Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Emma, 2018. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens stadsbyggnadsideal och förtätning gör att bostadsgårdar och den halvoffentliga ytan i staden minskar. Åkermark, industriområden och industrihamnar bebyggs med bostäder, i åtskilliga fall platser som inte har några uppvuxna träd och buskar. Detta ger speciella förutsättningar för dessa bostadsområdens framtida gröna miljöer.

Målet är att sammanställa kunskap, på vilket sätt landskapsarkitekten i sitt arbete kan påverka vegetationens dynamiska utveckling vid gestaltning av nyanlagda bostadsgårdar. Detta syftar till att framföra alternativa metoder att utforma nybyggda bostadsgårdar med vegetationens dynamik som ett verktyg samt öka förståelsen för att vegetation är föränderlig och kan erbjuda olika kvaliteter i olika livsfaser. Kvaliteter som kan vara av stort värde i nybyggda bostadsområden.

Genom en litteraturstudie sammanställs kunskap kopplat till frågeställningen. Denna kompletteras med fyra intervjuer där landskapsarkitektens roll och arbetsmetoder på bostadsgårdar undersöks. Litteraturstudien och intervjuer har resulterat i slutsatsen att arbetet som landskapsarkitekt är väldigt komplext och påverkas av den aktuella kontexten. Landskapsarkitektens val av arter och växtkvalitet kommer påverka hur vegetationen utvecklas. Bostadsgårdens rymlighet sätter ramar för vilken typ av vegetation som får plats på gården och därför även vilket utrymme det finns att jobba med dynamiska processer. För att visionen ska kunna påverka den långsiktiga utvecklingen måste den följa med under hela processen, ända ut i det praktiska utförandet av skötsel och förvaltning. Bristfällig koppling till förvaltningsskedet, otillräcklig kommunikation och kunskap försvårar landskapsarkitektens inverkan på vegetationens utveckling. Detta leder ofta till ett statiskt förhållningssätt till både design och förvaltning.

,

Today's urban ideals and densification is decreasing the semi-public areas of the city. Farmland, industrial sites and industrial harbors are built with housing, in many cases sites with nearly no grown trees and shrubs.This provides special conditions for the future green spaces of these residential areas.

The essay explores how the landscape architect in his work can influence the dynamic development of vegetation when designing new residential yards. This aims to bring forth alternative design methods as well as increase understanding that vegetation is changing and can offer distinctive character and qualities in different life stages. Qualities that can be of great value in newly built residential areas.

A literature study compiles knowledge related to the issue. This is complemented by four interviews, investigating the role and working methods of the landscape architect. Literature studies and interviews have resulted in the conclusion that working as a landscape architect is very complex and influenced by the current context. The landscape architect's choice of species and plant quality will affect how vegetation develops. The spaciousness of the residential yard provides framework for what kind of vegetation that can be used and therefore also the space available for work with dynamic processes. In order for the vision to affect long-term development, it must follow throughout the process, even in the practical work of management. Inadequate linkage to the management phase, lack of communication and knowledge makes the landscape architect's impact more difficult. This often leads to a static approach to both design and management.

Main title:Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar
Authors:Axelsson, Emma
Supervisor:Palmér, Emma
Examiner:Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, förtätning, dynamisk, vegetationsutveckling, växtkvalitet, etablering, förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9955
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9955
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2018 14:09
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics