Home About Browse Search
Svenska


Brånhult, Anna, 2010. Övergivna områden med vild natur i staden - värden och attityder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF (Kandidatuppsats Landskapsarkitektprogrammet)
3MB

Abstract

Stadens landskap kan förändras snabbt, nya områden exploateras och andra överges. Att bygga tätt har blivit ett populärt sätt att expandera städer på då det anses spara värdefull mark utanför städerna. Men vilken mark är det som ska bebyggas inne i staden? Har inte dessa områden några egenskaper som är värda att bevara? Denna uppsats redogör för vilka värden övergivna områden med vild natur i urban miljö kan ha, samt vilka attityder det finns till dessa. Genom en litteraturstudie har olika värden, som till exempel ekologiska sociala och upplevelsemässiga, applicerats på dessa platser. Attityder har undersökts bland annat genom att studera material från Boverket och Malmö stad. Miljöpsykologisk forskning har studerats för att få en bild av befolkningens attityder till övergivna områden med vild natur i staden. Gyllins trädgård i Malmö har studerats som ett exempel på ett sådant område. Slutsatserna av arbetet är att det finns värden på övergivna platser med vild natur som är unika för dessa områden och att de kan bidra till mångfalden av grönytor i en stad. Dessa platser har faktorer som gör att de kan uppfattas negativt men har även kvaliteter som kan uppskattas. Språkbruk kan användas för att påverka attityden till dessa platser och kan även ha en inverkan på platsens uppfattade värde. Myndigheter som Boverket förespråkar en förtätning av staden på bland annat dessa ytor vilket skulle kunna medföra att eventuella värden på dessa platser försvinner.

,

The landscape in a city can change fast, new areas are being colonized and others are abandoned. Urban containment is a popular planning strategy today, since it is considered to restrain urban sprawl. But what lands are being built on in the cities to spare the lands outside urban areas? Don’t they possess any values that are worth protecting? This paper describes values and attitudes to abandoned areas with wild nature in the city. Through a literature study different values, for example ecological, social and recreational values, has been applied on these areas. Attitudes have been examined by studying material from Boverket and the City of Malmö, Sweden. Research in environmental psychology has been studied to get an understanding of the citizens’ attitudes to abandoned areas with wild nature in the city. Gyllins trädgård in Malmö has been examined as an example of such area. The conclusions of this paper are that abandoned areas whit wild nature has values that are unique for these places and they can contribute to a multitude of green areas in a city. These areas also have factors that make citizens experience them in a negative way, but they also have qualities that can be appreciated. Terminology can be used to affect the attitude to these places and have an effect on the experienced value. Authorities like Boveket advocate urban containment as planning strategy in cities which can result in abandoned areas with wild nature being colonized. This could bring that any values on these areas disappear.

Main title:Övergivna områden med vild natur i staden - värden och attityder
Authors:Brånhult, Anna
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Qviström, Mattias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:övergivna områden, vild natur, urban natur, värde, attityd, ruderatmark, Malmö, Gyllins trädgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2010 12:02
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics