Home About Browse Search
Svenska


Lind, Nadja, 2013. Att gräva där man står och flytta staden : ett experimentellt uttryck av Kirunas kulturarv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Kiruna genomgår en stadsomvandling eftersom grunden som dagens stadskärna
vilar på kommer att bli mer instabil i takt med att LKABs malmbrytning
kommer närmare staden. I det här arbetet visas tre koncept vilka skulle kunna
inspirera till nya platser i den kommande stadskärnan. Koncepten är skapade
efter inspiration som är kopplat till stadens kulturarv. Att använda sig av
kulturarvet som inspiration i skapandet av nya platser är en av frågorna som
diskuteras i arbetet. Jag kan konstatera att det har en behållning genom att det
leder till att platsspecifi k design. I arbetet diskuteras också hur ett experimentellt
arbetssätt, där starka koncept styr, förhåller sig till några i arbetet studerade
designprocesser, vilka i stort handlar om att man utifrån vissa steg och
ett analytiskt förhållningssätt skapar ny design. I arbetet konstateras att det
experimentella är en del av designprocessen och att både det experimentella
och det analytiska arbetssättet behövs för att skapa god design. Syftet med
arbetet är att undersöka en arbetsmetod där koncept och ett experimentellt
arbetssätt styr skapandet. Syftet har också varit använda platsen kulturella arv
i framskissandet av nya platser för att på så vis skapa en koppling mellan det
förfl utna och framtiden och därmed fi nna ett stöd för formgivningen. Målet
har varit att arbetet ska fungera som inspiration i gestaltningen av den nya
stadskärnan och att arbetet ska fungera som underlag för det fortsatta arbetet
med stadsomvandlingen. T.ex. som ett hjälpmedel för att kunna föra en dialog
om det kulturella arvets plats i det framtida Kiruna.

,

Kiruna is undergoing an urban transformation since the foundation that
today’s city center rests on will be more unstable as the LKAB ore mining
gets closer to the city. In this paper there are shown three concepts that could
function as inspiration for the creation of new places in the future city center.
The concepts are inspired of aspects and things that are connected to the city’s
cultural heritage. Making use of the cultural heritage as inspiration in the
creation of new places is one of the issues discussed in this paper. I note that
cultural heritage has a benefi t in that it leads to site-specifi c design.The work
also discusses how an experimental approach, where strong concepts guides
the design, relate to some theoretical design processes that are studied in this
thesis, which is all about approaching the design task in certain steps and creating
a good design by an analytical approach. In this thesis I concluded that
the experimental is part of the design process and that both the experimental
and the analytical approach are needed to create good design. The purpose of
this work is to investigate a method of working with concepts and an experimental
approach to designing. The aim has been to use the site’s cultural
heritage in the creation of the new places in the city to thereby create a link
between the past and the future, and thus fi nd a support for the design. The
goal for this paper has been to serve as inspiration in the creation of the new
city center and that the work will serve as a basis for further work with the
urban transformation. Eg to conduct a dialogue about the cultural heritage's
place in the future Kiruna.

Main title:Att gräva där man står och flytta staden
Subtitle:ett experimentellt uttryck av Kirunas kulturarv
Authors:Lind, Nadja
Supervisor:Larsson, Marie and Peterson, Anna
Examiner:Gustavsson, Eva and Lövrie, Karl
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Kiruna, kulturarv, cultural heritage, designprocessen, intuitivt skapande, analytiskt skapande, koncept, kreativt risktagande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2598
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Jul 2013 06:17
Metadata Last Modified:31 Jul 2013 06:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics