innebära en förändring av kustlandskapet. Diskussionen om anpassningen till havsnivåhöjningen har hittills fokuserat på den bebyggda kusten. Höjda havsnivåer innebär ändrade förutsättningar även för den obebyggda kusten genom förändrade strandlinjer, fler och kraftigare översvämningar och ökad erosion. Detta i sin tur kommer påverka naturmiljön och människans användande av kusten. Även de skyddsåtgärder som människor förväntas vidta, t.ex. skyddsvallar och erosionsskydd, kommer påverka kusten genom att reducerar strandens naturliga gradienter och med dem många naturvärden. Det är troligt att dessa skyddsåtgärder i längden kommer ha större påverkan på kustens miljö än havsnivåhöjningen i sig hade fått om vi lät bli att befästa den befintliga kustlinjen och istället retirerade byggnader och infrastruktur längre inåt land.

Havsnivåhöjningen är en dramatisk och omfattande, men samtidigt långsam, svårförutsägbar och svårläst landskapsförändring. En utmaning inför framtiden är att göra denna landskapsförändring mer förståelig för människor.

Genom att skapa ett gestaltningsförslag för en strandnära park i Lomma i sydvästra Skåne undersöker jag i detta arbete förutsättningarna och möjligheterna för den obebyggda kusten att anpassa sig till havsnivåhöjningen samtidigt som nya värden kan skapas. Platsen ges formen av en pedagogisk park som strävar efter att göra havsnivåhöjningen så tydlig som möjligt och jag menar att en sådan kan fungera som ett hjälpmedel för människor att förstå havsnivåhöjningen och hur det påverkar vår kust. I en idékatalog presenteras strategier och element som kan göra den varierande och stigande havsnivån synlig på en plats.

Jag argumenterar för att ett hållbart sätt att hantera de höga, och ökande, anspråken på Öresundskusten är att ge plats för både människor och natur i Öresundsparken, samt att inte enbart bevara, utan också ta chansen att aktivt utveckla dessa värden.

Jag föreslår att Öresundsparken i Lomma blir ett strandlaboratorium och kopplas samman med Alnarps landskapslaboratorium till ett helt komplex av landskapslaboratorium. Jag menar att arbetssättet som utformats under arbetet med Alnarps landskapslaboratorium kan bli en tillgång i hanterandet av den föränderliga och oförutsägbara havsnivåhöjningen.

I gestaltningsförslaget för Öresundsparken använder jag en kombination av havsnivåsensibelt innehåll och fasta, bestående former för att göra havsnivåhöjningen synlig. Genom spegling i det bestående, som murar, terrasser och hårda skydd, blir utvecklingen av den av havsnivån förändrade topografin, strandlinjen, biotoperna och människans rörelsemönster synliga. Ett fast, tydligt format ramverk kan tillsammans med ett rikt biologiskt innehåll också ge ett attraktivt visuellt uttryck som uppskattas av människor. Symboler kopplade till relationen land/hav och löpande dokumentation med hjälp av t.ex. fotografi har också identifierats som verktyg att lyfta fram en förändrad havsnivå med.

En svårighet i formandet av en strandnära park av detta slag har varit bristen på skiss- och illustrationsverktyg som har förmågan att studera och representera ett komplext och dynamiskt innehåll. En utmaning i formandet av framtidens kustlandskap är utvecklingen av verktyg och arbetssätt som på ett bättre sätt kan hantera, utveckla och representera ett rikt och föränderligt biologiskt innehåll liksom verktyg att hantera topografi, som blir allt viktigare med tanke på en stigande havsnivå. Jag menar att ett aktivt följande av och ansvarstagande för landskapet, liknande de metoder som utvecklats inom ramen för Alnarps landskapslaboratorium, är verktyg med förmåga att bemöta många av de utmaningar som havsnivåhöjningen formulerar.

,

Global sea level rise will have a range of effects on the coastal landscape. The built environment has so far been in focus of the discussion on adaptation to sea level rise so. Rising sea levels also means changing conditions for the undeveloped coast through changing shorelines, more frequent and heavier flooding and increased erosion. This, in turn, will affect the natural environment and man’s accessibility to the coast. Shore protection, aiming to keep the existing shoreline in place, is likely to be a common response to rising sea levels in densely populated coastal regions. Shore protections will in many cases remove the natural gradients of beaches and cause severely impacts on the near-shore biota. In the long-term, shoreline protection is likely to have greater environmental impacts than sea level rise per se would have if we kept from protecting the shoreline and rather retreated buildings and infrastructure from threatened coasts.

Sea level rise means a dramatic and substantial, yet slow, unpredictable and vague change to the coast that is difficult to identify among the natural dynamics of the coast. A future challenge is to make this landscape change more visible and comprehensive to people.

In this thesis I make a design proposal for a waterfront park in Lomma, Sweden to examine the conditions and possibilities for the undeveloped coast to adapt to sea level rise while generating new qualities. The site is designed as an educational park that strives to make sea level rise as distinct as possible and I believe that a park like this can serve as a tool for people to understand sea level rise and its impact on our coast. I present a collection of ideas on strategies and elements that can make the diversity and sea level rise visible in a place.

I argue that a sustainable way to respond to the heavy, and increasing, demands on the coast of Öresund is to make room for both people and nature in the park Öresundsparken, Lomma and to not only preserve, but also take the opportunity to actively develop these values.

I suggest that Öresundsparken in Lomma becomes a beach laboratory, connected with Alnarp landscape laboratory to form a whole complex of landscape laboratories. I believe that the working method designed in developing Alnarp landscape laboratory could become an asset in managing the changing and unpredictable sea level rise.

In the design proposal for Öresundsparken I use a combination of solid, permanent structures and structures highly sensible to sea level rise to make change evident. By juxtaposing changes in topography, coastline, habitats and human movement patterns with permanent walls, terraces and shore protection, evolution of the sea-level becomes apparent. A strict, orderly framework combined with complex habitats can also provide an attractive park style that is appreciated by people. Symbols associated with land/sea relationship and ongoing documentation with the help of for example photography are other identified tools that can be used in parks to highlight changes in sea level.

A difficulty in designing a waterfront park of this kind has been the lack of sketching and illustration tools that has the capacity to study and represent highly complex and dynamic content. A challenge in shaping the future coast landscapes is the development of tools that better manage and represent rich and dynamic habitats and tools that handle topography, which is of increasing importance given the rising sea levels. I believe that active, on-going supervising and shaping of the landscape, similar to the methods developed in the Alnarp landscape laboratories, is a working method with the ability to respond to several of the challenges presented by the sea level rise.

Main title:Öresundsparken - ett pedagogiskt strandlaboratorium
Authors:Åkesson, Jenny
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Gustafsson, Pär and Nord, Jenny
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:havsnivåhöjning, landskapsarkitektur, landskapslaboratorium, park, hållbar design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-152
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2011 06:54
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 21:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics